Guatemala

Guatemala er et land med ekstrem høy grad av ulikhet mellom rik og fattig. FNs matvareorganisasjon (FAO) estimerer at 53% av befolkningen lever i fattigdom. Blant Mayafolket er det så høyt som opptil 83%.

Utviklingsfondet jobber i høylandet i Guatemala. Det er her urfolk bor tettest og hvor klimaendringene gjør seg mest gjeldene. Tilgang til jord og generell infrastruktur er mangelfull. Småskala landbruk er den viktigste næringen i rurale områder. Ekstremvær fører til erosjon og stadig mindre jordlapper i bratte skråninger. Det gjør livet som småbonde tøft. Mange migrerer ut av landet, eller må jobbe som dagarbeidere på plantasjer i lavlandet. Dette påvirker både familiestrukturer og barns oppvekstsvilkår.

Det er også en kamp for å ta vare på ulike mayaspråk, kultur og tradisjoner. Private selskaper prøver stadig å få tilgang til urfolks territorier uten dialog med lokalbefolkning. Korrupsjon blant eliten og straffefrihet for politikere gjør at mange dype sår fra borgerkrigen, som særlig mayakvinner bærer på ikke heles.

Klimatilpasning

Utviklingsfondet har utviklet en egen modell for klimatilpasning. I Guatemala bruker vi deltakende metoder i sårbarhetsanalyser og utvikling av handlingsplaner som reduserer sårbarheten. Denne modellen, som vi har kalt klimatilpassede landsbyer, brukes i flere lokalsamfunn og fører til økt bevissthet og eierskap over tiltak som styrker tilpasningsevnen.

Hva er klimatilpasning i landbruket?
Klimatilpasning Guatemala, kvinne i frodig skog
Waldo Lopez

Forvaltning av naturressurser

Guatemala er, som andre land i regionen, sterkt berørt av klimaendringene. Orkan, tørke og flom kommer stadig hyppigere. En mer bærekraftig forvaltning av naturressursene er avgjørende for at landet kan møte utfordringene i framtiden. Våre prosjekter omfatter blant annet deltakende skogforvaltning for å redusere avskoging, gjenoppbygging av forringet jord på grunn av utpining og erosjon, lokal klimatilpasning i landbruket, og bevaring og sikker tilgang på såfrø av god kvalitet.

Les mer om forvaltning av naturressurser
Forvaltning av naturressurser
Harald Herland

Mikrolån og kredittordninger

Landbruket er den viktigste kilden til inntekt for fattige familier på landsbygda i Guatemala. For å sikre økte inntekter og alternative inntektskilder framover er det behov for at småbøndene får bedre markedstilgang, mulighet for økt deltakelse i hele verdikjeden og tilgang til kreditter og businessopplæring. På grunn av en stor migrasjon av ungdom i regionen er det spesielt viktig å tilby denne gruppen ny kunnskap og reelle muligheter. Utviklingsfondets prosjekter omfatter blant annet organisering av bondekooperativ for å styrke markedstilgangen, tilgang til mikrokreditter og sparing samt businesstrening for ungdom. Å komme i gang med å øke inntekter og produktivitet på jordlappen sin kan være tøft. I Utviklingsfondets prosjekter har vi innført en grønn kredittordning, hvor bøndene kan ta opp lån til en lavere rente mot at de gjennomfører et miljøtiltak på gården sin eller i lokalsamfunnet. Slik har de tilgang på lån til å kjøpe verktøy eller drive dyrehold. Lånet betaler bøndene tilbake etter innhøstningen, når de får solgt varene sine på markedet.

Slik fungerer mikrolån og kredittordninger
Mikrolan kredittordninger Guatemala
Carlos Zaparolli

Likestilling og deltakelse

Det er en utbredt mannskultur i Mellom-Amerika som gjør at mange kvinner opplever diskriminering, vold og lite kontroll over egen kropp. Kvinner har også begrenset tilgang til skole og utdanning. Selv om kvinner aktivt jobber i landbruket har de ofte ikke rett til å eie land. Utviklingsfondet jobber for å styrke både grasrotorganisasjoner og våre samarbeidspartneres bevissthet om likestilling. Vi arbeider for å integrere et likestillingsperspektiv i prosjektene som skal ivaretas i organisasjonenes egne strategier og regelverk. Sammen med samarbeidsorganisasjonene våre styrker vi kvinnegrupper og kvinnekooperativ. Høyere inntekter til familien øker status og selvtillit for kvinnene.

Slik jobber vi med likestilling og deltakelse
Likestilling deltakelse Guatemala
Carlos Zaparolli

Styrking av sivile samfunn

Et sterkt og inkluderende sivilsamfunn er viktig for demokratibygging og samfunnsutvikling. I Guatemala jobber Utviklingsfondet med å styrke sivilsamfunnet gjennom opprettelse av ulike former for grasrotorganisasjoner og tiltak for å styrke våre samarbeidspartnere. Utviklingsfondet ønsker å bidra til at våre lokale samarbeidspartnere får delta i politiske prosesser både lokalt og globalt. For eksempel så deltar våre partnerorganisasjoner i Guatemala på globale møter om Plantetraktaten. Nasjonal og internasjonalt arbeid på frøpolitikk er en prioritet i regionen.

Les om betydningen av å styrke sivile samfunn

Prosjekter i Guatemala hvor du kan investere

Henter prosjekter.