Landskap Malawi

Småbønder og GMO

Publisert . | Oppdatert

Med hjelp av genmodifisering (GMO) kan man utvikle plantesorter med resistens mot plantevernmidler, plantesykdommer, skadedyr eller bedre næringsinnhold. Teknologien gjør det mulig å fremskynde utviklingen av nye plantesorter betydelig sammen med tradisjonell planteavl. Men er GMO svaret på framtidens matsikkerhet?

Småbønder i senter

Utviklingsfondet bekjemper sult og fattigdom. I senter for vårt arbeid står verdens småbønder og de utfordringene de står overfor. I vår vurdering av GMO har vi derfor lagt spesiell vekt på i hvilken grad genmodifisering er en teknologi med relevans for vår målgruppe – fattige småbønder.

Les hele vurderingen ved å laste ned dokumentet Organisasjon: Vedtekter og posisjoner - GMO Policy.

Dagens bruk av genmodifiserte planter til matproduksjon er i hovedsak konsentrert til storskalalandbruket i land som USA, Brasil og Argentina. Mesteparten av de genmodifiserte avlingene er mais og soya som dyrkes for å bli til dyrefôr, og noen få andre kommersielle sorter som brukes i industrijordbruket. Dette gjør at dagens genmodifiserte planter har liten relevans for matsikkerheten til småbønder da de verken er tilpasset deres klimatiske og agroøkologiske forhold, preferanser og behov. Dagens genmodifiserte planter er også bedre egnet til en ensrettet produksjon, mens småbondens viktigste sikkerhetsnett er et mangfold av varianter innenfor samme plantesort og flere planteslag. En ensretting av småbondens produksjon vil føre til en svekkelse av bondens viktige bidrag til å ta vare på og videreutvikle plantemangfoldet som fremtidens planteforedling er helt avhengig av.

Småbønder forvalter et viktig plantemangfold

I mange utviklingsland kan småbønder stå for så mye som 70-80 % av all mat som forbrukes lokalt. Nesten alle såfrø de bruker kommer fra bøndene selv. Bønder velger ut, dyrker, lagrer, bytter og selger frø seg imellom. Bare en liten andel er såkalte kommersielle såfrø. De fleste genmodifiserte plantesortene er i dag patentert eller underlagt strikte regelverk for sortsbeskyttelse, noe som legger store begrensninger på bønders muligheter til å nettopp bruke, bytte og selge slike frø. De kan også være dyre og ikke tilpasset lokale forhold. Å introdusere patenterte, genmodifiserte frø i småbønders lokale frøsystemer kan komplisere og hindre bønders muligheter til å utvikle og forvalte en viktig de av plantemangfoldet. Det kan også være kostbart fordi genmodifiserte planter forutsetter innsatsfaktorer som plantevernmidler og kunstgjødsel som småbøndene ikke har råd til, samtidig som det kan ha negative konsekvenser for miljøet og annet biologisk mangfold.

Her kan du lese mer om hvorfor biologisk mangfold i landbruket er viktig.

Inntørket plante i tørkerammet landskap i Somalia
Kristoffer Nyborg

De gode løsningene

Per i dag ser Utviklingsfondet derfor ikke genmodifiserte planter som en del av løsningen for å øke matsikkerheten til småbønder. Gjennom mer enn 40 års arbeid har vi testet ut andre tilnærminger og løsninger som vet styrker matsikkerheten og som er bedre tilpasset situasjonen til småbønder. Det handler for eksempel om å drive planteforedling i samarbeid med bøndene selv, å opprette lokale frøbanker som gir dem tilgang til såfrø av lokalt tilpassede plantesorter, eller øke plantemangfoldet i åkeren for bedre ernæring, inntjening og klimatilpasning. Det kan være integrert skadedyrbekjempelse for håndtering av plantesykdommer og skadedyr uten bruk av kjemikalier, eller bruk av organisk og/eller mineralgjødsel dyrking av nitrogenfikserende planter som gjør jorda mer fruktbar og andre klimasmarte teknikker som øker jordsmonnets fruktbarhet og evne til å lagre vann.

Ikke bare vil dette bidra til å øke matproduksjonen og dermed småbønders matsikkerhet, men det vil også være med på å ta vare på jorda og det biologiske mangfoldet over tid, og ha positive ringvirkninger i lokalsamfunnene.

Dagens GMO er i stor grad rettet mot en ensretting av produksjonen og gitt usikkerheten rundt de negative konsekvensene av genmodifiserte planter på miljøet og det biologiske mangfoldet, samt nytteverdien av genmodifiserte sorter på matsikkerhet anser vi ikke det som en del av løsningen på verdens matsikkerhet.

Dette betyr ikke at vi ser bort fra at genmodifisering kan bli en del av en helhetlig tilnærming til å bekjempe sult og fattigdom i fremtiden. Men for at dette skal skje må teknologien innrettes slik at den åpner for lokal tilpasning til ulike klimatiske og agronomiske forhold samtidig som de negative effektene på miljø, biologisk mangfold og andre etiske forhold er avklart slik at disse kan forebygges og unngås. Det er også viktig at patenter og sortsbeskyttelseslover som begrenser bønders rettigheter til såfrø. Inntil dette skjer mener vi at innsatsen først og fremst må rettes mot økt mangfold, styrket såfrøsikkerhet og andre tiltak som styrker bondens motstandskraft mot klimaendringene.

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland

Norges nye utviklingsminister har selv uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én. Hun er enig i at økt støtte til småbønder i utviklingsland må prioriteres. Nå er det vårt ansvar å gi henne støtten hun trenger for å få dette gjennom. Det haster.

Signer aksjonen og krev at Norge dobler støtten til småbønder i utviklingsland. Utviklingsfondet vil sørge for at hver signatur når helt frem til utviklingsministeren og resten av regjeringen.

Jeg samtykker: