Lokal innflytelse beskytter urskogen i Etiopia

Publisert . | Oppdatert

Nedbrytning og avskoging truer urskogen i Etiopia. Skogavhengige grupper har tatt vare på skogen og dens ressurser. Men de har hatt liten innflytelse over skogforvaltningen og få rettigheter over ressursene som utgjør deres livsgrunnlag. Nå tar lokalsamfunnet grep.

Trestamme i Etiopisk regnskog
Mange lokalsamfunn i Etiopia er helt avhengig av skogen for å overleve

Nå trues skogen av nedbrytning, avskoging og klimaendringer

Lokal innflytelse og rettigheter i skogen

Siden 2013 har Utviklingsfondet i samarbeid med vår lokale samarbeidspartner Ethio Wetlands and Natural Resource Association arbeidet for å redusere avskogingen og øke lokalsamfunnenes innflytelse og rettigheter. I 2021 fikk vi fornyet avtalen med Norad og det norske klima[1]og skoginitiativet, og kan bygge videre på gode resultater og erfaringer fra de første 8 årene.

Deltakende skogforvaltning er en del av løsningen

Urskogen sørvest i Etiopia er en av de siste gjenværende skogene i landet. Den har enorm lagringskapasitet for karbon, og til tross for dens store økologiske og sosioøkonomiske verdi, står skogene overfor økende utfordringer som følge av avskoging og nedbrytning. Utviklingsfondet arbeider her med å redusere tap av urskog gjennom en deltakende skogforvaltning som styrker rettighetene til skogavhengige samfunn i lokale beslutningsprosesser, samt å gi de samme samfunnene bærekraftig levebrød.

Skogforvaltningsgrupper tar ansvar

Utviklingsfondet og partnere har fortsatt å fokusere på etablering og pleie av skogforvaltningsgrupper med særlig vekt på kvinners engasjement, inkludert i lederroller. Samfunnsgruppene (rettighetshaverne) er myndiggjort til å bedre forstå sine kollektive og individuelle rettigheter i skogene. Samtidig jobber UF og partnere tett med myndighetene (pliktbærere) for å styrke deres kapasitet til å utvikle og implementere politikk som tjener til å styrke forsvarlig skogforvaltningspraksis.

Et kritisk aspekt ved dette arbeidet er knyttet til utstedelse av kollektive bruks- og forvaltningsrettigheter og eiendomsrettigheter over skogområdene og sertifisering for å garantere fellesskapets juridiske eierrettigheter til skogen. I 2021 ble 66 samfunnsgrupper tildelt slike sertifikater med fullt engasjement fra myndighetene. Disse tiltakene gir skogavhengige samfunn mulighet til å ta aktiv del i lokale styringsprosesser som påvirker deres liv. Til syvende og sist styrker det den sosiale kontrakten mellom innbyggerne og staten.

Lokal styring for skogens utvikling

For å komplementere tiltak med fokus på lokal styring og landrettigheter, prioriterer UF og partnere i økende grad forbedring av levebrødsmuligheter for skogavhengige samfunn. Ekspansjon av landbruket og særlig kaffeproduksjon kan bidra til å forringe økosystemet og redusere skogmassen. For å bremse denne utviklingen jobber Utviklingsfondet for å utvikle skogvennlige landbrukssystemer og økte inntektsgrunnlaget til bøndene gjennom blant annet bedre markedstilgang slik at de også får insentiver til å ta vare på skogen.

I tillegg har Utviklingsfondet og partnere utviklet verktøy for å følge med på utviklingen av skogen. Det er lokalsamfunnene selv som bruker disse verktøyene, som blant annet gjør at ulovlig hogst kan oppdages tidlig og dermed kan stoppes. Disse verktøyene bidrar også til å dokumentere lokalsamfunnenes bidrag til redusert avskoging og skogsforringelse, noe som igjen vil være avgjørende for at de kan få kompensasjon for den viktige jobben de gjør for å redusere utslippet av klimagasser.

Skogavhengige lokalsamfunn bekjemper klimaendringene

Dette bidrar også til økt anerkjennelse av skogavhengige lokalsamfunns bidrag mot klimaendringene. Ved å ha sikret sine eiendoms- og bruksrettigheter over skogen har disse lokalsamfunnene fått økt innflytelse og makt, som de blant annet kan bruke til å holde myndighetene ansvarlige slik at de samme sikrer at en av Etiopias viktigste urskoger bevares.

Ulf Flink
Landdirektør i Etiopia og Somalia

Ulf Flink, Utviklingsfondets landdirektør i Etiopia og Somalia