Sammenhengen mellom mat, miljø og utvikling er tydelig. Fattige, som er avhengige av det de selv dyrker, er sårbare når flom og tørke rammer hyppigere og kraftigere enn tidligere. I mange områder som preges av konflikt og migrasjon, er sult og matmangel både en årsak til og et resultat av den vanskelige situasjonen.

Sult, mat og ernæring

Sult og fattigdom kan utryddes. Gjennom FNs bærekraftsmål har verdens ledere uttrykt en felles ambisjon om å bekjempe sult, ekstrem fattigdom og miljø-ødeleggelser innen 2030. Disse målene kan nås hvis verdenssamfunnet trekker sammen. Men vi har dårlig tid. Slik jobber vi med sult, mat og ernæring

Biologisk mangfold

Biologisk mangfold eller biodiversitet er et begrep som beskriver mangfoldet av levende organismer. Jordens biologiske mangfold favner om en fantastisk rikdom av planter, dyr og mikroorganismer. Det er variasjoner innen arter, mellom arter og mellom økosystemer. Biologisk mangfold er en fellesbetegnelse for alle disse formene for variasjon. Slik jobber vi med biologisk mangfold

Bærekraftig landbruk

Et moderne og bærekraftig landbruk er avgjørende for å bekjempe sult. Men det må skje på naturens egne premisser. Les mer om vårt arbeid med bærekraftig landbruk

Klimaendringer og klimatilpasning

Regnet svikter når det trengs som mest. Det regner altfor mye når det ikke skal. Temperaturen stiger, plantesykdommer og skadedyr øker i omfang. Flere stormer tar med seg veier, broer, avlinger. Slik jobber vi med klimaendringer og klimatilpasninger.  

Sivilt samfunn og deltakelse

Et organisert og sterkt sivilsamfunn er viktig for at samfunnsendringene skal skje på demokratisk vis og for at sårbare og marginaliserte gruppers rettigheter blir ivaretatt. Kvinner og ungdom er blant hovedmålgruppene våre. Les mer om hvordan vi jobber med sivilt samfunn og deltakelse.