Nepal

Nepal er et av verdens mest klimasårbare land og preges av gjentakende naturkatastrofer som flom, jordskjelv og skred. Dette rammer befolkningens livsgrunnlag.

68% av befolkningen får sin inntekt gjennom landbruket og sektoren bidrar til hele 34% av landets brutto nasjonalprodukt (BNP). Til tross for noen framskritt i fattigdomsreduksjon i Nepal de siste årene, er Nepal fortsatt et av verdens fattigste land.

Nepal har en lang historie med politisk ustabilitet, undertrykkelse og borgerkrig. Landet har et nytt demokrati med en grunnlov fra 2015, som erklærte at landet skulle omstruktureres til føderalt styre. I 2017 gjennomførte Nepal de første lokalvalgene på tyve år og fikk sin første føderale regjering på plass i 2018. Utviklingsfondet, som har arbeidet i landet siden 1982, prioriterer å arbeide i de fattigste områdene hvor vi har lang erfaring fra arbeid med blant annet klimatilpasning, matsikkerhet og utvikling av lokale handlingsplaner på kommunenivå.

Klimatilpasning

Opplæring i klimatilpasset og bærekraftig landbruk er en viktig del av arbeidet vårt i Nepal. Vi arbeider i områder som er utsatt for ekstreme værforhold som kulde eller flom. Tilgangen på jord er også begrenset for mange mennesker på landsbygda og vi støtter derfor tiltak som etablering av kjøkkenhager, enkle drivhus og solcelledrevet vanningssystemer. Gjennom deltakende sårbarhetsanalyser utvikler lokalsamfunnene handlingsplaner slik at de kan iverksette tiltak forebygger oversvømmelser eller erosjon.

Les mer om klimatilpasning i landbruket

Biologisk mangfold i landbruket

Fattige bønder i Nepal har behov for tilgang til kvalitetsfrø også i dårlige tider. Utviklingsfondet jobber for at fattige familier som lever av landbruket til enhver tid skal ha tilgang på et mangfold av kvalitetsfrø som er tilpasset lokale forhold og klima. For å sikre dette mangfoldet, støtter vi opprettelse og drift av lokale frøbanker som sikrer bønder tilgang på frø. Mangel på frø oppstår blant annet etter jordskjelv, flom og tørke.

Opplæring av bønder og etablering av frøbanker har ført til variasjon i bøndenes åkrer, og gitt bedre tilgang på ulike frø i landsbyene i Nepal. Frøene øker klimatilpasningsevnen, bidrar til inntekt og et næringsrikt kosthold for fattige familier som er avhengig av landbruket for å overleve. Det handler om å både utvikle og ta vare på naturressursene. Vi snakker om bøndenes livsgrunnlag og deres bidrag til verdens matsikkerhet.

Les mer om hvorfor biomangfold er viktig
Harald_Herland
Harald_Herland

Forvaltning av naturressurser

Nepal er sterkt berørt av ekstremvær, klimaendringer og miljøforringelser. For at landet skal være godt rustet med kommende utfordringer, er det helt avgjørende å styrke bærekraftig forvaltning av naturressursene gjennom økt kunnskap og beredskap. Våre arbeid bidrar til klimatilpasning på landsbygda, en sterkere lokal beredskap i møte med klimatiske utfordringer og ekstremvær, gjenoppbygging av forringede jordbruksområder samt bevaring og sikker tilgang på såfrø av god kvalitet.

Les mer om forvaltning an naturressurser
Forvaltning av naturressurser Nepal
Haald Herland

Mikrolån og kredittordninger

Landbruket er den viktigste kilden til inntekt for fattige familier på landsbygda i Nepal. Samtidig er inntjeningen lav og mange unge menn emigrer for å finne jobb. Skal man hindre dette er mikrolån og kredittordninger viktig for å komme i gang for å øke inntekter. I tillegg er det behov for bedre markedstilgang, økt deltakelse i verdikjeden og yrkesopplæring. For å styrke landsbybefolkningens markedsposisjon er det viktig med god forbindelse mellom produsent og marked. Utviklingsfondet har lang erfaring med å støtte og styrke kooperativer, hvor bøndene selv organiserer seg for å tilby sine varer til en pris og kvalitet som markedet søker.

Les mer om mikrolån og kredittordninger
Mikrolan kredittordninger frobank Nepal
Harald Herland

Likestilling og deltakelse

Vi jobber for å styrke kvinner, ungdom og marginaliserte gruppers rettigheter og muligheter for å delta i beslutningstakende prosesser. Våre målgrupper i Nepal er fattige på landsbygda, med spesiell vekt på kvinner og marginaliserte grupper som daliter, tidligere jordbruksslaver (kamayas) og urbefolkningsgrupper som tharu og chepang. Arbeidet med å styrke målgruppene skjer i form av opplæring, rådgivning, erfaringsutveksling og samarbeid.

Les mer om betydningen av å styrke sivile samfunn
Tharu Nepal Likestilling deltakelse
Harald Herland

Styrking av sivile samfunn

Nepal har et ferskt demokrati. Grunnloven kom på plass først i 2015 og det ble besluttet å omstrukturere Nepal til en føderal stat med syv provinser. De første lokaldemokratiske valgene på over tyve år ble sluttført i 2017. Nepals politiske kart er dermed i stor endring. Utviklingsfondet i Nepal har lang erfaring i å styrke sivilsamfunnet og bidra til gode lokale politiske prosesser, gjennom blant annet kommuneplanlegging.

Les mer om betydningen av å styrke sivile samfunn
Nepal silvilsamfunn likestiilling deltakelse
Harald Herland

Prosjekter i Nepal hvor du kan investere

Henter prosjekter.