Lokal innflytelse beskytter urskogen i Etiopia

Nedbrytning og avskoging truer urskogen i Etiopia. Skogavhengige grupper har tatt vare på skogen og dens ressurser. Men de har hatt liten innflytelse over skogforvaltningen og få rettigheter over ressursene som utgjør deres livsgrunnlag. Nå tar lokalsamfunnet grep.

Trestamme i Etiopisk regnskog
Mange lokalsamfunn i Etiopia er helt avhengig av skogen for å overleve

Nå trues skogen av nedbrytning, avskoging og klimaendringer

Lokal innflytelse og rettigheter i skogen

Siden 2013 har Utviklingsfondet i samarbeid med vår lokale samarbeidspartner Ethio Wetlands and Natural Resource Association arbeidet for å redusere avskogingen og øke lokalsamfunnenes innflytelse og rettigheter. I 2021 fikk vi fornyet avtalen med Norad og det norske klima[1]og skoginitiativet, og kan bygge videre på gode resultater og erfaringer fra de første 8 årene.

Deltakende skogforvaltning er en del av løsningen

Urskogen sørvest i Etiopia er en av de siste gjenværende skogene i landet. Den har enorm lagringskapasitet for karbon, og til tross for dens store økologiske og sosioøkonomiske verdi, står skogene overfor økende utfordringer som følge av avskoging og nedbrytning. Utviklingsfondet arbeider her med å redusere tap av urskog gjennom en deltakende skogforvaltning som styrker rettighetene til skogavhengige samfunn i lokale beslutningsprosesser, samt å gi de samme samfunnene bærekraftig levebrød.

Skogforvaltningsgrupper tar ansvar

Utviklingsfondet og partnere har fortsatt å fokusere på etablering og pleie av skogforvaltningsgrupper med særlig vekt på kvinners engasjement, inkludert i lederroller. Samfunnsgruppene (rettighetshaverne) er myndiggjort til å bedre forstå sine kollektive og individuelle rettigheter i skogene. Samtidig jobber UF og partnere tett med myndighetene (pliktbærere) for å styrke deres kapasitet til å utvikle og implementere politikk som tjener til å styrke forsvarlig skogforvaltningspraksis.

Et kritisk aspekt ved dette arbeidet er knyttet til utstedelse av kollektive bruks- og forvaltningsrettigheter og eiendomsrettigheter over skogområdene og sertifisering for å garantere fellesskapets juridiske eierrettigheter til skogen. I 2021 ble 66 samfunnsgrupper tildelt slike sertifikater med fullt engasjement fra myndighetene. Disse tiltakene gir skogavhengige samfunn mulighet til å ta aktiv del i lokale styringsprosesser som påvirker deres liv. Til syvende og sist styrker det den sosiale kontrakten mellom innbyggerne og staten.

Lokal styring for skogens utvikling

For å komplementere tiltak med fokus på lokal styring og landrettigheter, prioriterer UF og partnere i økende grad forbedring av levebrødsmuligheter for skogavhengige samfunn. Ekspansjon av landbruket og særlig kaffeproduksjon kan bidra til å forringe økosystemet og redusere skogmassen. For å bremse denne utviklingen jobber Utviklingsfondet for å utvikle skogvennlige landbrukssystemer og økte inntektsgrunnlaget til bøndene gjennom blant annet bedre markedstilgang slik at de også får insentiver til å ta vare på skogen.

I tillegg har Utviklingsfondet og partnere utviklet verktøy for å følge med på utviklingen av skogen. Det er lokalsamfunnene selv som bruker disse verktøyene, som blant annet gjør at ulovlig hogst kan oppdages tidlig og dermed kan stoppes. Disse verktøyene bidrar også til å dokumentere lokalsamfunnenes bidrag til redusert avskoging og skogsforringelse, noe som igjen vil være avgjørende for at de kan få kompensasjon for den viktige jobben de gjør for å redusere utslippet av klimagasser.

Skogavhengige lokalsamfunn bekjemper klimaendringene

Dette bidrar også til økt anerkjennelse av skogavhengige lokalsamfunns bidrag mot klimaendringene. Ved å ha sikret sine eiendoms- og bruksrettigheter over skogen har disse lokalsamfunnene fått økt innflytelse og makt, som de blant annet kan bruke til å holde myndighetene ansvarlige slik at de samme sikrer at en av Etiopias viktigste urskoger bevares.

Ulf Flink
Landdirektør i Etiopia og Somalia

Ulf Flink, Utviklingsfondets landdirektør i Etiopia og Somalia

Bli utviklingsinvestor

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Nepal!

l våre prosjekter i Nepal går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Etiopia!

Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

I Etiopia opplever mange kvinner manglende rettigheter og undertrykkelse i hjemmet. I dette fondet investerer du i yrkesopplæring, ungdomsklubber som holder jentene på skolen og i vanningssystemer. Kvinnene får flere bein å stå på og gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Somalia!

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. I dette fondet investerer du i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Enkle grep kan utgjøre en stor forskjell. Ved å plante med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter og gi dem plass til å vokse med andre sorter som de trives sammen med, er man mindre utsatt for uventet tørke. Din investering bidrar til at bøndene får kunnskap om hvordan de kan tilpasse seg klimaendringene og at de får bedre markedstilgang som øker inntekten til bøndenes familie.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.