Somalia

Somalia er klassifisert som en sårbar stat. Fattigdom er svært utbredt og rundt tre av fire somaliere lever under fattigdomsgrensen.

Spesielt alvorlig er fattigdomssituasjonen i de rurale områdene, hvor det er beregnet at rundt 90% av befolkningen er fattige. Landet har vært preget av krig, manglende politisk stabilitet og en utfordrende sikkerhetssituasjon. Likevel har de delvis selvstyrte regionene Somaliland og Puntland opplevd en positiv gjenoppbygging og oppnådd relativt høy grad av politisk stabilitet. Utviklingsfondet har jobbet i Somaliland siden 2009 og utvidet vårt arbeid til Puntland i 2017.

Det store flertallet av befolkningen er avhengig av jordbruk og pastoralisme som virke. I Somaliland og Puntland er majoriteten av befolkningen pastoralister eller agro-pastoralister som er totalt avhengig av husdyr. Den nordre delen av landet er tørrland og befolkningen i disse områdene er særlig sårbare for klimaendringer. Gjentakende og lange tørkeperioder fører til store utfordringer for matproduksjonen og matsikkerhetskriser. Utviklingsfondet jobber for å øke matsikkerheten og styrke lokalsamfunnenes kapasitet til å møte krisene gjennom opplæring i bærekraftig og klimatilpasset landbruk, , rehabilitering av nedgraderte landområder, økt tilgang på vann og utvikling av alternative inntektskilder.

Utviklingsfondet i Somalia

Utviklingsfondet implementerer i områdene Boorama, Gabiley, Oodweyne, Garoowe og Bosaaso i Somalia. Implementeringsområder er markert i hvitt.

Matsikkerhet og ernæring

Somalia er veldig sårbart for klimaendringer. Konsekvensene av langvarig tørke og regnperioder er særlig alvorlig i områder som allerede har dårlig tilgang på vann, degradert land og mangel på strategier for å redusere risikoen for katastrofer. Dette truer matsikkerheten og ernæringen til småbøndene i Somalia. Vi har utviklet klimatilpassede landsbyer hvor vi involverer lokalsamfunnene i vurderinger og utarbeidelser av handlingsplaner. Våre prosjekter bidrar til å forbedre systemer for håndtering og tilgang til vann, jord og vannkonservering samt gi opplæring om klimatilpassede jordbruksteknikker. Arbeidet er ofte også knyttet til flombeskyttelse. For å forhindre kløftformasjoner og jorderosjon lages det jorddybder.

Mer om matsikkerhet og ernæring
Hawa vannsamler torke klimatilpaning Somalia
Ali Jibril

Biologisk mangfold i landbruket

For mange bønder i Somaliland og Puntland er tilgangen på frø av høy kvalitet begrenset. Under borgerkrigen forsvant mangfoldet av lokale varianter, da bøndene flyktet til nabolandet Etiopia. For å forbedre matsikkerheten etablerer Utviklingsfondet frøbanker der bøndene kan spare, bytte og låne frø. I samarbeid med lokale partnere har vi samlet inn mange tradisjonelle sorter av viktige matplanter som nå er lagret i disse frøbankene. Bøndene tester de ulike sortene og identifiserer de som er best egnet for lokale klimatiske forholdene. Frøene kan bøndene bruke på sine egne jordlapper. Under tørkekatastrofer har frøbankene vist seg å være spesielt nyttig for å sikre bønder i andre deler av Somaliland og Puntland tilgang på såfrø. Vi støtter også våre lokale partnere i arbeidet med frøpolitikk, med spesielt fokus på å sikre bønders rett til frø i Somaliland og Puntlands frølover.

Mer om biologisk mangfold i landbruket
Frobank biologisk mangfold Somalia
Kristoffer Nyborg

Forvaltning av naturressurser

Dårlig jord, få kilder til vann og mangelfull kunnskap om bærekraftig landbruk og teknikk er noen av de største utfordringene i Somalia. Å starte opp med jordbruk er også en stor forandring fra de tradisjonelle levemåtene. Utviklingsfondet gir opplæring i bærekraftige landbruksmetoder for å forvalte naturressursene på en bedre måte og i tillegg øke matproduksjonen. Metodene vi bruker er tilpasset lokale forhold og vi følger nøye opp. Opplæringen bidrar blant annet til at bøndene øker jordfuktigheten og mestrer teknikker for å forberede jorda. Bøndene introduseres også for nye frøsorter. Produksjon av dyrefôr er også viktig, fordi det finnes svært få beiteområder. Noen utvalgte i samfunnet får trening i grunnleggende veterinærtjenester, slik at de kan arbeide med dyrehelse.

Mer om forvaltning av naturressurser
Forvaltning av naturressurser Somalia
Kristoffer Nyborg

Grønne kreditter og spare- og lånegrupper

Pastoralister og agro-pastoralister i Somalia er avhengig av husdyr og jordbruk for å skaffe seg en inntekt. Alternative inntektskilder er sjeldne og dette hindrer spesielt kvinner og unge menneskers mulighet. I Utviklingsfondets prosjekter kan bøndene ta opp et lite lån hvor pengene kan brukes til å kjøpe frø, verktøy eller til å drive dyrehold. Lånet betales tilbake når de får solgt varene sine på markedet. I våre prosjekter fokuserer det også på å styrke kvinners inntektsmuligheter gjennom etablering av kooperativer eller spare –og lånegrupper, videreforedling av jordbruksprodukter.

Mer om grønne kreditter og spare- og lånegrupper

Kvinners rettigheter og likestilling

Et sterkt og inkluderende samfunn er viktig for gjenoppbygging, stabilisering og demokratisering. Utviklingsfondet fokuserer på kapasitetsbygging hos lokale partnere i Somalia og støtter deres kamp for deltakelse i utvikling og i politiske prosesser. Opprettelse av og støtte til samfunnsbaserte organisasjoner er en viktig del av våre prosjekter og tilnærminger. Spesielt viktig er fokuset på sterkere deltakelse og kvinners påvirkning i beslutningsprosesser.

Mer om kvinners rettigheter og likestilling
Likestilling deltakelse Somalia
Kristoffer Nyborg

Styrking av sivile samfunn

Utviklingsfondet støtter organisering av bønder og agro-pastoralister i samfunnsbaserte organisasjoner, der de kan styrke sin innflytelse i lokale og regionale utviklingsprosesser samt deres forhandlingsmakt. De samfunnsbaserte organisasjonene kan være bondekooperativ, frøbanker, lokale frøbankkomiteer, lokale utviklingskomiteer eller andre grasrotsorganisasjoner. Vi støtter våre lokale partnere i deres arbeid med påvirkning av frøpolitikken og strategier for ivaretagelse og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser.

Mer om styrking av sivilsamfunn
Styrke sivilsamfunn Somalia
Kristoffer Nyborg

Donorer og avtaler

Buliding Local Resilience and Adaptation to Climate Change
Donor: Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD)
Varighet: 2021-2025
Totalfinansiering: 45 MNOK
Overordnet mål: Økt klimarobusthet og velvære for rurale landsbysamfunn. Forbedre matsikkerheten, ernæringen og den økonomiske selvstendigheten for husholdninger på landsbygda. Forbedre offentlige tjenester og juridiske rammer i tråd med landsbysamfunnenes behov, rettigheter og prioriteringer, og gi rurale kvinner og marginaliserte grupper økt innflytelse og anerkjennelse i deres husholdninger, grasrotorganisasjoner og lokalsamfunn.
Antall husholdninger: 4,936


Climate resilience, food and livelihood security for agro-pastoralists in Somalia

Donor: Darwin initiative (FCDO og DEFRA)
Varighet: 2022-2027
Totalfinansiering: GDP 2,276 millioner
Overordnet mål: Konstruksjon og utvikling av frøbanker, matsikkerhet og frøsikkerhet, levebrød.
Antall husholdninger: 5 lokalsamfunn i Somaliland og Puntland.

Training in climate adapted agriculture for small holder farmers in Beer village
Mustafa Saeed

Prosjekter i Somalia hvor du kan investere

Henter prosjekter.