Bondekvinne Malawi med redskap i hånd

Kvinners rettigheter og likestilling  

Kvinner er bærebjelken for bærekraftig utvikling. Uten likestilling kan vi heller ikke snakke om et bærekraftig samfunn. 

Er kvinners posisjon på frammarsj?  

Siden FNs kvinnekonvensjon ble vedtatt i 1979, har verden tatt viktige skritt mot å beskytte kvinner mot diskriminering og sikre deres sivile, sosiale, økonomiske og politiske rettigheter. I 2015 ble disse forpliktelsene ytterligere styrket gjennom innføringen av bærekraftsmålene, spesielt mål nummer fem, som fokuserer på å oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners posisjon i samfunnet.  

Selv om vi opplever global framgang, er likevel veien mot likestilling preget av langsomhet og tilbakeslag. Kvinner står overfor større risiko for fattigdom, underernæring, manglende landrettigheter og begrenset makt i beslutningsprosesser. Videre viser rapporter at kvinner tjente kun 51 cent for hver dollar menn tjente i 2019, noe som understreker de dype lønnsgapene som fortsatt eksisterer.

Bondekvinner Malawi
Julie Lunde Lillesæter/Differ Media

Klimakrisen: En ujevn byrde 

Klimaendringer rammer ikke menn og kvinner likt. Kvinner og jenter opplever ofte de største konsekvensene av klimaendringer, som forsterker eksisterende kjønnsulikheter og utgjør trusler mot deres levebrød, helse og sikkerhet. I mange regioner bærer kvinner en uforholdsmessig stor byrde med å sikre mat, vann og brensel, noe som gjør dem spesielt sårbare i møte med klimakrisen.

Uten likestilling, ingen bærekraft 

Likestilling og myndiggjøring av kvinner og jenter er essensielt for å takle verdens sammenvevde kriser, inkludert naturtap, klimaendringer, krig og konflikt, fattigdom og ulikhet. Uten likestilling vil vi aldri kunne bekjempe sult og urettferdighet eller oppnå en bærekraftig verden. 

Kvinnelige bønder har omtrent 24% lavere avlinger enn menn, hovedsakelig på grunn av ulik tilgang på ressurser. Ved å lukke dette produktivitetsgapet og lønnsgapene i matsystemet, kunne antall mennesker som lever med mangel på matsikkerhet i verden vært redusert med 45 millioner.

Jente snakker i ungdomsklubb

Fanose (14) kjemper for jenters rett til skolegang i sitt lokalsamfunn

Utviklingsfondets innsats for likestilling 

Utviklingsfondet er dypt engasjert i å adressere likestilling og kvinners rettigheter gjennom opplæring, bevisstgjøring, og kapasitetsbygging. Gjennom tiltak som ledertrening for kvinner, kunnskapsspredning om kvinners rettigheter, økonomistyring, og styrking av spare- og lånegrupper, arbeider vi for å øke kvinners økonomiske myndiggjøring. Dette innebærer en forbedring i deres levestandard, økonomiske beslutningsmakt, selvfølelse og sosiale status.

Veien videre for kvinners framgang 

 Selv om eksterne undersøkelser viser at innsatsen fra Utviklingsfondet har styrket kvinners innflytelse og anerkjennelse innenfor husholdninger, organisasjoner og lokalsamfunn, er det fortsatt en lang vei å gå. Arbeidet med å utfordre diskriminerende normer og øke kvinners deltakelse i lokale beslutningsprosesser, inkludert i lederposisjoner, er avgjørende for å oppnå bærekraftig utvikling. 

Ved å investere i kvinners rettigheter og likestilling, bygger vi et sterkere fundament for å bekjempe klimaendringer, redusere fattigdom, og sikre matsikkerhet for alle. Kort sagt: framgang for kvinner er framgang for menneskeheten.

Fordyp deg

Last ned rapport

Kvinners rettigheter og likestilling

Lær mer om hvordan Utviklingsfondet arbeider med småbønder for å styrke kvinners rettigheter og likestilling.

Last ned

Last ned rapport

Kvinner i landbruket

I denne rapporten diskuterer vi kvinners bidrag til matsikkerhet, helse og næringsutvikling i utviklingsland. Rapporten er fra 2016 og er skrevet på norsk. Last den ned gratis her!

Last ned

Bli utviklingsinvestor i ett av våre fem fond

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Nepal!

l våre prosjekter i Nepal går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Etiopia!

Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

I Etiopia opplever mange kvinner manglende rettigheter og undertrykkelse i hjemmet. I dette fondet investerer du i yrkesopplæring, ungdomsklubber som holder jentene på skolen og i vanningssystemer. Kvinnene får flere bein å stå på og gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Somalia!

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. I dette fondet investerer du i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Enkle grep kan utgjøre en stor forskjell. Ved å plante med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter og gi dem plass til å vokse med andre sorter som de trives sammen med, er man mindre utsatt for uventet tørke. Din investering bidrar til at bøndene får kunnskap om hvordan de kan tilpasse seg klimaendringene og at de får bedre markedstilgang som øker inntekten til bøndenes familie.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Les mer om kvinners rettigheter og likestilling

Likestilling er en nøkkel til matsikkerhet

I en rapport fra 2016 retter Utviklingsfondet fokus på kvinners bidrag til matsikkerhet, helse og næringsutvikling i utviklingsland.

Slik får vi jentene tilbake til skolebenken!

Barn på vei til skolen

På en skole, i Holeta i Etiopia, høres det sang fra klasserommene. Vi er her for å besøke Fanose Lalisa (17), som er leder for en ungdomsklubb — en klubb som har reddet mange unge jenter fra tidlig ekteskap.

Jentene som ikke får gå på skolen

Jenter med skolebøker

Tenåringsgraviditeter og tidlig ekteskap er noen av grunnene til at mange jenter i Etiopia ikke får gå på skolen. Koronapandemien forverrer situasjonen. Stengte skoler og et land i lockdown har ført til en økning i overgrep, men jentene får ikke hjelp.

5 grunner til å investere i kvinnegrupper!

En mer rettferdig verden med mindre nød og fattigdom er mulig! En liten investering kan gi store ringvirkninger. Her er fem gode grunner til å investere i fond for å styrke kvinner!

Kvinner i kampen for et bedre livsgrunnlag

Mor og barn

Det klimasårbare landet Nepal preges av gjentakende naturkatastrofer som flom, jordskjelv og skred. Slike kriser fører til matmangel. For å skaffe seg levebrød, tvinges de mest sårbare menneskene på flukt. Gjennom Utviklingsfondets prosjekter, har kvinnene på landsbygda i Nepal tatt grep i kampen for et bedre livsgrunnlag.

Kvinnekamp i kaffekoppen

Kvinne viser fram kaffe på egen gård

25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. En dag vi hadde ønsket det ikke var behov for, men som i 2020 dessverre bare er blitt mer aktuell. Foreløpige rapporter tyder på at vold mot kvinner har økt kraftig også i utviklingsland som følge av korona-pandemien og nedstenging av samfunnet.