Gronnsaker biologisk mangfold Malawi
Biomangfold

Hvorfor er biologisk mangfold i landbruket viktig?

Jordas biologiske mangfold favner om en fantastisk rikdom av planter, dyr og mikroorganismer. Det kjempes hardt for at ikke genetiske ressurser skal gå tapt. Men hvorfor er egentlig biologisk mangfold i landbruket så viktig?

Biologisk mangfold i landbruket — grunnlaget for matsikkerhet

Biologisk mangfold er det mangfoldet av liv som finnes på jorda. Dette omfatter alle levende organismer, fra planter, dyr, og mikroorganismer, og viser blant annet til variasjonen av matplanter og variasjoner innenfor en matplante og dens genetiske ressurser. En stor andel av verdens fattige bor på landsbygda og er avhengige av jordbruk og naturmangfoldet. Det gjør biologisk mangfold til deres mest verdifulle ressurs og nøkkelfaktor for å overleve. Ulike plantesorter og matplanter har ulike egenskaper. Ved å bevare et mangfold av matplanter i ulike sorter og variasjoner, er det større sannsynlighet for at man har sorter som tåler endrede dyrkingsforhold. Noen planter kan ha spesiell motstandskraft mot skadedyr og sykdommer, mens andre kan tåle dårlig jordsmonn, tørke eller flom. For å klare å dyrke nok mat, må man ha planter som tåler forholdene.

Genetiske ressurser avgjørende for framtidens behov

Genene og genkombinasjonene som utgjør mangfoldet kalles genetiske ressurser. Plantegenetiske ressurser opprettholder dagens matproduksjon og gir levebrød til bønder over hele verden. Men vi trenger også plantegenetiske ressurser for å møte framtidens behov. Tilgang på lokalt tilpassete plantesorter er avgjørende for at bøndene skal kunne tilpasse seg til et klima i stadig endring. For bøndene er også en variasjon av ulike sorter viktig for å ivareta tradisjoner og matkultur. Gjennom hele historien har bønder tatt vare på det plantegenetiske mangfoldet og utviklet nye matplanter og sorter. Fortsatt bevaring av mangfoldet er avgjørende for planteforedling og forbedring av sorter som takler varierende klimatiske forhold og passer til de lokale dyrkingsforholdene.

Mais i Guatemala. Illustrerer biologisk mangfold.
Carlos Zaparolli

Biologisk mangfold forsvinner

Så mye som 75 prosent av det plantegenetiske mangfoldet i landbruket gikk tapt de siste 50 årene av det 20. århundre. Nærmere halvparten av den genetiske variasjonen innenfor viktige husdyrraser er også blitt borte. Når det genetiske mangfoldet av viktige matplanter og husdyr blir borte, mister bøndene også muligheten til å drive et landbruk tilpasset lokale forhold. I et lite land som Laos for eksempel, forvalter bøndene flere tusen sorter ris i sine åkre. Hver sort ris har en unik genetisk sammensetning, som kan gi:

- Forskjellig smak, lukt og farge

- Motstand mot forskjellige sykdommer og skadedyr

- Tilpasning til ulike geografiske forhold

- Tilpasning til endringer i klimatiske forhold

Det er ikke tilstrekkelig å lagre genressursene i genbanker. Kun gjennom bruk av genressursene kan en kontinuerlig evolusjon av genetisk materiale opprettholdes. Biologisk mangfold er et resultat av 12 000 års praksis der bønder har valgt ut og foredlet plantesorter og husdyrraser. Dette mangfoldet er sterkt truet i dag. Menneskeskapte klimaendringer forsterker trusselen mange steder. Reduksjon i biologisk mangfold svekker bøndenes mulighet til å tilpasse seg klimaendringene.

Frø i frøbank bilogisk mangfold
Kristoffer Nyborg

For å gi småbøndene mulighet til å ta vare på de genetiske ressursene og til å tilpasse seg klimaendringene, jobber vi i Utviklingsfondet med utvikling av bærekraftige landbruk som bevarer, bruker og videreutvikler det biologiske mangfoldet.

Last ned rapport

The Impact of the Development Fund’s and LI-BIRD’s Community-based Agrobiodiversity Programme in South Asia – with emphasis on Nepal

Last ned rapport fra 2019 om effekten av utviklingsfondets og LI-BIRDs samfunnsbaserte agrobiodiversitetsprogram i Sør-Asia – med hovedvekt på Nepal. Rapporten er skrevet av Regine Andersen fra Fridtjof Nansens Institutt. Innholdet er på engelsk og er gratis.

Last ned

Bli utviklingsinvestor i ett av våre fem fond

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Nepal!

l våre prosjekter i Nepal går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Etiopia!

Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

I Etiopia opplever mange kvinner manglende rettigheter og undertrykkelse i hjemmet. I dette fondet investerer du i yrkesopplæring, ungdomsklubber som holder jentene på skolen og i vanningssystemer. Kvinnene får flere bein å stå på og gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Somalia!

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. I dette fondet investerer du i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Enkle grep kan utgjøre en stor forskjell. Ved å plante med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter og gi dem plass til å vokse med andre sorter som de trives sammen med, er man mindre utsatt for uventet tørke. Din investering bidrar til at bøndene får kunnskap om hvordan de kan tilpasse seg klimaendringene og at de får bedre markedstilgang som øker inntekten til bøndenes familie.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Les mer om biologisk mangfold