Varsling

Utviklingsfondet er en ideell organisasjon med nulltoleranse for korrupsjon, misbruk, mobbing og trakassering. Varsling er en måte å rapportere atferd som kan være uetisk, ulovlig, ressurssløsende eller som er i strid med Utviklingsfondets regelverk.

Varsle om kritikkverdige forhold i Utviklingsfondet

Utviklingsfondet oppfordrer alle til å rapportere mistanker om uetisk eller ulovlig atferd. Det tillates ikke sanksjoner eller represalier mot enkeltpersoner som rapporterer slike mistanker.

Det er viktig at ulovlige eller uetiske forhold avdekkes raskt. Utviklingsfondet har egne kanaler og rutiner for varsling av slike forhold.

I utgangspunktet oppfordrer vi til at mistanke om kritikkverdige forhold tas med den berørte og/eller nærmeste overordnede fordi denne er tettest på aktivitetene. Dersom problemene ikke løses gjennom dialog, eller det kan være vanskelig å ta opp det aktuelle tema direkte med den det gjelder, anbefaler vi at våre varslingsmekanismer nedenfor brukes.

Slik varsler du om kritikkverdige forhold i Utviklingsfondet

Send inn skriftlig varsel til Utviklingsfondets klageutvalg

Telefon: +47 23 10 96 00 – be om kontakt med generalsekretær

Post: Utviklingsfondet
Att.: Generalsekretær - KONFIDENSIELT
Mariboes gate 8, 0183 Oslo.

Det vil hjelpe våre undersøkelser hvis varselet inneholder følgende informasjon:

Hva har skjedd? Er det et lovbrudd eller brudd på virksomhetens skriftlige etiske retningslinjer?
Hvordan fikk du vite om forholdet?
Hvem er involvert?
Hvor skjedde det? Hvor ble det oppdaget?
Når skjedde det?
Har det skjedd flere ganger?
Var det vitner til stede?

Spesifiser gjerne hvorvidt dette er informasjon du vet stemmer, om det er noe du har mistanke om eller noe du har fått høre fra andre.
Legg ved konkrete eksempler og bevis/dokumentasjon dersom det finnes. Oppgi også gjerne kontaktinformasjon på eventuelle vitner til hendelsen(e).
Selv om du ikke har fullstendig informasjon, bør du melde fra dersom du har mistanke om kritikkverdige forhold.

Full konfidensialitet

Alle forhold som blir varslet vil bli behandlet konfidensielt. Identiteten til varsleren vil bli holdt konfidensielt. Den som varsler har rett til å være anonym. Det vil imidlertid gjøre vår undersøkelse og utredning av forholdene enklere hvis vedkommende oppgir navn og kontaktinformasjon.

Varslingsrutiner og håndtering av varsel om kritikkverdige forhold i Utviklingsfondet

Her finner du Utviklingsfondets rutiner for intern og ekstern varsling, og våre rutiner for hvordan vi håndterer varslingssaker.

Hva er kritikkverdige forhold?

Med kritikkverdige forhold menes brudd på juridiske regler, interne regler, retningslinjer eller etiske og profesjonelle normer, inkludert atferd som seksuelle overgrep, diskriminering og narkotikamisbruk; det gjelder også forhold som er farlige for liv og helse; og økonomiske uregelmessigheter som underslag, korrupsjon, svindel og nepotisme.

Hvem kan varsle?

Alle som berøres av vårt arbeid eller av prosjekter vi støtter, inkludert:

  • Ansatte, innleide konsulenter, deltakere og andre knyttet til virksomheten
  • Våre partnerorganisasjoner
  • Givere/donorer
  • Støttespillere og interessenter


Når skal det varsles?

Utviklingsfondet har nulltoleranse for økonomiske uregelmessigheter, seksuell trakassering, utnyttelse, overgrep og andre kritikkverdige forhold. Så snart du har en begrunnet mistanke om kritikkverdige forhold, skal det varsles. Hvis du er usikker på om du bør varsle, er det bedre å gjøre det enn å la være.

Hvordan blir varselet håndtert?

Varselet håndteres av et varslingsutvalg bestående av tre personer nedfelt av Utviklingsfondets styre. Hvis varsler legger igjen kontaktinformasjon vil den få beskjed om at varsel er mottatt, og innen en måned vil det gis beskjed om hvorvidt og hvordan saken tas videre.

Ved behov ved mistanke om økonomisk mislighold vil ekstern revisor bli ansatt av Utviklingsfondet for å undersøke og dokumentere forholdet. Endring av rutiner for å hindre lignende situasjoner i framtiden skal skje.

Relaterte dokumenter:

Ethical guidelines

Anti corrupution policy

Guidelines for Raising Complaints and Concerns