Malawi

Malawi et av verdens minst utviklede land. Over halvparten av befolkningen lever i fattigdom. Flesteparten av landets fattige er småskalabønder som er helt avhengige av det de dyrker på den lille jordlappen sin for å overleve.

Omtrent to tredjedeler av befolkningen er avhengig av landbruket for å overleve og landbrukssektoren står for omtrent 30% av landets brutto nasjonalinntekt.

Småbønder i Malawi har ofte lite jord de kan dyrke maten sin på. Lengre tørkeperioder og hyppigere ustabilt regnvær har ført til nye utfordringer for bøndene. Siden Utviklingsfondet startet arbeidet sitt i Malawi i 2006, har vi jobbet spesielt for å øke småskalabønders kapasitet til å tilpasse seg klimaendringene. Dette arbeidet bidrar til økt mat- og ernæringssikkerhet i landet.

Klimatilpasning

Klimaendringene har store negative konsekvenser for matproduksjonen i Malawi. Klimatilpasning i landbruket er avgjørende for å sikre nok næringsrik mat i framtiden. Gjennom det vi kaller modellbondemetoden får titusener av bønder opplæring i klimasmart landbruk. Dette omfatter blant annet ulike teknikker for å bevare fuktigheten og næringsinnholdet i jorda og for samplanting av flere vekster i åkeren.

Les mer om klimatilpasning i landbruket
Klimatilpasning Malawi
Tine Poppe

Biologisk mangfold i landbruket

Utviklingsfondets prosjekter omfatter klimatilpasset og bærekraftig landbruk, bevaring av biologisk mangfold og såfrøsikkerhet, samt en mer bærekraftig forvaltning av naturressursene for å hindre ytterligere avskoging og utarming av jordsmonnet. Sikker og stabil tilgang på gode såfrø er viktig for enhver bonde. I Malawi går mye av arbeidet ut på å opprette såfrøbanker hvor bøndene kan lagre såfrø. Her kan også andre bønder låne frø i tilfelle avlingen går tapt. Gjennom såfrøbankene samler bøndene inn et mangfold av frøsorter som de tester og sammenligner med hverandre. Denne formen for deltakende utvelgelse av såfrø gjør at bøndene kan velge de sortene som egner seg best for deres åker.

Les mer om hvorfor biomangfold er viktig
Biologisk mangfold Malawi
Tine Poppe

Forvaltning av naturressurser

De begrensede landområdene som kan brukes til landbruk i Malawi har ført til et stort press på skogområdene. Avskoging har blant annet ført til utarming av jorda og uttørking av vannkilder, noe som igjen har negative konsekvenser for matproduksjonen. Ulike teknikker tas i bruk for å bevare fuktigheten og næringsinnholdet i jorda. For å styrke jordsmonnet samplantes flere vekster i åkeren. Vi jobber også med å kombinere treplanting og matproduksjon ved å plante frukttrær. Tilgang til gjødsel fra egne husdyr gjør det mulig for bøndene å tilføre ekstra næring til jorda. Vi jobber også med å utvikle enkle vanningssystemer slik at bøndene blir mindre sårbare for langvarige tørkeperioder.

Les mer om hvorfor forvaltning av naturressurser
Forvaltning av naturressurser Malawi
Tine Poppe

Mikrolån og kredittordninger

Landbruket er grunnsteinen i Malawis økonomi og et stort flertall av befolkningen er avhengig av landbruket for å overleve. I Utviklingsfondets prosjekter kan bøndene ta opp et lite lån i starten av sesongen. Pengene kan de bruke til å kjøpe frø, verktøy eller til å drive dyrehold. Lånet betaler bøndene tilbake etter innhøstningen, når de får solgt varene sine på markedet. De fleste småskalabønder i Malawi driver gården sin på et tilnærmet subsistensnivå. Kunnskapen om å dyrke såkalte inntektsbringende vekster er begrenset. Få bønder er organisert i kooperativer eller andre slags bondeorganisasjoner, noe som igjen begrenser deres kapasitet og tilgang til markeder. Utviklingsfondet støtter etablering av spare- og lånegrupper på landsbynivå. Gjennom disse gruppene er det enklere for bøndene å ta opp små lån slik at de kan starte med inntektsbringende aktiviteter. Dette er, i likhet med andre muligheter for å få tilgang på kreditt, spesielt viktig for kvinner.

Les mer om mikrolån og kredittordninger
Mikrolan kredittordninger frobank Malawi
Julie Lunde Lillesæter

Likestilling og deltakelse

Gjennom klubber som kalles ”Unge kvinner kan” jobber vi i Utviklingsfondet med å styrke kvinners rettigheter og stilling i samfunnet. Klubbene bidrar til å øke jenters skolegang og bekjempe diskriminerende praksiser på skolen, i lokalsamfunnet og i hjemmet. En av de mest effektive metodene for å forebygge tidlig graviditet er å sikre at flere jenter fullfører sin utdanning. Klubbene jobber aktivt med å bekjempe vold og overgrep mot jenter og kvinner. Gjennom klubbene får også flere jenter mulighet til å starte små bedrifter og få sine egne inntekter.

Les mer om likestilling og deltakelse
Likestilling kvinner Malawi
Tine Poppe

Styrking av sivile samfunn

Demokratiutvikling og samfunnsbygging avhenger av et sterkt og inkluderende sivilsamfunn. Utviklingsfondet jobber for å styrke sivilsamfunnet gjennom styrking av lokalt baserte organisasjoner, som for eksempel ungdomsklubber. Vi jobber også med å styrke våre partnerorganisasjoner og deres kapasitet til å påvirke myndighetene. Organisering av bondeorganisasjoner har også stor betydning for å styrke bønders stemme og øke deres muligheter til å påvirke utviklingsprosesser som angår dem. I Malawi har Utviklingsfondet jobbet spesielt mye med bevisstgjøring av bøndenes rettigheter knyttet til såfrø. Vi støtter sivilsamfunnsorganisasjoners påvirkningsarbeid for å sikre at lovverket ivaretar deres rettigheter.

Les mer om likestilling og deltakelse

Prosjekter i Malawi hvor du kan investere

Henter prosjekter.