Malawi

Malawi et av verdens minst utviklede land. Over halvparten av befolkningen lever i fattigdom. Flesteparten av landets fattige er småskalabønder som er helt avhengige av det de dyrker på den lille jordlappen sin for å overleve.

Avlinger fra småbønder i Malawi er så lave som 20% av deres potensiale. Omtrent 75% av landets matproduksjon kommer fra småskala bønder som bruker tradisjonelle verktøy og teknikker.

Omtrent to tredjedeler av befolkningen er avhengig av landbruk for å overleve, og landbrukssektoren står for omtrent 23% av landets bruttonasjonalprodukt og 60% av total eksportinntekt. Landbruk står for over 76% av total sysselsetting.

Småbønder i Malawi har ofte begrenset land til å dyrke maten sin på. Lengre perioder med tørke og mer ustabil nedbør har ført med seg nye utfordringer for bøndene. Siden Utviklingsfondet startet sitt arbeid i Malawi i 2006, har vi spesielt arbeidet for å øke kapasiteten til småskala bønder til å tilpasse seg klimaendringer. Dette arbeidet bidrar til økt matsikkerhet og ernæring i landet.

Utviklingsfondet i Malawi

Utviklingsfondet implementerer i områdene Rumphi, Mzimba, Ntchisi og Machinga i Malawi. Implementeringsområder er markert i hvitt.

Matsikkerhet og ernæring

Utviklingsfondet jobber for å styrke mat- og ernæringssikkerheten for fattige bondefamilier i Malawi. Klimaendringer har betydelige negative konsekvenser for matproduksjonen. Klimatilpasning i landbruket er avgjørende for å sikre en tilstrekkelig forsyning av næringsrik mat i fremtiden. Gjennom en tilnærming vi kaller ledebønder eller modellbønder, mottar titusenvis av bønder opplæring i klimatilpasset landbruk for å øke produksjon og produktivitet. Dette inkluderer ulike teknikker for å bevare fuktighet og næringsstoffer i jorda og for å dyrke flere avlinger i feltene. Utviklingsfondet fremmer forbedret husdyrproduksjon. Småskalabønder støttes for å få tilgang til klima- og værtjenester for rettidig implementering av tiltak.

Mer om matsikkerhet og ernæring
Klimatilpasning Malawi
Tine Poppe

Biologisk mangfold i landbruket

Bevaring av biologisk mangfold i landbruket er en viktig del av Utviklingsfondets programmer. Sikker og stabil tilgang til kvalitetsfrø er avgjørende for det biologiske mangfoldet i åkeren til enhver bonde. I Malawi involverer mye av arbeidet etablering av frøbanker der bønder kan lagre frø, samt fremming av bondens rettigheter. Bønder kan låne frø fra frøbankene i tilfelle avlingssvikt. Gjennom disse frøbankene samler bøndene et mangfold av frøvarianter som de tester og sammenligner med hverandre. Denne deltakende frøseleksjonen gjør det mulig for bønder å velge de variantene som er best egnet til deres åkre, og som sikrer mangfoldet de har behov for.

Mer om biologisk mangfold i landbruket
Biologisk mangfold Malawi
Tine Poppe

Forvaltning av naaturressurser

Det begrensede landbruksarealet i Malawi har ført til betydelig press på skogsområder, vannskiller og matjord. Avskoging har resultert i jordforringelse og tørking av vannkilder, som igjen har negative konsekvenser for matproduksjonen. Ulike teknikker benyttes for å bevare fuktighet og næringsinnhold i jorden. Utviklingsfondet fremmer forvaltning av vannskiller. For å øke jordens fruktbarhet, dyrkes flere avlinger sammen. Vi arbeider også med å kombinere treplanting og matproduksjon ved planting av frukttrær. Tilgang til gjødsel fra bøndenes egne husdyr gjør det mulig for dem å tilføre ekstra næringsstoffer til jorden. Vi arbeider også med å utvikle enkle vanningssystemer for å gjøre bøndene mindre sårbare under lange tørkeperioder. Utviklingsfondet fremmer forvaltning av naturressurser gjennom klimatilpassede landsbyer.

Mer om forvaltning av naturressurser
Forvaltning av naturressurser Malawi
Tine Poppe

Grønne kreditter og spare- og lånegrupper

Landbruk er hjørnesteinen i Malawis økonomi, og et stort flertall av befolkningen er avhengig av landbruk for å overleve. I Utviklingsfondets prosjekter kan bønder ta opp små lån ved sesongstart. De kan bruke pengene til å kjøpe frø, verktøy, eller til å drive med husdyrhold. Bøndene tilbakebetaler lånet etter innhøsting, når de selger produktene sine på markedet. De fleste småskalabønder i Malawi driver sine gårder på subsistensnivå, altså at de dyrker akkurat nok til å brødfø seg selv. Kunnskap om dyrking av inntektsgivende avlinger er begrenset. Få bønder er organisert i kooperativer eller andre typer bondeorganisasjoner, noe som ytterligere begrenser deres kapasitet og tilgang til markeder. Utviklingsfondet støtter etableringen av spare- og lånegrupper på landsbynivå. Gjennom disse gruppene er det lettere for bønder å ta opp små lån for å starte andre inntektsgivende aktiviteter utenfor gården. Dette, sammen med andre muligheter for å få tilgang til kreditt, er spesielt viktig for kvinner.

Mer om grønne kreditter og spare- og lånegrupper
Mikrolan kredittordninger frobank Malawi
Julie Lunde Lillesæter

Kvinners rettigheter, likestilling og ungdom

Gjennom klubber kalt "Unge kvinner kan" (Young Women Can Do It) arbeider Utviklingsfondet for å styrke kvinners rettigheter og posisjoner i samfunnet. Disse ungdomsklubbene bidrar til å øke jenters utdanning og bekjempe diskriminerende praksiser i skoler, lokalsamfunn og i hjemmet. En av de mest effektive metodene for å forebygge tidlig graviditet er å sørge for at flere jenter fullfører sin utdanning. Klubbene arbeider aktivt for å bekjempe vold og misbruk av jenter og kvinner. Gjennom klubbene får også flere jenter mulighet til å starte små bedrifter og tjene sine egne penger.

Mer om kvinners rettigheter og likestilling
Likestilling kvinner Malawi
Tine Poppe

Styrking av sivilsamfunn

Demokratiutvikling og samfunnsbygging avhenger av et sterkt og inkluderende sivilsamfunn. Utviklingsfondet arbeider for å styrke det sivile samfunnet ved å myndiggjøre grasrotorganisasjoner, som ungdomsklubber. Vi arbeider også for å styrke våre partnerorganisasjoner og deres kapasitet til å påvirke myndighetene. Etablering av bondeorganisasjoner og kooperativer er også essensielt for å styrke bøndenes stemmer og øke deres muligheter til å påvirke utviklingsprosesser som berører dem. I Malawi har Utviklingsfondet spesielt fokusert på å øke bevisstheten om bønders rettigheter knyttet til frø. Vi støtter sivilsamfunnsorganisasjoners pådriverarbeid for å sikre at lovgivningen beskytter deres rettigheter.

Mer om styrking av sivilsamfunn
AgricultureFarmerFarmingSmall Scale FarmerClimate adapted agriculturehappysmilewomanfoodvegetablesportrait formatGMN
Grace Madzi (47), følgebonde, viser frem vekster hun dyrker på gården sin i Malawi.

Donorer og avtaler

Climate Resilience Rural Livelihoods Programme Malawi-Mozambique (MAMO II)

Donor: Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD)

Varighet: 2021-2025

Totalfinansiering: NOK70,000,000

Overordnet mål: Increased climate resilience and well-being of rural communities in Malawi

Antall husholdninger nådd: 26,000 husholdninger

REDEmpowermentWomanToolsFarmerClimate adapted agricultureSmall Scale Farmerorganization
Julie Lunde lillesæter/Differ Media

Prosjekter i Malawi hvor du kan investere

Henter prosjekter.