Bondekvinne Malawi med redskap i hånd
Likestilling og deltakelse

Slik jobber vi med å styrke kvinners rettigheter og likestilling

Likestilling og styrking av kvinners rettigheter er svært viktig for å hindre matkriser og fattigdom. Når kvinner får tilgang og kontroll over ressurser på lik linje som menn, viser erfaring at det får store effekter på den økonomiske veksten i utviklingsland.

Likestilling i landbruket

Kvinner står for over halvparten av arbeidsbyrden i landbruket, men har gjennomgående dårligere vilkår enn menn til å drive landbruk. Det resulterer i at selv om kvinnene jobber mer enn menn, har de ofte dårligere avlinger og tjener mindre penger på det de produserer. Hadde kvinnene hatt tilgang til de samme ressursene som menn, som for eksempel økonomiske støtteordninger, oppdatert kunnskap, innsatsfaktorer, opplæring og mulighet til å eie land – så ville mellom 100 og 150 millioner færre sulte, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk.

Julie Lunde Lillesæter/Differ Media

Forskjellsbehandlingen mellom kjønnene er et resultat av manglende anerkjennelse av kvinners rettigheter og samfunnsbidrag, og har store konsekvenser for verdens kvinner. Kvinner er overrepresentert blant verdens fattige, blant under- og feilernærte, analfabeter, landløse og en rekke andre statistikker. Forskning viser også at kvinner er mer utsatt i katastrofesituasjoner som flom og ekstremvær. Kvinner har for eksempel et omsorgsansvar som gjør at de er mindre mobile når det er behov for flukt under flom, eller andre naturkatastrofer. Kvinner er også oftere ansvarlige for å produsere mat til familien, og dette ansvaret blir vanskelig å oppfylle når tørken inntreffer i åkeren. Kvinner rammes dermed hardere av klimaendringenes konsekvenser. 

Hvordan jobber Utviklingsfondet med kvinner og likestilling?

Kvinner er en viktig målgruppe og likestilling er en viktig målsetning for Utviklingsfondet. Det å styrke kvinners økonomiske, politiske og sosiale rettigheter er et viktig mål for Utviklingsfondet. Vi jobber med å redusere de store forskjellene mellom kvinner og menn i våre land og for å øke kvinners deltakelse og innflytelse i beslutningsprosesser.

Jente snakker i ungdomsklubb

Fanose (14) kjemper for jenters rett til skolegang i sitt lokalsamfunn

Vi jobber med spare- og lånegrupper og gir kvinner opplæring i hvordan de kan etablere små bedrifter. Gjennom spare- og lånegrupper kan de ta opp små lån og starte små bedrifter. Gruppene gir også kvinner eget rom for å diskutere utfordringer, finne felles løsninger, og de får en felles, sterkere stemme inn i lokale beslutningsprosesser. Vi er opptatt av å gjøre kvinner bevisst på sin egen situasjon, og å mobilisere kvinner til deltakelse i lokalsamfunnet og samfunnsdebatten.

For å redusere kjønnsgapet i landbruket jobber vi for å sikre kvinner tilgang på opplæring i bærekraftig landbruk og klimatilpasning og øke kvinners tilgang til markeder slik at de kan selge sine produkter. Vi jobber også med unge kvinner gjennom blant annet “Unge kvinner kan”-klubber hvor de får opplæring i rettigheter og kan gjennomføre aktiviteter som når ut til flere jenter og gutter, og påvirke lokale myndigheter til å iverksette tiltak styrker unge kvinner og jenters rettigheter.

Last ned rapport

Kvinner i landbruket

I denne rapporten diskuterer vi kvinners bidrag til matsikkerhet, helse og næringsutvikling i utviklingsland. Rapporten er fra 2016 og er skrevet på norsk. Last den ned gratis her!

Last ned

Les mer om likestilling