Bonder Malawi styrker lokalsamfunn

Om Utviklingsfondet

Utviklingsfondet jobber for å bekjempe sult og urettferdighet. Vår visjon er en rettferdig og bærekraftig verden uten sult, fattigdom og ekskludering. Vi bidrar til at småbønder står sterkere når klimaendringer gir ekstremvær og vanskeligere dyrkingsforhold.

Utviklingsfondet er en norsk bistandsorganisasjon med hovedkontor i Oslo

I over 40 år har vi jobbet i noen av de fattigste og mest klimautsatte områdene i verden. Sammen med vår ungdomsorganisasjon Spire jobber vi med lokalsamfunn for varige endringer og økt rettferdighet slik at de kan overvinne sult, takle kriser og skape positiv lokal utvikling. Vi når over en million mennesker på landsbygda i Afrika, Asia og Mellom-Amerika.

Våre verdier

Våre verdier er bærekraft, solidaritet, likestilling og integritet. Disse skal gjennomsyre alt vi sier, og alt vi gjør. Sammenhengen mellom mat, miljø og utvikling er tydelig. Matproduksjon verden over trues av klimaendringer og overutnyttelse av naturressurser. Det er de fattigste blant oss som er aller hardest rammet.

Inntørket plante i tørkerammet landskap i Somalia
Kristoffer Nyborg

Bærekraft

Utviklingsfondet arbeider ut ifra prinsippet om bærekraftig utvikling, og vårt arbeid skal bidra til å bedre livsgrunnlaget for dagens og fremtidens generasjoner miljømessig, økonomisk og sosialt.

Kvalitetskaffe kaffeproduksjon klimaendringer Guatemala
Carlos Zaparolli

Solidaritet

Vårt arbeid er basert på prinsippet om solidaritet med fattige og marginaliserte mennesker i utviklingsland - vi anerkjenner deres utfordringer og støtter deres kamp for å bedre sine rettigheter og liv. Utviklingsfondet praktiserer solidaritet i vårt praktiske arbeid ved å støtte våre samarbeidspartnere og hverandre for å oppnå felles mål.

Likestilling

Utviklingsfondet jobber for å skape en rettferdig verden med like muligheter for alle, menneskerettigheter, gjensidig respekt og demokratiske prinsipper. Vi anerkjenner alle menneskers egenverdi og verdien av mangfold. Vi praktiserer disse prinsippene i vårt daglige arbeid.

Guatemala_bonde_betrakter_avlinger_klimatilpasning
Waldo Lopez

Integritet

Utviklingsfondet har som målsetting er å være ærlig, gjennomsiktig og etterrettelig på alle plan for å sikre at vår bruk av ressurser og våre tiltak blir så effektive som mulig.

Deltakelse_Malawi_Klimatilpasning

Julie Lunde Lillesæter

Strategi 2030

Her kan du lese vår strategi!

Våre donorer

Utviklingsfondet får midler fra en rekke institusjonelle donorer både nasjonalt og internasjonalt, for å kunne implementere programarbeidet. Utviklingsfondet får også midler fra næringsliv, foreninger og private donorer.

Her følger en oversikt over våre donorer: Norad, NICFI (Norske klima- og skoginitiativet), UD/Den norske ambassade i Malawi, EU, Darwin Initiative, Grotmol Solutions, Fred Olsen Social Engagement Group (Bon Heur ASA), Senterpartiet, Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag og mindre organisasjoner og bedrifter, samt givere over det ganske land.

Historie

1978

6.mars blir Utviklingsfondet formelt stiftet og vedtar å støtte Dominique Pire stiftelsens fredsøy i Mali. Initiativtakere er medlemmer av Framtiden i våre hender med Olav Benestad i spissen. Kjernen i Utviklingsfondets arbeid er hjelp til selvhjelp. Prosjektene bygger på at utvikling må være tilpasset lokale forhold og skje på de fattiges premisser.

1980

Utviklingsfondet støtter prosjekter i Indonesia, India, Pakistan og Portugal.

1982
Nepal
og Etiopia blir nye prosjektland. Fokuset er samfunnsutvikling på landsbygda med forskjellige tiltak for å gi fattige mennesker nye og bedre fremtidsmuligheter.

1984
Utviklingsfondet starter prosjekter på Sri Lanka.

1985
Bob Geldolfs engasjement i forbindelse med tørkekatastrofen på Afrikas Horn, gir startskuddet til Utviklingsfondets samarbeid med “Forente artister” i Norge. Inntekter fra platen “Sammen for Livet”, oppmerksomheten rundt “Live Aid/ Band Aid” og penger fra “Rock on the Dock-konserten” gir Utviklingsfondet en ny giv. Deltar samme år i NRK’s TV-kampanje, “ Ungdomskampanjen”, sammen med en rekke ungdomsorganisasjoner. Utviklingsfondet firedobler omsetningen i forhold til året før.

1989
Utviklingsfondet knytter alle samarbeidsorganisasjonene i Asia sammen i et eget nettverk for bedre utnyttelse av ressurser og kunnskaper, slik at partnerorganisasjonene lærer av hverandre. Utviklingsfondet mottar midler fra TV-kampanjen “Kvinner i den 3. verden”.

1990
Starter som første norske organisasjon systematisk arbeid med frømangfold og bringer dette opp på politisk nivå, via samarbeid med filippinske SEARICE.

1991
Sammen med andre norske bistandsorganisasjoner organiserer Utviklingsfondet en av de første flylastene med nødhjelp til et fritt Eritrea.

1992
Gjennomfører Operasjon Dagsverk for første gang, sammen med Norsk Folkehjelp, SAIH og Regnskogfondet.

1994
Utviklingsfondet inngår rammeavtale med Norad og har mer enn 30 prosjekter. For første gang møtes alle samarbeidspartnerne på et seminar i Oslo. Utviklingsfondets eget globale nettverk blir dannet for utveksling av erfaringer, kunnskaper og samarbeid på tvers av land, regioner og verdensdeler.

1995
En omvendt evaluering gjennomføres. Samarbeidspartnerne evaluerer Utviklingsfondet. Det er et klart brudd med den etablerte oppfatningen om donor/mottakerforhold, - og det gjenspeiler Utviklingsfondets samarbeidsmodell med sine partnere, - basert på gjensidig respekt, samarbeid og tillit.

1996
Utviklingsfondet blir sammen med fire andre organisasjoner i Norge tildelt TV-aksjonen “Miljø for Livet”. Deltar aktivt i arbeidet med World Food Summit som ble arrangert av FN, og representerer norske frivillige organisasjoner i den norske delegasjonen.

1997
Tar initiativ til oppstarten av Tørrlandskoordineringsgruppen (TKG) som jobber med forskning og kapasitetsbygging rundt tema som handler om tørrlandsområdene i Afrika.

1998
Utviklingsfondet feirer sine 20 år.

2000
Utviklingsfondet øker innsatsen på biologisk mangfold og starter arbeidet for fullt med tre regionale nettverk: i Afrika, Asia og Mellom-Amerika.

2001
Deltar på det første World Social Forum i Brasil og leder arbeidet med den første Globaliseringskonferansen i Norge.

2002
Utviklingsfondet er med i den offisielle norske delegasjonen til verdenstoppmøtet for bærekraftig utvikling i Johannesburg – Verdens mattoppmøte – fem år etter.» (WSSD). Er blitt en anerkjent aktør i globaliseringsdebatten og sitter i den norske delegasjonen til “Verdens mattoppmøte – fem år etter.”

2003
Utviklingsfondet feirer 25 år, og blir tildelt Operasjon Dagsverk til inntekt for krigsrammet ungdom på Sri Lanka. Spire, Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon, opprettes som følge av dette. Malawi blir nytt prosjektland. De andre prosjektlandene er Etiopia, Nepal og Sri Lanka. Arbeidet er nå organisert i fire fagprogrammer: Tørrland, Biologisk mangfold, Sivilt samfunn og Matsikkerhet.

2004
Er med på å grunnlegge nettverket Handelskampanjen som jobber for et internasjonalt handelsregelverk som støtter og beskytter verdens fattige land og folk.

2005
Tsunamien rammer blant annet Sri Lanka i romjulen 2004 og blir Utviklingsfondets hovedsatsing dette året. Lanserer Kystaksjonen for tsunamiofrene, som får ros av blant andre Norad og FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO.

2006
Ny storsatsing på biologisk mangfold i jordbruket. Arbeidet løftes på politisk nivå, for å sikre bønders rettigheter til bruk, bevaring og utvikling av såfrø.

2007
Utviklingsfondet etablerer eget landkontor i Addis Abeba etter å ha inngått strategisk samarbeid med ambassaden to år tidligere. Starter storsatsing på husdyrnomader i Etiopia. Blir tildelt Operasjon Dagsverk med prosjekter for ungdom i Mellom-Amerika. Etablerer Miljøbevegelser i Sør (Emis) sammen med Regnskogfondet og WWF-Norge.

2008
Utviklingsfondet fyller 30 år. Zambia blir nytt prosjektland. Etablerer felles landkontor i Malawi sammen med to britiske organisasjoner og prøver med dette et nyskapende samarbeidsprosjekt for landbruksutvikling. Begynner systematisk samarbeid med personer bosatt i Norge som har bakgrunn fra programlandene.

2009
Spiller en aktiv rolle i arbeidet med World Summit for Food Security, og representerer norske frivillige organisasjoner i den norske delegasjonen.

2010
Etablerer eget landkontor i Malawi.

2012
Starter prosjekter i Somalia.

2013
Trapper opp arbeidet med likestilling i alle våre programmer.

2014
Arrangerer Operasjon Dagsverk. Pengene går til arbeid for ungdom - og spesielt jenter - i Etiopia og Malawi.

2015
Lanserer en modell for klimatilpasning: Climate Adapted Villages.

2016
Lanserer kampanjen Start A New War for å fremme bærekraftig landbruk som det sterkeste våpenet vi har i krigen mot fattigdom.

2017
Begynner å jobbe med et klimasmart landbruksprogram i Mosambik.

2018
Etablerer landkontor i Somalia.

2019
Lanserer et banebrytende nytt produkt: Utviklingsinvestor.

2020
Transform-programmet i Malawi ble offisielt startet og er et samarbeidsprogram mellom Utviklingsfondet, Kirkens Nødhjelp og NMBU som bidrar til økt matsikkerhet og inntekter for 180.000 bønder og deres familier. Nettsiden til dinklimaframtid ble også lansert. Nettsiden viser hvordan matproduksjonen påvirkes av global oppvarming.

2021
Kjeldsberg Kaffe og Utviklingsfondet startet i slutten av 2020 et unikt kaffesamarbeid som ble en suksess i løpet av 2021. I løpet av året doblet Kjeldsberg sin kaffeproduksjon med dobbeltsertifisert kaffe fra bøndene i våre prosjektområder.

2022
Utviklingsfondet overgår fra forening til stiftelse. Good Morning Naug hjelper oss med ny visuell profil og helt nye nettsider.

Bli utviklingsinvestor

Bidra til Utviklingsfondets arbeid mot sult og urettferdighet.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Etiopia!

Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

I Etiopia opplever mange kvinner manglende rettigheter og undertrykkelse i hjemmet. I dette fondet investerer du i yrkesopplæring, ungdomsklubber som holder jentene på skolen og i vanningssystemer. Kvinnene får flere bein å stå på og gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Somalia!

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. I dette fondet investerer du i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Enkle grep kan utgjøre en stor forskjell. Ved å plante med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter og gi dem plass til å vokse med andre sorter som de trives sammen med, er man mindre utsatt for uventet tørke. Din investering bidrar til at bøndene får kunnskap om hvordan de kan tilpasse seg klimaendringene og at de får bedre markedstilgang som øker inntekten til bøndenes familie.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Nepal!

l våre prosjekter i Nepal går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.