Mor og barn

Kvinner i kampen for et bedre livsgrunnlag

Det klimasårbare landet Nepal preges av gjentakende naturkatastrofer som flom, jordskjelv og skred. Slike kriser fører til matmangel. For å skaffe seg levebrød, tvinges de mest sårbare menneskene på flukt. Gjennom Utviklingsfondets prosjekter, har kvinnene på landsbygda i Nepal tatt grep i kampen for et bedre livsgrunnlag.

De undertrykte på landsbygda

Utviklingsfondets prosjekter retter seg mot ekstra sårbare mennesker som står i hardt vær mot klimaendringer. Vi har fokus på kvinner og ulike grupper som er særlig utsatt for diskriminering og fattigdom. Urfolksgruppen tharu i Terai og daliter er blant disse. Dalit betegner  mennesker på bunnen av kastesystemet i Nepal — et system som er offisielt avskaffet, men som fortsatt har stor innflytelse — særlig på landsbygda og blant lavt utdannede. Dalitene er ansett som urene og er utsatt for brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Gjennom prosjektene får lokalbefolkningen hjelp til å organisere seg, slik at de blir sett og hørt av myndighetene. Kooperativer, ungdomsklubber, klimatilpasningskomitéer og lokale frøbanker bidrar til å bygge aktive lokalsamfunn. På denne måten skaper man en plattform for økt kontakt med myndighetene.

Kvinnene i bresjen for klimatilpasning

Tanka Bishwakarma jobber med å skape muligheter for daliter og tharuer i Bardiya i Nepal. Han forteller at 65% av medlemmene som jobber med klimatilpasning i de lokale komitéene er kvinner. Det er de som bestemmer hvordan pengene skal forvaltes. Urbaniseringen og migrasjonen som bryter ut nå, er også en viktig årsak til at det satses spesielt på kvinner, ifølge Tanka.

Vi prøver spesielt å nå kvinnene her. Mange av mennene er i byene eller utenlands, og arbeider store deler av året.

Tanka Bishwakarma
Gruppe med kvinner Nepal
Hira Shrestha

Opplæring i landbruk, tilgang på gode såfrø og det å bygge aktive lokalsamfunn, skaper et bedre livsgrunnlag på landsbygda. Dersom det skapes flere jobbmuligheter lokalt, slipper familiene å sende sin arbeidskraft til ukjente land med umenneskelige arbeidsforhold — hvor dødsrisikoen er høy. Å leve under slavelignenede forhold i et fremmed land er ingen ønskedrøm, hvis man kan skaffe seg levebrød hjemme.

Klimatilpasning — en investering i menneskers framtid

Prosjektene har resultert i nye vanningsanlegg og opplæring i landbruk og dyrehold. Kvinnene har fått mulighet til å kjøpe inn kyllinger, griser eller geiter og dermed økt matsikkerheten på bygda. Takket være midler fra norske utviklingsinvestorer , kan prosjektene realiseres.

Klimatilpasning gir ringvirkninger på mange områder. Barna får mye igjen for at foreldrene får ny kunnskap, bedre inntekter og tilgang til nok mat. Med nye muligheter øker også forståelsen for viktigheten av skolegang. Det skaper grunnlaget for barnas framtid, slik at de slipper å flykte til utlandet for å skaffe inntekter til familien.

Bli utviklingsinvestor

Som utviklingsinvestor i Nepal-fondet investerer du i mennesker ved å gi dem verktøyene og kunnskapen de trenger for å tilpasse seg klimaendringene. Vil du bidra til et godt livsgrunnlag for mennesker på landsbygda i Nepal? Bli utviklingsinvestor i dag.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Nepal!

l våre prosjekter i Nepal går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.