Varsling

Utviklingsfondet har nulltoleranse for korrupsjon, definert som all misbruk av makt, penger eller stilling til lovstridig fordel for enkeltersoner eller grupper. Her finner du informasjon om hvordan å rapportere korrupsjon og kritikkverdige forhold.

Hva er korrupsjon?

Korrupsjon er definert av Utviklingsfondet som all misbruk av makt, penger eller stilling for å oppnå lovstridige fordeler for enkeltpersoner eller grupper. Dette inkluderer alle former for etisk korrupsjon, både økonomisk (for eksempel bestikkelser, underslag, utpressing, tilbakeslag og svindel) og andre former for personlige fordeler.

Definisjonen dekker også alle former for nepotisme og favorisering av grupper eller ansatte basert på etnisitet, religion, kjønn, seksuell legning, politisk tilhørighet eller annen identitet.

Denne listen er ikke uttømmende, og betyr ikke at noe som ikke er oppført her er tillatt.

Varsle om kritikkverdige forhold i Utviklingsfondet

Utviklingsfondet oppfordrer alle til å rapportere mistanker om uetisk eller ulovlig atferd. Det er viktig at ulovlige eller uetiske forhold avdekkes raskt. Det tillates ikke sanksjoner eller represalier mot enkeltpersoner som rapporterer slike mistanker.

I utgangspunktet oppfordrer vi til at mistanke om kritikkverdige forhold tas med den berørte og/eller nærmeste overordnede fordi denne er tettest på aktivitetene. Dersom det er grunner til å ikke ta opp det aktuelle tema direkte med den det gjelder eller nærmeste overordnede, anbefaler vi at våre varslingsmekanismer nedenfor brukes.

Slik varsler du om kritikkverdige forhold i Utviklingsfondet

Send inn skriftlig varsel via vårt elektroniske skjema

Telefon: +47 23 10 96 00 – be om kontakt med generalsekretær

Post: Utviklingsfondet
Att.: Generalsekretær - KONFIDENSIELT
Mariboes gate 8, 0183 Oslo.

Anonymitet og konfidensialitet

Utviklingsfondet vil behandle alle bekymringsmeldinger konfidensielt, både bekymringer reist av personer hvor kontaktinformasjonen er kjent og når informasjonen sendes anonymt.

Frykt for represalier, for egen sikkerhet eller hvordan organisasjonen vil reagere er hovedårsakene til å varsle anonymt. Utviklingsfondet vil være bedre i stand til å undersøke saken hvis vi kan ta kontakt med den/de som har varslet, for å innhente mer informasjon for videre undersøkelser.

Varslingsrutiner og håndtering av varsel om kritikkverdige forhold i Utviklingsfondet

Her finner du Utviklingsfondets rutiner for intern og ekstern varsling, og våre rutiner for hvordan vi håndterer varslingssaker.

Hvem kan varsle?

Alle personer med relasjon til eller kontakt med Utviklingsfondet oppfordres til å ta opp bekymringer. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:

  • Ansatte
  • Innleide konsulenter, deltakere og andre knyttet til virksomheten
  • Våre partnerorganisasjoner
  • Givere/donorer
  • Støttespillere og interessenter


Når skal det varsles?

Utviklingsfondet har nulltoleranse for økonomiske uregelmessigheter, seksuell trakassering, utnyttelse og overgrep, som forklart i vår Code of Ethics. Så snart du har en rimelig mistanke om brudd på retningslinjene, må det varsles. Hvis du er usikker på om du skal klage, er det bedre å gjøre det enn å la være.

Hvordan blir varselet håndtert?

Følgende grunnleggende prinsipper skal anvendes når klager behandles:

Alle klager skal tas på alvor.
Utviklingsfondets ansatte og ledere som mottar et varsel skal alltid sørge for at det følges opp på en forsvarlig måte.
Informasjonen skal kanaliseres til Utviklingsfondets varslingsutvalg. Disse personene fastsettes av styret en gang i året.


Varslingsutvalget skal sørge for:


Å registrere varselet i et forhåndsdefinert overordnet register for Utviklingsfondet globalt.
Å lage en logg for hver mottatt sak, med angivelse av alle tiltak som er iverksatt og viktige utviklingstrekk i saken, med henvisning til dokumenter som inneholder detaljer etter behov.
Arkivering av registeret, loggen og andre saksdokumenter konfidensielt og sikkert.
Å sende bekreftelse til den/de som fremmer varselet så snart som mulig om at informasjonen er mottatt og følges nøye opp.
Å spørre om personen(e) som tar opp varselet vil stille til intervju, både hvis det ble varslet anonymt eller av en eller flere navngitte personer.
Å spørre om personen(e) som tar opp varselet ønsker ytterligere oppdateringer. Dersom det settes i gang videre etterforskning av et varsel, skal den eller de som anklages informeres om rapporten og påstandene den inneholder. Den anklagde skal gis anledning til å komme med sitt syn på saken, og få bistand fra en representant de har tillit til.
I tilfeller hvor dette er nødvendig av hensyn til eventuell politietterforskning, skal den eller de anklagde ikke informeres om anmeldelsen.

Relaterte dokumenter:

The Development Fund's Code of Ethics

Guidelines for Raising Complaints and Concerns

Utviklingsfondet avsluttede varslingssaker

Tags

whistleblowing, whistle-blowing, whistleblower, whistle-blower