Nepal

Nepal er et av verdens mest klimasårbare land og preges av gjentakende naturkatastrofer som flom, jordskjelv og skred. Dette rammer befolkningens livsgrunnlag.

Over to tredjedeler av befolkningen får sin inntekt gjennom landbruket, men sektoren bidrar kun til rundt en tredjedel av landets brutto nasjonalprodukt (BNP). Til tross for noen framskritt i fattigdomsreduksjon i Nepal de siste årene er forskjellene enorme, og Nepal fortsatt et av verdens fattigste land.

Nepal har en lang historie med politisk ustabilitet, undertrykkelse og borgerkrig. Landet har et nytt demokrati med en grunnlov fra 2015, som erklærte at landet skulle omstruktureres til føderalt styre. I 2017 gjennomførte Nepal de første lokalvalgene på tyve år og fikk sin første føderale regjering på plass i 2018. Utviklingsfondet, som har arbeidet i landet siden 1982, prioriterer å arbeide i de fattigste områdene hvor vi har lang erfaring fra arbeid med blant annet klimatilpasning, matsikkerhet og utvikling av lokale handlingsplaner på kommunenivå.

Utviklingsfondet i Nepal

Utviklingsfondet implementerer i områdene Humla, Bajura, Kailali, Bardiya, Banke, Jajarkot, Salyan, Dang og Dolakha i Nepal. Implementeringsområder er markert i hvitt.

Matsikkerhet og ernæring

Opplæring i klimatilpasset og bærekraftig landbruk er en viktig del av arbeidet vårt for å styrke matsikkerhet og ernæring i Nepal. Vi arbeider i områder som er utsatt for ekstreme værforhold som kulde, tørke og flom. Tilgangen på jord er også begrenset for mange mennesker på landsbygda, og vi støtter derfor tiltak som etablering av kjøkkenhager, enkle drivhus og solcelledrevne vanningssystemer. Gjennom deltakende sårbarhetsanalyser utvikler lokalsamfunnene handlingsplaner slik at de kan iverksette tiltak som forebygger oversvømmelser eller erosjon.

Mer om matsikkerhet og ernæring

Biologisk mangfold i landbruket

Fattige bønder i Nepal har behov for tilgang til kvalitetsfrø også i dårlige tider. Utviklingsfondet jobber for at fattige familier som lever av landbruket til enhver tid skal ha tilgang på et mangfold av kvalitetsfrø som er tilpasset lokale forhold og klima. For å sikre dette mangfoldet, støtter vi opprettelse og drift av lokale frøbanker som sikrer bønder tilgang på frø. Mangel på frø oppstår blant annet etter jordskjelv, flom og tørke.

Opplæring av bønder og etablering av frøbanker har ført til variasjon i bøndenes åkrer, og gitt bedre tilgang på ulike frø i landsbyene i Nepal. Frøene øker klimatilpasningsevnen, bidrar til inntekt og et næringsrikt kosthold for fattige familier som er avhengig av landbruket for å overleve. Det handler om å både utvikle og ta vare på naturressursene. Vi snakker om bøndenes livsgrunnlag og deres bidrag til verdens matsikkerhet.

Mer om biologisk mangfold i landbruket
Harald_Herland
Harald_Herland

Forvaltning av naturressurser

Nepal er sterkt berørt av ekstremvær, klimaendringer og miljøforringelser. For at landet skal være godt rustet mot kommende utfordringer, er det helt avgjørende å styrke bærekraftig forvaltning av naturressursene gjennom økt kunnskap og beredskap. Våre arbeid bidrar til klimatilpasning på landsbygda, en sterkere lokal beredskap i møte med klimatiske utfordringer og ekstremvær, gjenoppbygging av forringede jordbruksområder samt bevaring og sikker tilgang på såfrø av god kvalitet.

Mer om forvaltning av naturressurser
Forvaltning av naturressurser Nepal
Haald Herland

Grønne kreditter og spare-og lånegrupper

Landbruket er den viktigste kilden til inntekt for fattige familier på landsbygda i Nepal. Samtidig er inntjeningen lav og mange unge menn emigrer for å finne jobb. Skal man hindre dette er grønne kreditter og spare- og lånegrupper viktig for å komme i gang for å øke inntekter. I tillegg er det behov for bedre markedstilgang, økt deltakelse i verdikjeden og yrkesopplæring. For å styrke landsbybefolkningens markedsposisjon er det viktig med god forbindelse mellom produsent og marked. Utviklingsfondet har lang erfaring med å støtte og styrke kooperativer, hvor bøndene selv organiserer seg for å tilby sine varer til en pris og kvalitet som markedet søker.

Mer om grønne kreditter og spare- og lånegrupper
Mikrolan kredittordninger frobank Nepal
Harald Herland

Kvinners rettigheter og likestilling

Vi jobber for å styrke kvinner, ungdom og marginaliserte gruppers rettigheter og muligheter for å delta i beslutningstakende prosesser. Våre målgrupper i Nepal er fattige på landsbygda, med spesiell vekt på kvinner og marginaliserte grupper som daliter, tidligere jordbruksslaver (kamayas) og urbefolkningsgrupper som tharu. Arbeidet med å styrke målgruppene skjer i form av opplæring, rådgivning, erfaringsutveksling og samarbeid.

Mer om kvinners rettigheter og likestilling
Tharu Nepal Likestilling deltakelse
Harald Herland

Styrking av sivile samfunn

Nepal har et ferskt demokrati. Grunnloven kom på plass først i 2015 og det ble besluttet å omstrukturere Nepal til en føderal stat med syv provinser. De første lokaldemokratiske valgene på over tyve år ble sluttført i 2017. Nepals politiske kart er dermed i stor endring. Utviklingsfondet i Nepal har lang erfaring i å styrke sivilsamfunnet og bidra til gode lokale politiske prosesser, gjennom blant annet kommuneplanlegging.

Mer om styrking av sivilsamfunn
Nepal silvilsamfunn likestiilling deltakelse
Harald Herland

Donorer og avtaler

Climate Resilient Rural Communities in Nepal (Phase II)
Donor: Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD)
Varighet: 01.01.2021-31.12.2025
Overordnet mål: Ensure increased climate resilience and well-being of rural communities
Antall husholdninger: ca. 28 000

Prosjekter i Nepal hvor du kan investere

Henter prosjekter.

Artikler om Nepal

AgricultureFarmerFarmingSmall Scale FarmerClimate adapted agriculturehappysmilewomanfoodvegetablesportrait formatGMN

Midtveisgjennomgang viser viktige framskritt innen klimarobusthet og matsikkerhet

En ekstern gjennomgang av de tre første årene av vårt største program innenfor klimarobusthet og matsikkerhet viser at vi har oppnådd gode resultater for bøndene på landsbygda i Etiopia, Somalia, Malawi, Guatemala og Nepal.

REDEmpowermentWomanToolsFarmerClimate adapted agricultureSmall Scale Farmerorganization

Slik svarer kvinnene om arbeidet for likestilling og deltakelse

Julehilsen fra Senterpartiet!

Nama: – Jeg vil at barna mine skal få et bedre liv enn meg selv

Chet: – Bøndenes stemmer er sterkere gjennom gruppen

Chet Nath Uchahi Magar (45) er ikke bare en bonde i landsbyen Bhulke i Nepal. Han er også rektor ved ungdomsskolen, leder av flere samarbeidsgrupper i landsbyen og eier av en liten butikk. Men det er jobben som bonde han liker aller best.

Shabir: – Jeg aner ikke hva som kan skje med klimaet framover

Bir viser vekstene sine i Nepal — Klimatilpasning

Slik tilpasser Bir seg et endret klima

Tørke og flom har tatt livet av avlingene til Bir fra Nepal flere ganger. Dette er avlinger som sørger for nok mat til familiens hans. Han bor med sin kone og to barn i Joshipur som er et klimasårbart område. Kunnskap om klimatilpasset landbruk gir familien nye muligheter og nytt håp.

Vannpumpe drevet av solceller i Nepal

Solceller som øker matsikkerheten

Invester i solceller der strømnettet slutter

Kvinne i grønnsakshagen sin

Slik overlevde alenemoren den tøffe hverdagen i Nepal