Skog_Guatemala_naturressurser_klimatilpasning

Forvaltning av naturressurser

Naturressurser som for eksempel skog, planter og vann er avgjørende for at menneskene skal overleve. Bevaring og bærekraftig bruk av naturressursene er viktig for å sikre matproduksjonen og for vår evne til å møte klimautfordringene i framtiden.

Hvorfor er skogen viktig å bevare?

Verdens skoger er viktige for å regulere klimaet og er samtidig livsgrunnlaget for millioner av mennesker. Skogen er også biologisk verdifull og holder artsmangfoldet intakt. Klimaendringene fører til mer nedbør, flom, erosjon og skred. Skogen beskytter mot disse konsekvensene ved å ta imot vannet, og fordeler det videre ut i naturen slik at flommer dempes. Røtter holder på jorda, og hindrer dermed erosjon og skred. Jorda suger til seg vann slik at nedbøren renner langsommere og hindrer flomskader.

Hva skjer når skogen forsvinner?

Både mangfold, landskap og klima påvirkes når skogen forsvinner. Fordampningen og luftfuktigheten går ned og det lokale klimaet endrer seg. Klimaet kan til og med påvirkes i områder langt fra stedet der avskogingen har skjedd. Avskoging frigjør organisk bundet karbon som ender opp i atmosfæren som karbondioksid, og er dermed med på å øke den globale oppvarmingen som er forårsaket av drivhuseffekten. Når skogen forsvinner mister tusenvis av arter sopp, planter og dyr et sted å vokse. Vi risikerer tap av arter og forstyrrer økosystemet. I og rundt skogene lever rundt 50-70 millioner mennesker som er avhengige av skogen for å få dekket sine grunnleggende behov for mat, brensel, medisin og inntekt.

Skog i Guatemala.
Carlos Zaparolli

Kommersielt jordbruk står for mesteparten av avskogingen de siste ti årene. De lokale småbøndene i områdene mangler retten til landjorda hvor de dyrker maten sin. Småbøndene er ofte klar over verdien av å bevare skogen og hvilken effekt avskoging kan ha på klima, vannforsyning og dyrkingsforhold. Likevel tvinges bøndene til å hugge skogen for kommersielle formål, fordi de er fattige og mangler rettigheter. Hugging av skog blir deres siste utvei for å skaffe mat til familien.

Hvordan jobber vi for å bevare skogen og naturressursene?


Nøkkelen til bærekraftig skogbevaring ligger i å finne svar på hvordan man best kan ta vare på skogen, samtidig som man sikrer menneskers livsgrunnlag. Lokalsamfunn i skogsområder har over mange generasjoner tatt vare på og brukt skogen på en bærekraftig måte. For å ta vare på skogen og menneskene som er avhengig av den, er det viktig at det lages gode lover og forskrifter som både sikrer at lokalsamfunn har rett til å bruke skogen på bærekraftig vis, og hindrer utarming av ressurser og avskoging. For at det skal skje må lokalsamfunnene trekkes aktivt inn i både planleggingen og forvaltningen.

Bondekvinne fra Guatemala viser frem kaffebønner
Carlos Zaparolli

Vi støtter ulike tiltak som styrker lokalsamfunnenes deltakelse og rettigheter over skogen og andre naturressurser. Dette kan være gjennom opprettelse av lokale skogforvaltningsgrupper, vannkomitéer eller klimatilpasningskomitéer som både forvalter naturressursene og iverksetter tiltak for å forhindre eller reversere forringen av naturressursene ved å plante trær eller bygge terrasser for å forhindre erosjon og øke fuktigheten i jorda. Våre metoder bidrar til at de som er mest avhengige av naturressursene og som blir hardes rammet når de forringes blir hørt. Styrking av deres rettigheter er avgjørende for å sikre en bærekraftig forvaltning av naturressursene. Og kampen mot fattigdom kan ikke vinnes uten bærekraftig forvaltning av naturressursene.

Last ned rapport

Klimatilpassede landsbyer

Klimatilpassede landsbyer (CAV) er Utviklingsfondets metode for lokal klimatilpasning. Denne rapporten er en gjennomgang av CAV-metoden og hvordan den har blitt implementert i Etiopia. Her kan du laste ned rapporten gratis!

Last ned

Bli utviklingsinvestor i ett av våre fem fond

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Nepal!

l våre prosjekter i Nepal går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Etiopia!

Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

I Etiopia opplever mange kvinner manglende rettigheter og undertrykkelse i hjemmet. I dette fondet investerer du i yrkesopplæring, ungdomsklubber som holder jentene på skolen og i vanningssystemer. Kvinnene får flere bein å stå på og gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Somalia!

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. I dette fondet investerer du i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Enkle grep kan utgjøre en stor forskjell. Ved å plante med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter og gi dem plass til å vokse med andre sorter som de trives sammen med, er man mindre utsatt for uventet tørke. Din investering bidrar til at bøndene får kunnskap om hvordan de kan tilpasse seg klimaendringene og at de får bedre markedstilgang som øker inntekten til bøndenes familie.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Les mer om naturresurser

Å hindre en brann

Skal vi redde skogene må vi anerkjenne at skogbrenningene ikke bare fører til sult, fattigdom og miljøproblemer - den er også et resultat av dette.

María: — Den dagen regna det kraftig og vannet strømmet overalt.

María José Pedro er mayakvinne, 51 år og bor i kommunen San Miguel Acatán i regionen Huehuetenango. Hun eier en dagligvarebutikk, og selger egendyrkede grønnsaker der og på markedet. Hun har ni barn sammen med ektefellen Francisco.

María: — Vi måtte bruke opp alt da hele familien ble syke av Covid-19.

María Tomas Miguel er 45 år og bor i bygdesamfunnet Yucajó, ikke så langt unna grensen til Mexico.

María og familien hennes jobber daglig på et jordstykke en nabo har lånt dem, ettersom de mangler egen jord å dyrke på. Gården ligger ved kanten av en bratt skråning. I Guatemala driver mange jordbruk i bratte områder, og jordskred og erosjon er et stort problem. Problemet forverres av at orkaner og kraftige regnskyll kommer stadig hyppigere. Til tross for faren det medfører, er det slik familien kan skaffe seg inntekter for å overleve.

Miguel: — Dette kommer vi å trenge hjelp til.

Miguel er 42 år og bor i landsbyen Pupalá i kommunen San Rafael La Independencia. Sammen med kona María Andrés Francisco har de tre barn på henholdsvis 9, 6 og 5 år. Han har merket økte temperaturer og mangel på regn de siste 15 årene.

Lokal innflytelse beskytter urskogen i Etiopia

Nedbrytning og avskoging truer urskogen i Etiopia. Skogavhengige grupper har tatt vare på skogen og dens ressurser. Men de har hatt liten innflytelse over skogforvaltningen og få rettigheter over ressursene som utgjør deres livsgrunnlag. Nå tar lokalsamfunnet grep.

Bistandsarbeid i et konfliktfylt Etiopia

I snart to år har Ulf Flink, landdirektør i Etiopia og Somalia, bodd i Etiopias hovedstad Addis Abeba med sin kone og to små barn. Vi har stilt ham noen spørsmål om opplevelsen av å utføre bistandsarbeid i det konfliktfylte landet.