Etiopia

Etiopia er et av verdens fattigste land. Mer enn 25 millioner etiopiere lever i fattigdom og fattigdommen er mest utbredt på landsbygda.

Om lag 80% av befolkningen i Etiopia er bønder eller pastoralister (husdyrnomader). De er helt avhengig av landbruk og husdyrhold for å overleve. Manglende tilgang på vann, forringelse av landområder, erosjon samt manglende tilgang på ny teknologi hemmer landbruksproduksjonen. Dette svekker dermed befolkningens matsikkerhet.

Klimaendringene har ført til lange tørkeperioder og nye utfordringer for befolkningen. Siden Utviklingsfondet begynte å jobbe i Etiopia tidlig på 1980-tallet, har vi jobbet med å styrke folks matsikkerhet og livsgrunnlag ved å øke deres kapasitet til å ta vare på naturressursene og tilpasse jordbruksproduksjonen til et klima i endring. Våre prosjekter omfatter blant annet opplæring i bærekraftige landbruksteknikker, skogbevaring og markedstilgang.

Klimatilpasning

For å klimatilpasse jordbruket i Etiopia er opplæring en viktig del av Utviklingsfondets arbeid. Opplæringen innebærer blant annet ulike teknikker for å bevare fuktigheten i jorda, unngå erosjon og forberede jordkvaliteteten samt bruk av nye og flere vekster på samme åkerlapp. Tilgang på vann er viktig. Reparasjon av gamle vanningsanlegg, bygging av brønner og implementering av ulike systemer for å føre vannet mot jordbruksområdene er sentralt i vårt arbeid. Vi støtter også arbeidet med å gjenoppbygge forringete landområder. Dette gjøres gjennom jordbevaringsteknikker som terrassering, treplanting og utvikling av systemer som tar bedre vare på vannressursene og gjør vanning mulig. På denne måten forvandles tørre landområder til grønne åser og fruktbare åkrer. Utviklingsfondet har også utviklet en egen modell for klimatilpasning. I Etiopia bruker vi deltakende metoder i sårbarhetsanalyser og utvikling av handlingsplaner. Denne modellen, som vi har kalt klimatilpassete landsbyer, brukes i flere lokalsamfunn og fører til økt bevissthet og eierskap over tiltak som styrker tilpasningsevnen.

Les mer om klimatilpasning i landbruket
Klimatilpasning Etiopia
Harald Herland

Biologisk mangfold i landbruket

Utviklingsfondet jobber aktivt med å etablere lokale såfrøbanker hvor bøndene kan lagre såfrø, låne frø (i tilfelle forrige avling slo feil) samt oppbevare samlinger av ulike lokale og tradisjonelle frøsorter. Det gis opplæring i hvordan såfrøbankene skal forvaltes, hvordan såfrøene best kan lagres og ansvarlig drift av frøbankene. Bøndene er også med på å identifisere de lokale sortene som finnes i nærområdet og tester hvilke av disse de selv ønsker å bruke på gården sin. Gjennom såfrøbankene får bøndene tilgang på sorter fra andre områder samt fra den nasjonale genbanken.

Les mer om hvorfor biologisk mangfold er viktig

Forvaltning av naturressurser

Skogbevaring er viktig for klimaet på globalt og lokalt nivå. Etiopia er et viktig samarbeidsland for Norges klima- og skogsatsning. I samarbeid med lokale partnere jobber vi for å redusere avskogingen i Etiopias nest største skogområde sør-vest i landet. Gjennom deltakende skogforvaltning får lokalsamfunnene bruks- og forvaltningsrett over skogen. Vi jobber også for å sikre kollektiv eiendomsrett over skogområdene. Ved å styrke lokalsamfunnenes rettigheter over skogen, sikrer vi også livsgrunnlaget til skogavhengige grupper. Mange lever av honning, kaffe og krydder som vokser i skogen. Vi jobber for å sikre at skogfolks rettigheter ivaretas og at deres bidrag får anerkjennelse i arbeidet med å ta vare på Etiopias skoger.

Les mer om forvaltning av naturressurser
Forvaltning av naturressurser Etiopia
Harald Herland

Mikrolån og kredittordninger

Landbruket er den viktigste kilden til inntekt for fattige familier på landsbygda i Etiopia. For å sikre økte inntekter og alternative inntektskilder framover er det behov for bedre markedstilgang, økt deltakelse i verdikjeden og yrkesopplæring. Å komme i gang med å øke produktiviteten på jordlappen sin for å øke inntekt, kan ofte være tøft. I Utviklingsfondets prosjekter kan bøndene ta opp et lite lån i starten av sesongen hvor pengene kan brukes til å kjøpe frø, verktøy eller til å drive dyrehold. Lånet betaler bøndene tilbake etter innhøstningen, når de får solgt varene sine på markedet. Utviklingsfondets prosjekter omfatter også organisering av bondekooperativ for å styrke markedstilgangen, spare- og lånegrupper, yrkesopplæring og forbedrete forhold på skolene slik at flere fullfører grunnskolen.

Les mer om mikrolån og kredittordninger

Likestilling og deltakelse

Etiopiske kvinner opplever daglig at deres rettigheter ikke blir respektert. De har mindre tilgang og kontroll over ressursene, få inntektsmuligheter og liten tilgang på kreditt. Mange kvinner utsettes systematisk for vold, overgrep og kjønnslemlestelse. Utviklingsfondet har svært god erfaring med spare- og lånegrupper eller egne kvinnekooperativ som tiltak for å styrke kvinners rettigheter. Ved å starte små bedrifter får kvinnene egne inntekter og bidrar også til husholdningens økonomi. Dette gir kvinner mulighet til å vise hva de kan, og fører i mange tilfeller til økt respekt både hjemme og i lokalsamfunnet generelt.

Les mer om hvordan vi jobber med likestilling og deltakelse
Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

Styrking av sivile samfunn

Et sterkt og inkluderende sivilsamfunn er viktig for demokratibygging og samfunnsutvikling. I Etiopia jobber Utviklingsfondet med å styrke sivilsamfunnet gjennom opprettelse av ulike former for grasrotorganisasjoner og tiltak for å styrke våre samarbeidspartnere. Vi jobber også med å styrke kvinner, ungdom og marginaliserte gruppers rettigheter. Gjennom dette arbeidet skapes muligheter for å delta i beslutningstakende prosesser.

Les mer om hvordan vi jobber med å styrke sivile samfunn
Styrking av sivilsamfunn Etiopia
Harald Herland

Prosjekter i Etiopia hvor du kan investere

Henter prosjekter.