Bonder Malawi styrker lokalsamfunn
Sivile samfunn

Betydningen av å styrke sivile samfunn

Et organisert og sterkt sivilsamfunn er viktig for at samfunnsendringene skal skje på demokratisk vis og for at sårbare og marginaliserte gruppers rettigheter blir ivaretatt.

Et sterkt lokaldemokrati skaper endringer

I land hvor det er begrenset rom for deltakelse og demokratiske prosesser på nasjonalt nivå, er det spesielt viktig å styrke lokaldemokratiet. Det er viktig at lokalbefolkningen får mulighet til å samarbeide med myndighetene. Samtidig er det viktig at fattige bønder, kvinner, ungdom og marginaliserte grupper deltar i nasjonale og internasjonale prosesser og påvirker rammeverk som har betydning for deres livsgrunnlag.

For mange fattige på landsbygda er det tunge arbeidet i det sårbare landbruket, eneste levevei. For å skape bærekraftige lokalsamfunn må landbruket utvikles. Inntektsgrunnlaget må utvides, bønder må sikres mer stabil markedsadgang og flere investeringer må komme småbønder til gode.

Styrken ligger i kooperativer

Et samvirke eller et kooperativ er når en gruppe mennesker går sammen for å jobbe mot felles økonomiske, sosiale og kulturelle behov. Det handler om å løse oppgavene i fellesskap, som de ellers måtte gjort hver for seg, overlatt til private aktører eller til det offentlige.

Kvinner i Etiopia organiserer seg
Harald Herland

Slike samvirkeordning er har som mål å maksimere medlemmenes nytte og skal styres demokratisk. Det er et system som kan bidra til bedre økonomi for bøndene ved at de står samlet og får bedre gjennomslagskraft, men som også kan hjelpe medlemmer med rådgivning og andre tjenester. Organisering av bønder spiller en viktig rolle i å redusere fattigdom, øke matsikkerheten og å gi jobbmuligheter.

Forhandlinger som kommer bøndene til gode

Gjennom organisering og samarbeid med private aktører og finansielle institusjoner kan bøndene forhandle frem bedre priser for varene, nå ut til større og nye markeder utenfor landsbyen, og unngå kostbare mellomledd. Organiseringen av bønder i kooperativer eller spare- og lånegrupper kan gi tilgang på økonomiske ressurser slik at bønder kan investere i egen produksjon eller andre inntektskilder. Slik kan bønder få flere muligheter til å bearbeide produktene, og kan utvikle foredlingsbedrifter, som gir både økte inntekter og arbeidsplasser. Det er også viktig at landbrukssektoren tiltrekker flere investeringer som kommer småbønder til gode. I mange tilfeller setter internasjonale eller regionale handelsordninger begrensninger for bønders tilgang på markeder og salg av bearbeidede produkter.

Kvinne i Etiopia bidrar til å styrke lokalsamfunnet

Gjennom organisering og samarbeid med private aktører og finansielle institusjoner kan bøndene forhandle frem bedre priser for varene, nå ut til større og nye markeder utenfor landsbyen samt unngå kostbare mellomledd.

Organiseringen av bønder i kooperativer, eller i spare- og lånegrupper, kan gi tilgang på økonomiske ressurser slik at bønder kan investere i egen produksjon eller i andre inntektskilder. Slik får bøndene flere muligheter til å bearbeide produktene sine og kan utvikle foredlingsbedrifter, som gir både økte inntekter og arbeidsplasser.

Bli utviklingsinvestor i ett av våre fem fond

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Nepal!

l våre prosjekter i Nepal går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Etiopia!

Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

I Etiopia opplever mange kvinner manglende rettigheter og undertrykkelse i hjemmet. I dette fondet investerer du i yrkesopplæring, ungdomsklubber som holder jentene på skolen og i vanningssystemer. Kvinnene får flere bein å stå på og gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Somalia!

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. I dette fondet investerer du i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Enkle grep kan utgjøre en stor forskjell. Ved å plante med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter og gi dem plass til å vokse med andre sorter som de trives sammen med, er man mindre utsatt for uventet tørke. Din investering bidrar til at bøndene får kunnskap om hvordan de kan tilpasse seg klimaendringene og at de får bedre markedstilgang som øker inntekten til bøndenes familie.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Les mer om sivile samfunn