Om lag 80 prosent av befolkningen er bønder eller pastoralister (husdyrnomader), og helt avhengig av landbruk og husdyrhold for å overleve. Manglende tilgang på vann, forringelse av landområder, erosjon og manglende tilgang på ny teknologi hemmer landbruksproduksjonen, og svekker dermed befolkningens matsikkerhet.

Klimaendringene har ført til lange tørkeperioder og nye utfordringer for befolkningen. Siden Utviklingsfondet begynte å jobbe i Etiopia tidlig på 1980-tallet har vi jobbet med å styrke folks matsikkerhet og livsgrunnlag, ved å øke deres kapasitet til å ta vare på naturressursene og tilpasse jordbruksproduksjonen til et klima i endring.

Nøkkelfakta

- Hovedstad: Addis Abeba
- Befolkning: 107 millioner
- HDI: Etiopia er rangert på 174 plass, med en score på 0,499 på FNs likestillingsindeks (til sammenligning så er Norges score 0,053)*

 *UNDP Human Development Report 2016

Matsikkerhet og ernæring

Utviklingsfondet jobber for å styrke matsikkerheten og bedre ernæring for fattige bonde- og pastoralistfamilier i Etiopia. Våre prosjekter omfatter blant annet opplæring i bærekraftige landbruksteknikker, skolematordninger, bedre dyrehelse og humanitær hjelp til tørkerammede lokalsamfunn. Les mer ved å trykke på denne lenken. 

Klima og miljø

Etiopia er sterkt berørt av klimaendringene. En mer bærekraftig forvaltning av naturressursene er avgjørende for at landet kan møte utfordringene i framtiden. Våre prosjekter omfatter blant annet deltakende skogforvaltning for å redusere avskoging, gjenoppbygging av forringete landområder, klimatilpasning i landbruket, og bevaring og sikker tilgang på såfrø av god kvalitet. Les mer ved å trykke på denne lenken. 

Økonomi og markedstilgang

Landbruket er den viktigste kilden til inntekt for fattige familier på landsbygda i Etiopia. For å sikre økte inntekter og alternative inntektskilder framover er det behov for bedre markedstilgang, økt deltakelse i verdikjeden og yrkesopplæring. Utviklingsfondets prosjekter omfatter blant annet organisering av bondekooperativ for å styrke markedstilgangen, spare- og lånegrupper, yrkesopplæring og forbedrete forhold på skolene slik at flere fullfører grunnskolen. Les mer ved å trykke på denne lenken. 

Deltakelse og likestilling

Et sterkt og inkluderende sivilsamfunn er viktig for demokratibygging og samfunnsutvikling. I Etiopia jobber Utviklingsfondet med å styrke sivilsamfunnet gjennom opprettelse av ulike former for grasrotorganisasjoner og tiltak for å styrke våre samarbeidspartnere. Vi jobber også med å styrke kvinner, ungdom og marginaliserte gruppers rettigheter og muligheter for å delta i beslutningstakende prosesser. Les mer ved å trykke på denne lenken.