Småbønder i Malawi har ofte lite jord de kan dyrke maten sin på. Lengre tørkeperioder og hyppigere ustabilt regnvær har ført til nye utfordringer for bøndene. Utviklingsfondet har, siden vi startet vårt arbeid i Malawi i 2006, jobbet spesielt for å øke småskalabønders kapasitet til å tilpasse seg klimaendringene, for derved å bidra til økt mat- og ernæringssikkerhet i landet.

Nøkkelfakta

- Hovedstad: Lilongwe
- Befolkning: 18 millioner
- HDI: Malawi er rangert på 170. plass, med en score på 0,614 på FNs likestillingsindeks (til sammenligning så er Norges score 0,053)*

*UNDP Human Development Report 2016

Matsikkerhet og ernæring

Utviklingsfondet jobber for å styrke mat- og ernæringssikkerheten for fattige bondefamilier i Malawi. Våre prosjekter omfatter blant annet opplæring i klimatilpassede og bærekraftige landbruksteknikker, økt mangfold i åkeren og økt husdyrhold. Slik jobber vi med matsikkerhet og ernæring i Malawi. 

Klima og miljø

Klimaendringene har store negative konsekvenser for matproduksjonen i Malawi. Klimatilpasning i landbruket er avgjørende for å sikre nok – og næringsrik nok – mat i framtiden. Utviklingsfondets prosjekter omfatter klimasmart landbruk, bevaring av biologisk mangfold og såfrøsikkerhet, samt en mer bærekraftig forvaltning av naturressursene for å hindre ytterligere avskoging og utarming av jordsmonnet.  Slik jobber vi med klima og miljø i Malawi .

Økonomi og markedstilgang

Landbruket er grunnsteinen i Malawis økonomi og et stort flertall av befolkningen er avhengig av landbruket for å overleve. De fleste småskalabønder i Malawi driver gården sin på et tilnærmet subsistensnivå. Mange har ikke noe overskudd de kan selge på lokale markeder. Kunnskapen om å dyrke såkalte inntektsbringende vekster er begrenset. Få bønder er organisert i kooperativer eller andre slags bondeorganisasjoner, noe som igjen begrenser deres kapasitet og tilgang til markeder. Slik jobber vi med økonomi og markedstilgang i Malawi . 

Deltakelse og likestilling

Demokratiutvikling og samfunnsbygging avhenger av et sterkt og inkluderende sivilsamfunn. Utviklingsfondet jobber for å styrke sivilsamfunnet gjennom styrking av lokalt baserte organisasjoner, som ungdomsklubber – såkalte ”Unge kvinner kan”-klubber. Vi jobber også med å styrke våre partnerorganisasjoner og deres kapasitet til å påvirke myndighetene. Økt bevissthet om egne rettigheter er en annen viktig del av vårt arbeid. Slik jobber vi med deltakelse og likestilling i Malawi.