Guatemala

Guatemala er et land med ekstrem høy grad av ulikhet mellom rik og fattig. FNs matvareorganisasjon (FAO) estimerer at 53% av befolkningen lever i fattigdom. Blant Mayafolket er det så høyt som opptil 83%.

Utviklingsfondet jobber i høylandet i Guatemala. Det er her urfolk bor tettest og hvor klimaendringene gjør seg mest gjeldene. Tilgang til jord og generell infrastruktur er mangelfull. Småskala landbruk er den viktigste næringen i rurale områder. Ekstremvær fører til erosjon og stadig mindre jordlapper i bratte skråninger. Det gjør livet som småbonde tøft. Mange migrerer ut av landet, eller må jobbe som dagarbeidere på plantasjer i lavlandet. Dette påvirker både familiestrukturer og barns oppvekstsvilkår.

Det er også en kamp for å ta vare på ulike mayaspråk, kultur og tradisjoner. Private selskaper prøver stadig å få tilgang til urfolks territorier uten dialog med lokalbefolkning. Korrupsjon blant eliten og straffefrihet for politikere gjør at mange dype sår fra borgerkrigen, som særlig mayakvinner bærer på ikke heles.

Utviklingsfondet i Guatemala

Utviklingsfondet implementerer i ulike områder i regionene Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Totonicapán og Chimaltenango i Guatemala. Implementeringsområder er markert i hvitt.

Matsikkerhet og ernæring

I arbeidet med å styrke småbøndenes matsikkerhet og ernæring har Utviklingsfondet utviklet en egen modell for klimatilpasning. I Guatemala bruker vi deltakende metoder i sårbarhetsanalyser og utvikling av handlingsplaner som reduserer sårbarheten. Denne modellen, som vi har kalt klimatilpassede landsbyer, brukes i flere lokalsamfunn og fører til økt bevissthet og eierskap over tiltak som styrker tilpasningsevnen. F. eks. identifiserer mange landsbyer mangel på vann og tørke som en større utfordring i deres sårbarhetsanalyser, og de utvikler planer om regnvannsamlere, planting av trær og beskyttelse av drikkevannskilder som tiltak.

Mer om matsikkerhet og ernæring
Klimatilpasning Guatemala, kvinne i frodig skog
Waldo Lopez

Biologisk mangfold i landbruket

Tradisjonelt har urfolkene i Guatemala hatt stor kunnskap om det biologiske mangfoldet på eget territorium. Men myndighetenes tillatelse til å fremme genetisk forbedrede arter for å oppnå større produksjon har vært en trussel mot mayavitenskap og filosofi. Gjennom frøbankene tar urfolk igjen kontrollen over tilgangen til frø, og dette styrker både deres kultur og matsikkerhet. Gjennom utviklingsfondets partnere oppnår fattige urfolk kvalitetsfrø som er tilpasset lokale forhold og klima, gjennom testing av frø på ulike høydemetre og forskjellig jordsmonn. Spesielt er det stort behov for frø som tåler et varmere og tørrere klima. Småprodusentene i Guatemala er gjennom Utviklingsfondet også blitt med på et større planteforedlingsnettverk i Mellom-Amerika, for å finne de beste frøutgavene av mais og bønner.

Mer om agrobiomangfold
Carlos Zaparolli

Forvaltning av naturressurser

Guatemala er, som andre land i regionen, sterkt berørt av klimaendringene. Orkan, tørke og flom kommer stadig hyppigere. En mer bærekraftig forvaltning av naturressursene er avgjørende for at landet kan møte utfordringene i framtiden. Våre prosjekter omfatter blant annet deltakende skogforvaltning for å redusere avskoging, gjenoppbygging av forringet jord på grunn av utpining og erosjon, lokal klimatilpasning i landbruket, og bevaring og sikker tilgang på såfrø av god kvalitet.

Mer om forvaltning av naturressurser
Forvaltning av naturressurser
Harald Herland

Grønne kreditter og spare- og lånegrupper

Landbruket er den viktigste kilden til inntekt for fattige familier på landsbygda i Guatemala. Men å komme i gang med å øke inntekter og produktivitet på jordlappen sin kan være tøft. Et hovedproblem er deres manglende tilgang på kreditt til å investere i redskaper og nødvendige innsatsvarer. Småbønder blir normalt ikke kvalifisert for lån hos nasjonale banker, ofte på grunn av mangel på gyldige eiendomsdokumenter. For bønder som får lån er prisen de betaler for innsatsvarer meget høy grunnet de skyhøye rentene. I Utviklingsfondets prosjekter har vi innført en grønn kredittordning, hvor bøndene kan ta opp lån til en lavere rente mot at de gjennomfører et miljøtiltak på gården sin eller i lokalsamfunnet. Lånet betaler bøndene tilbake etter innhøstningen, når de får solgt varene sine på markedet.

For å sikre økte inntekter og alternative inntektskilder er det behov for at småbøndene får bedre markedstilgang, mulighet for økt deltakelse i hele verdikjeden og tilgang til kreditter og businessopplæring. På grunn av en stor migrasjon av ungdom i regionen er det spesielt viktig å tilby denne gruppen ny kunnskap og reelle muligheter. Utviklingsfondets prosjekter omfatter blant annet organisering av bondekooperativ for å styrke markedstilgangen, tilgang til mikrokreditter og sparing samt businesstrening for ungdom.

Mer om grønne kreditter og spare- og lånegrupper
Mikrolan kredittordninger Guatemala
Carlos Zaparolli

Kvinners rettigheter og likestilling

Det er en utbredt mannskultur i Mellom-Amerika som gjør at mange kvinner opplever diskriminering, vold og lite kontroll over egen kropp. Kvinner har også begrenset tilgang til skole og utdanning, og mange avslutter skolegangen allerede tidlig i grunnskolen. Tidlig graviditet er et utbredt problem. Selv om kvinner aktivt jobber i landbruket, har de ofte ikke rett til å eie land. Utviklingsfondet jobber for å styrke både grasrotorganisasjoner og våre samarbeidspartneres bevissthet om likestilling. Vi arbeider for å integrere et likestillingsperspektiv i prosjektene som skal ivaretas i organisasjonenes egne strategier og regelverk. Sammen med samarbeidsorganisasjonene våre styrker vi kvinnegrupper og kvinnekooperativ, med bl.a. ledertrening, selvtillitkurs og inntektsgivende aktiviteter.

Slik jobber vi med likestilling og deltakelse
Likestilling deltakelse Guatemala
Carlos Zaparolli

Styrking av sivilsamfunn

Et sterkt og inkluderende sivilsamfunn er viktig for demokratibygging og samfunnsutvikling. I Guatemala jobber Utviklingsfondet med å styrke sivilsamfunnet gjennom opprettelse av ulike former for grasrotorganisasjoner og tiltak for å styrke våre samarbeidspartnere. Utviklingsfondet ønsker å bidra til at våre lokale samarbeidspartnere får delta i politiske prosesser både lokalt og globalt. For eksempel så deltar våre partnerorganisasjoner i Guatemala på globale møter om Plantetraktaten. Nasjonalt og internasjonalt arbeid med frøpolitikk er en prioritet i regionen.

Mer om styrking av sivile samfunn

Klimatilpasning og klimarobusthet

Guatemala er et av områdene i verden som er mest påvirket av klimaendringer. Ekstreme værhendelser som langvarig tørke, kraftige nedbørsmengder, flom og temperatursvingninger, skjer stadig oftere. I høylandet oppleves nå nye sykdommer på plantene som tidligere bare skjedde i lavlandet. Effekten av klimaendringer forverres av nedbrytingen av økosystemer, hovedsakelig avskoging, som øker risikoen for skred og erosjon og ødeleggelser av vannkilder. Sammen med samarbeidsorganisasjoner styrker Utviklingsfondet motstandskraften til lokalsamfunn i Guatemala mot klimarelaterte utfordringer. Gjennom deltakende planteforedling finner vi fram til frø som er motstandsdyktige mot tørke, insekter og sykdommer. Ved å bygge vanntanker får familiene mulighet til å vanne gjennom den krevende tørketiden. Skogplanting hindrer erosjon og tar vare på vannkildene. Med tette oppbevaringssiloer blir den verdifulle innhøstingen beskyttet mot fukt og smågnagere, osv. Slike tiltak øker beredskapen mot katastrofer, styrker bærekraftige produksjonssystemer og skaper inntektsmuligheter.

Mer om klimatilpasning og klimarobusthet
Kaffebønder i Guatemala
Waldo Lopez

Donorer og avtaler

Community-based agro-biodiversity systems for improved livelihoods and climate resilience
Donor: Darwin Initiative (a programme of the Department for Environment, Food and Rural Affairs, UK Government).
Varighet: 01.07.2023 – 31.12.2025
Total finansiering: 600 000 britiske pund (ca. 8 000 000 NOK)
Overordnet mål: Forbedre levekårene og klimatilpasningen til urfolk og bondefamilier i Mellom-Amerika gjennom bærekraftig bruk av lokalt agro-biologisk mangfold. Lokale landbruks-produksjonssystemer styrkes gjennom deltakende planteforedling, nettverk av frøbanker og innsamling av ville frøtyper.
Antall husholdninger: 5000 familier (fordelt på Guatemala, Costa Rica, Honduras og Nicaragua).

Green coffee credits in Guatemala
Donor: Peter Opsvik A/S
Varighet: 01.01.2024 – 31.12.2026
Total finansiering: 1,5 million (500 000 NOK hvert år)
Overordnet mål: Økt klimarobusthet og bedre levekår for små kaffeprodusenter i Guatemala.
Antall husholdninger: Ca. 324

Climate Resilience Rural Livelihoods Programme Guatemala
Donor: Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD)
Varighet: 2021 - 2025
Total finansiering: 43 500 000 NOK
Overordnet mål: Økt klimarobusthet og velvære for rurale landsbysamfunn i Guatemala. (Increased climate resilience and well-being of rural communities in Guatemala). Forbedre matsikkerheten, ernæringen og den økonomiske selvstendigheten for husholdninger på landsbygda. Forbedre offentlige tjenester og juridiske rammer i tråd med landsbysamfunnenes behov, rettigheter og prioriteringer, og gi rurale kvinner og marginaliserte grupper økt innflytelse og anerkjennelse i deres husholdninger, grasrotorganisasjoner og lokalsamfunn.
Antall husholdninger: 6 800

Prosjekter i Guatemala hvor du kan investere

Henter prosjekter.