Seks land i tre verdensdeler
- Her jobber vi

SomaliaEtiopaMalawiMosambik

Målet med norsk bistand er å avskaffe fattigdom. Utviklingsfondet bidrar til å oppnå dette målet ved å arbeide for at fattige mennesker på landsbygda får nok og sunn mat, bedre økonomi, og er godt rustet i møtet med klimaendringer og andre kriser. Dette vil føre til økt makt og innflytelse over egne liv.

Vi jobber med seks tematiske hovedsatsinger i våre programland. Disse er:

  • Klimatilpasning i landbruket
  • Biologisk mangfold i landbruket
  • Frøbank og frøsystemer
  • Mikrolån og kredittordninger
  • Likestilling og deltakelse
  • Styrke sivile samfunn