AgricultureFarmerFarmingSmall Scale FarmerClimate adapted agriculturehappysmilewomanfoodvegetablesportrait formatGMN

Midtveisgjennomgang viser viktige framskritt innen klimarobusthet og matsikkerhet

En ekstern gjennomgang av de tre første årene av vårt største program innenfor klimarobusthet og matsikkerhet viser at vi har oppnådd gode resultater for bøndene på landsbygda i Etiopia, Somalia, Malawi, Guatemala og Nepal.

Godt forankrede metoder

Utviklingsfondet jobber for å styrke klimarobustheten hos lokalsamfunn på landsbygda i Afrika, Asia og Mellom-Amerika slik at de står bedre rustet til å møte klimaendringene i framtiden. En ekstern gjennomgang av de tre første årene av vårt største program innenfor klimarobusthet og matsikkerhet viser at vi har oppnådd gode resultater innenfor mat- og ernæringssikkerhet, økte inntekter, klimarobusthet og styrking av grasrotorganiasjoner og sivilsamfunn. Metodene og tiltakene som gjennomføres av våre lokale partnere er tilpasset lokal kontekst og godt forankret i organisasjonene og lokalsamfunnene.

Midtveisgjennomgangen viser at programmet er svært relevant for småbønder og deres lokalsamfunn. Programmets helhetlige tilnærming til ernæring, en mer klimarobust, bærekraftig og mangfoldig landbruksproduksjon, klimarobusthet, styrking av inntektsgrunnlag og påvirkningsarbeid for å endre politiske rammeverk svarer til lokalsamfunnene og småbønders behov.

Klimatilpasning og økt ernæring

Gjennom Utviklingsfondets program har målgruppen endret fått økt kunnskap om ernæring og omsorgsstell (care practices). De har tatt til seg denne kunnskapen og endret praksis. Ved å kombinere opplæring og bevisstgjøring med praktiske tiltak som kjøkkenhager, husdyrhold og økte inntekter har programmet ført til bedre ernæring hos målgruppen. Støtte og opplæring i klimatilpasset landbruk, bedre tilgang på såfrø, opplæring i inntektsbringende aktiviteter og tilgang til små kreditter gjennom blant annet spare- og lånegrupper har ført til økt produksjon av landbruksvarer som kan selges på lokale markeder, noe som igjen har ført til økte inntekter for målgruppen. Dette gjelder særlig kvinner. Evalueringen framhever særlig viktigheten av å jobbe gjennom grasrotorganisasjoner og deres strukturer for å øke inntektsgrunnlaget til småbønder.

Utviklingen av lokale klimatilpasningsplaner gjennom Utviklingsfondets modell for klimatilpasning, klimatilpassete landsbyer, har ført til at områder man tidligere ikke kunne dyrke mat på (på grunn av tørke, mangel på vann, flom) nå egner seg til landbruk. Modellen har også bidratt til en mer bærekraftig forvaltning av naturressursene og landområder. Modellens bærekraft styrkes gjennom samarbeid med lokale myndigheter, inkludering av planene i lokale myndigheters planer og finansiering av tiltak fra lokale myndigheter.

Kvinners deltakelse og påvirkning

Så langt har programmet hatt en positiv effekt på kvinners deltakelse i lokale grasrotorganisasjoner, innflytelse i beslutningsprosesser, inntekter, og ikke minst deres egen selvfølelse, selvbestemmelse og sosial status. Ved å rette seg mot spesielle sårbare grupper som urfolk i Guatemala bidrar programmet også til å iverksette tiltak som kan endre dypt forankrete strukturer i samfunnet som har gjort at disse gruppene har vært marginalisert og ekskludert. Samtidig viser gjennomgangen at det fortsatt er store utfordringer med å sikre god deltakelse av ungdom og mennesker med funksjonshemminger i arbeidet.

Påvirkningsarbeid innenfor bønders rettigheter til såfrø og bevaring av plantegenetisk mangfold har også gitt gode resultater, hvor både Utviklingsfondet og partnere har bidratt betydelig på internasjonalt og på landnivå.

Effektiv måloppnåelse

Gjennomgangen viser at programmet er effektivt og i stor grad har bidratt til måloppnåelse i henhold til planen til tross for flere utfordringer. Den vurderer også programmets kostnadseffektivitet til å være tilfredsstillende, med flere positive tiltak som reduserer kostnadene.

Midtveisgjennomgangen ble gjennomført av Future Horizon og omfatter Utviklingsfondets arbeid i Etiopia, Somalia, Malawi, Nepal og Guatemala. Programmet varer fra 2021-2025 og er finansiert av Norad gennom en samarbeidsavtale mellom Utviklingsfondet og Norad. Utviklingsfondet vil bruke gjennomgangen og anbefalingene til å styrke programmets måloppnåelse i den gjenværende perioden av dets varighet, samt i utviklingen av nye tiltak.

Last ned rapport

Midterm Review of The Development Fund's Climate Resilient Rural Livelihoods Programme

Denne midtveisgjennomgangen evaluerer framgangen til Utviklingsfondets program for å styrke klimarobusthet hos lokalsamfunn på landsbygda i løpet av de første tre årene av programavtalen (2021-2023). Utviklingsfondet gjennomfører programmet i seks land, med fokus på integrering av landsbyutvikling med klimatilpasning og forvaltning av naturressurser: Etiopia, Guatemala, Malawi, Mosambik, Nepal og Somalia. Last ned rapporten på engelsk her.

Last ned