Likestilling er en nøkkel til matsikkerhet

I en rapport fra 2016 retter Utviklingsfondet fokus på kvinners bidrag til matsikkerhet, helse og næringsutvikling i utviklingsland.

Kvinner er viktige matprodusenter i utviklingsland og produserer mye av maten som spises. Kvinner står for over halvparten av arbeidsbyrden i landbruket, men har gjennomgående dårligere vilkår enn menn til å drive landbruk. Det resulterer i at selv om kvinnene jobber mer enn menn, har de gjennomsnittlig lavere avlinger og tjener mindre penger på det de produserer.

Ingen utvikling uten likestilling

FNs organisasjon for mat og ernæring (FAO) har beregnet at dersom kvinner fikk de samme mulighetene i landbruket som menn, ville antallet som sulter i verden reduseres med 100-150 millioner. Når kvinner får lik tilgang på innsatsfaktorer, slik som teknologi, gjødsel, såfrø, markeder og kapital får det også store effekter på den økonomiske veksten i utviklingsland.

Med andre ord er likestilling avgjørende for fattigdomsreduksjon, matsikkerhet, ernæring og økonomisk utvikling. Et likestilt landbruk er en nøkkel for å bekjempe både sult og fattigdom. Samtidig er kjønnsgapet i landbruket et spørsmål om rettigheter. Forskjellsbehandlingen mellom kjønnene er et resultat av manglende anerkjennelse av kvinners rettigheter og samfunnsbidrag, og har store konsekvenser for verdens kvinner.

Kvinner er overrepresentert blant verdens fattige, blant feilernærte, analfabeter, landløse og kommer også dårlig ut i en rekke andre statistikker. Studier viser at i land hvor kvinner ikke kontrollerer eget landbruksområde er i gjennomsnitt 60 % av barna feilernærte.

Illustrasjon av kvinne med hakke i åkeren
Jenny Jordahl, Differ Media

Klimaendringene rammer ulikt

Klimaendringer er en stor utfordring for dagens landbruk og matproduksjon. Konsekvensene av klimaendringene i landbruket rammer kvinner og menn ulikt. Kvinner rammes hardere enn menn, og de rammes på andre områder enn menn. Kvinner har for eksempel et omsorgsansvar som gjør at de er mindre mobile og har vanskeligere for å flytte på seg under flom, ekstrem tørke eller andre naturkatastrofer. Kvinner er ofte også ansvarlige for å produsere mat til familien, og dette ansvaret blir vanskelig å oppfylle når ekstremvær ødelegger avlingene.

Kvinner må derfor få tilgang til kunnskap om klimatilpasset landbruk og varslingssystemer om hvordan været vil påvirke livsgrunnlaget deres, slik at de har en mulighet til å forberede seg og stå bedre rustet i møte med klimaendringene.

Likestilling, fattigdom, sult og klimaendringer er fenomener som henger sammen og påvirker hverandre gjensidig. Vi trenger derfor løsninger og insentiver som tar hensyn til kjønnsroller og kvinners situasjon i landbruket. Kvinners rettigheter må anerkjennes og kvinner og menn må delta på like fot også i landbruket hvis vi skal bekjempe sult og fattigdom.

Utviklingsfondets anbefalinger

Kjønnsperspektivet må inkluderes i all bistand rettet mot landbruket generelt og småbrukere spesielt. I rapportens del 3 kommer vi med ni anbefalinger for hvordan bistanden i større grad kan styrke kvinners rettigheter og føre til likestilling i landbruket.

1. Kvinneperspektiver i alle prosjekter
2. Inkluder menn i likestillingsarbeidet
3. Organisering av kvinner
4. Styrk kvinners eiendomsrettigheter
5. Kvinner trenger tilgang på kreditt
6. Sats på kvinnelige veiledere
7. Lokalt språk er viktig
8. Reduser kvinners arbeidsbyrde
9. Invester i kvinner

Bli utviklingsinvestor i ett av våre fem fond

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Etiopia!

Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

I Etiopia opplever mange kvinner manglende rettigheter og undertrykkelse i hjemmet. I dette fondet investerer du i yrkesopplæring, ungdomsklubber som holder jentene på skolen og i vanningssystemer. Kvinnene får flere bein å stå på og gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Somalia!

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. I dette fondet investerer du i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Enkle grep kan utgjøre en stor forskjell. Ved å plante med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter og gi dem plass til å vokse med andre sorter som de trives sammen med, er man mindre utsatt for uventet tørke. Din investering bidrar til at bøndene får kunnskap om hvordan de kan tilpasse seg klimaendringene og at de får bedre markedstilgang som øker inntekten til bøndenes familie.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Nepal!

l våre prosjekter i Nepal går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.