Familie i Malawi viser stolt frem matvarer

Matsikkerhet og ernæring

I en verden hvor overflod og mangfold av mat synes å være en selvfølge for mange, er den harde realiteten at 2,4 milliarder mennesker lever med moderat eller alvorlig mangel på matsikkerhet.

Matsikkerhet — en global utfordring

De 2,4 milliarder menneskene uten tilstrekkelig matsikkerhet utgjør omtrent 29,5% av jordas befolkning. 735 millioner mennesker lider også av kronisk sult. Tallene har økt drastisk de siste årene, med 122 millioner flere mennesker i kronisk sult sammenlignet med perioden før Covid-19 pandemien. Matsikkerhet handler ikke kun om tilstrekkelige mengder mat. Det dreier seg om at alle mennesker til enhver tid har fysisk, sosial og økonomisk tilgang på tilstrekkelig, trygg og næringsrik mat som dekker deres ernæringsmessige behov for et aktivt og sunt liv. Dette innebærer en balanse mellom tilgjengelighet, tilgang, utnyttelse av maten, samt stabilitet. Likevel viser rapporter at 3,1 milliarder mennesker ikke hadde råd til et næringsrikt kosthold i 2021. Dette peker på et større problem. Selv med nok mat produsert globalt, er distribusjon, økonomisk tilgjengelighet og næringsinnhold store barrierer for mange.

Årsaker til utfordringene og veien mot null sult

Konflikt, fattigdom, sykdommer, skjeve handelsstrukturer og klimaendringer driver utfordringene knyttet til matsikkerhet. Ironisk nok er det de som produserer mat, bønder i landbrukssektoren, som ofte er mest utsatt for sult. Kampen mot sult og underernæring er ikke bare en moralsk og humanitær innsats, men essensiell for økonomisk utvikling og sosial stabilitet. Retten til mat er anerkjent som en grunnleggende menneskerettighet av FN, og de 172 statene som har signert konvensjonen har forpliktet seg til å sikre nok og trygg mat for alle.

Investering i småskala landbruk pekes på som en av de mest effektive måtene å bekjempe sult og fattigdom på. Dette støttes av forskning og anbefalinger fra organisasjoner som Verdensbanken og FAO, som understreker viktigheten av landbruk for fattigdomsreduksjon og matsikkerhet.

Framtidens løsninger for bedre matsikkerhet

Ceres2030-studien framhever behovet for økt finansiering og anbefaler konkrete tiltak som organisering av bønder, investering i yrkesopplæring for ungdom, sosiale beskyttelsesprogrammer, og utvikling av motstandsdyktige plantesorter som tåler mer ekstreme klimaforhold. Akkurat dette har Utviklingsfondet arbeidet med siden organisasjonens opprinnelse i 1978. Tiltakene krever samarbeid på tvers av sektorer og nivåer for å sikre en bærekraftig og inkluderende tilnærming til matsikkerhet.

Utviklingsfondets rolle

Utviklingsfondet, med vårt fokus på matsikkerhet og ernæring, er i frontlinjen i arbeidet med å implementere løsninger som øker matproduksjonens mangfold, forbedrer bønders tilgang til innsatsmidler og teknologi, og fremmer kunnskapsdeling og klimatilpasning. Dette arbeidet er avgjørende for å bygge robuste matsystemer som kan motstå framtidige utfordringer.

Harald Herland

Utfordringene med matsikkerhet og ernæring krever global oppmerksomhet og handling. Ved å styrke småskala landbruk, fremme bærekraftig praksis, og sikre at alle har tilgang til nok og næringsrik mat, kan vi ta viktige skritt mot å utrydde sult og forbedre livskvaliteten for milliarder av mennesker. Samarbeid på tvers av grenser, sektorer og samfunnslag er nøkkelen til å oppnå dette målet.

Fordyp deg

Last ned rapport

Matsikkerhet og ernæring

Lær mer om hvordan Utviklingsfondet arbeider med småbønder for å styrke deres matsikkerhet og ernæring.

Last ned