Skog_Guatemala_naturressurser_klimatilpasning
Naturressurser

Forvaltning av naturressurser

Naturressurser som for eksempel skog, planter og vann er avgjørende for at menneskene skal overleve. Bevaring og bærekraftig bruk av naturressursene er viktig for å sikre matproduksjonen og for vår evne til å møte klimautfordringene i framtiden.

Hvorfor er skogen viktig å bevare?

Verdens skoger er viktige for å regulere klimaet og er samtidig livsgrunnlaget for millioner av mennesker. Skogen er også biologisk verdifull og holder artsmangfoldet intakt. Klimaendringene fører til mer nedbør, flom, erosjon og skred. Skogen beskytter mot disse konsekvensene ved å ta imot vannet, og fordeler det videre ut i naturen slik at flommer dempes. Røtter holder på jorda, og hindrer dermed erosjon og skred. Jorda suger til seg vann slik at nedbøren renner langsommere og hindrer flomskader.

Hva skjer når skogen forsvinner?

Både mangfold, landskap og klima påvirkes når skogen forsvinner. Fordampningen og luftfuktigheten går ned og det lokale klimaet endrer seg. Klimaet kan til og med påvirkes i områder langt fra stedet der avskogingen har skjedd. Avskoging frigjør organisk bundet karbon som ender opp i atmosfæren som karbondioksid, og er dermed med på å øke den globale oppvarmingen som er forårsaket av drivhuseffekten. Når skogen forsvinner mister tusenvis av arter sopp, planter og dyr et sted å vokse. Vi risikerer tap av arter og forstyrrer økosystemet. I og rundt skogene lever rundt 50-70 millioner mennesker som er avhengige av skogen for å få dekket sine grunnleggende behov for mat, brensel, medisin og inntekt.

Skog i Guatemala.
Carlos Zaparolli

Kommersielt jordbruk står for mesteparten av avskogingen de siste ti årene. De lokale småbøndene i områdene mangler retten til landjorda hvor de dyrker maten sin. Småbøndene er ofte klar over verdien av å bevare skogen og hvilken effekt avskoging kan ha på klima, vannforsyning og dyrkingsforhold. Likevel tvinges bøndene til å hugge skogen for kommersielle formål, fordi de er fattige og mangler rettigheter. Hugging av skog blir deres siste utvei for å skaffe mat til familien.

Hvordan jobber vi for å bevare skogen og naturressursene?


Nøkkelen til bærekraftig skogbevaring ligger i å finne svar på hvordan man best kan ta vare på skogen, samtidig som man sikrer menneskers livsgrunnlag. Lokalsamfunn i skogsområder har over mange generasjoner tatt vare på og brukt skogen på en bærekraftig måte. For å ta vare på skogen og menneskene som er avhengig av den, er det viktig at det lages gode lover og forskrifter som både sikrer at lokalsamfunn har rett til å bruke skogen på bærekraftig vis, og hindrer utarming av ressurser og avskoging. For at det skal skje må lokalsamfunnene trekkes aktivt inn i både planleggingen og forvaltningen.

Bondekvinne fra Guatemala viser frem kaffebønner
Carlos Zaparolli

Vi støtter ulike tiltak som styrker lokalsamfunnenes deltakelse og rettigheter over skogen og andre naturressurser. Dette kan være gjennom opprettelse av lokale skogforvaltningsgrupper, vannkomitéer eller klimatilpasningskomitéer som både forvalter naturressursene og iverksetter tiltak for å forhindre eller reversere forringen av naturressursene ved å plante trær eller bygge terrasser for å forhindre erosjon og øke fuktigheten i jorda. Våre metoder bidrar til at de som er mest avhengige av naturressursene og som blir hardes rammet når de forringes blir hørt. Styrking av deres rettigheter er avgjørende for å sikre en bærekraftig forvaltning av naturressursene. Og kampen mot fattigdom kan ikke vinnes uten bærekraftig forvaltning av naturressursene.

Last ned rapport

Klimatilpassede landsbyer

Klimatilpassede landsbyer (CAV) er Utviklingsfondets metode for lokal klimatilpasning. Denne rapporten er en gjennomgang av CAV-metoden og hvordan den har blitt implementert i Etiopia. Her kan du laste ned rapporten gratis!

Last ned