5 grunner til å investere i kvinnegrupper!

En mer rettferdig verden med mindre nød og fattigdom er mulig! En liten investering kan gi store ringvirkninger. Her er fem gode grunner til å investere i fond for å styrke kvinner!

1) Kvinner er avgjørende for økonomisk vekst i utviklingsland.

Når kvinner får tilgang til teknologi, gjødsel, såfrø, markeder og kapital — får det også store effekter på den økonomiske veksten i utviklingsland. FNs organisasjon for mat og ernæring (FAO) har beregnet at dersom kvinner fikk de samme mulighetene i landbruket som menn, ville antallet som sulter i verden reduseres med 100-150 millioner. Kvinnegruppene legger til rette for opplæring, utdanning og anskaffelse av verktøy som trengs for at kvinner får mulighet til å forvalte ressursene. Egne spare- og lånegrupper, hvor kvinner får opplæring i økonomi og investering samt tilgang til markedet er et langt steg i riktig retning.

2) Et rettferdig liv for kvinner reduserer tidlig ekteskap

Tidlig ekteskap er et stort problem i utviklingsland. I samfunn hvor kvinnen sin rolle først og fremst er å føde barn, blir det ikke lagt til rette for jenters skolegang og utdanning. Slike kulturelle begrensninger er det samfunnene selv som taper på. Kvinnegruppene har vist at ved å gi jenter mulighet til skole og utdanning, reduseres antallet tidlig ekteskap og tidlige graviditeter kraftig. Når jenter prioriterer utdanning har det stor påvirkning på lokalsamfunnet. Mer kunnskap øker inntektene og ved kvinners deltakelse klarer familiene seg bedre. Studier viser at så mye som 55% av reduksjon i sult kan føres tilbake til en forbedring av kvinnenes situasjon i samfunnet.

Tine Poppe

3) Vekk fra vold og overgrep med rettighetsopplæring

Kvinnegruppene praktiserer rettighetsopplæring, som gir kvinnene i lokalmiljøet bedre kunnskap om sine rettigheter. Mange kvinner er ikke klar over hvilke rettigheter de har og hvordan de kan håndtere situasjoner hvor de krenkes. Rettighetsopplæringen gir kvinnene mer selvtillit og trygghet til å ta bedre valg i livet. Kvinner som opplever vold og overgrep får mulighet til å snakke om situasjonen sin, og hjelp til å komme seg ut av den voldelige relasjonen. Videre vil hun også få hjelp til å klare seg på egen hånd og bli uavhengig.

4) Kvinnegrupper gir kvinner mer innflytelse

Ved å styrke lokale kvinnegrupper får lokalsamfunnet tilgang til rådgiving og et sted for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. Organisering sikrer bedre gjennomslagskraft, øker forhandlingsstyrken, gir tilgang til kapital og tjenester samt gir bedre muligheter til å jobbe opp mot lokale og nasjonale myndigheter. I våre prosjekter har vi mange eksempler på hvordan kvinners deltakelse gir mulighet for innflytelse og påvirkning hos myndighetene.

5) Kvinnekamp er også miljøkamp

Vi ser konsekvensene av klimakrisa rundt oss. Tørke, flom, skogbranner og gresshoppesvermer i bibelske proporsjoner. Klimakrisa rammer på ingen måte rettferdig. Når avlingene går tapt kan en familie fort bli nødt til å velge om de må ta sønnen eller datteren ut av skolen. Kvinner har globalt sett mindre tilgang på å eie egen jord og er i større grad avhengige av naturressurser. Med klimaendringene er det disse ressursene som rammes hardest. FN anslår at 80 prosent av mennesker drevet på flukt på grunn av klimaendringer — er kvinner. Kvinnegrupper gir kvinner opplæring i klimatilpasset jordbruk, slik at de kan dyrke både mer mat og mer klimasmart.

Bli utviklingsinvestor i ett av våre fem fond

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Nepal!

l våre prosjekter i Nepal går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Etiopia!

Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

I Etiopia opplever mange kvinner manglende rettigheter og undertrykkelse i hjemmet. I dette fondet investerer du i yrkesopplæring, ungdomsklubber som holder jentene på skolen og i vanningssystemer. Kvinnene får flere bein å stå på og gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Somalia!

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. I dette fondet investerer du i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Enkle grep kan utgjøre en stor forskjell. Ved å plante med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter og gi dem plass til å vokse med andre sorter som de trives sammen med, er man mindre utsatt for uventet tørke. Din investering bidrar til at bøndene får kunnskap om hvordan de kan tilpasse seg klimaendringene og at de får bedre markedstilgang som øker inntekten til bøndenes familie.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.