Å hindre en brann

Skal vi redde skogene må vi anerkjenne at skogbrenningene ikke bare fører til sult, fattigdom og miljøproblemer - den er også et resultat av dette.

De siste ukenes branner i Amazonas har vist oss hvilke enorme verdier som går tapt hvis vi fortsetter utryddelsen av verdens skoger. Utviklingsfondet jobber for å beskytte skog sammen med fattige småbønder og urfolk som lever i og rundt den i Etiopia og Guatemala.

Jordbruk har bidratt til omtrent halvparten av avskogingen i verden de siste ti årene. Industrilandbruk står for det meste av dette, men også fattige småbønder brenner og hugger skog for å skaffe mat og sårt tiltrengte inntekter. Småbønder er en gruppe som ofte glemmes når det kommer til internasjonal bistand. Mange mennesker som lever i skogområder eier ikke jorda de dyrker maten sin på, og jordlappene de har er ofte små. Når befolkningen i tillegg øker i skogområdene blir det enda større press på naturressursene.

Når du er fattig og sulten kan det tilsynelatende være mer å tjene – i alle fall på kort sikt – på å fjerne skogen for å drive jordbruk. For fattige familier og lokalsamfunn i skogsområder er hugging av skog gjerne siste utvei for å få mat på bordet. De er ofte klar over de negative virkningen av avskogingen. Men de kan ikke spise trærne.

Støtte til småbønder som brannforebygging

Vi kan ikke beskytte verdens skoger uten å bekjempe sult og fattigdom blant folk som lever i og rundt dem. Derfor jobber Utviklingsfondet for å øke inntektene til småbønder som lever i skogområder. Gjennom bedre og mer effektive jordbruksteknikker kan bøndene produsere mer mat på mindre arealer istedenfor å hugge ned flere trær. Skogene er også mer enn bare trær. Her vokser frukt, nøtter, bær, frø, sopp og medisiner. Vi investerer også i honning- og krydderproduksjon – som gir inntekter uten å ødelegge skogen.

Utviklingsfondet jobber også med å spre kunnskap om viktigheten av skogbevaring, og i noen tilfeller får bønder og skogeiere støtte for å la skogen stå. Slik blir småbøndene viktige beskyttere av skogen.

- Jeg tar godt vare på trærne mine, jeg rydder branngater for å hindre skogbrann, planter ut nye trær og sørger for at ingen hugger ulovlig på eiendommen min. Før pleide vi å selge tømmer når vi trengte penger eller ved, men nå gjør vi ikke det. Jeg vet at vi får oksygen fra trærne og at de hindrer jordras, så hele samfunnet her har nytte av at skogen får stå i fred.

Dibaba Dikro

Lokale løsninger på globale problemer

Skogen er ikke bare hjem for folk og et enormt mangfold av arter, lukter og farger. Skogen har også et enormt potensiale for å løfte folk opp av sult og fattigdom – hvis den får bestå som skog. Nøkkelen er å finne løsninger som gjør at skogen får stå, samtidig som menneskene der har nok mat og inntekter å leve av. De beste løsningene på dette ligger oftest hos lokalbefolkningen selv. Utviklingsfondet jobber for å styrke organisering av lokalsamfunnet, og deres eierskap og rettigheter til å bruke skogområdene. Når skogsfolk står sammen stiller de sterkere mot store og kapitalsterke selskaper som stjeler, tar seg til rette og ødelegger skogene. Ved å organisere seg blir det også lettere å legge press på lokale og nasjonale myndigheter.

- Hadde det ikke vært for organisasjonen vår så hadde skogen vært tapt allerede. Men nå skal vi kjempe videre for våre rettigheter, sier Dibaba Dikro. Han hører til menjofolket og er styremedlem i en skogbevaringskomité i Etiopia. Etiopia har mistet 98% av skogene de siste 50 årene. Det fører med seg lokale klimaendringer, tørke og tap av biologisk mangfold.

Harald Herland

Alle må med

Ulovlig tømmerhogst og plantasjedrift i skogen rammer både skog og skogsfolk hardt. Og som så ofte ellers er det de mest sårbare som rammes hardest. At urfolk og kvinner skal ha en spesiell plass i prosjektene vi investerer i er en selvfølge. Mange småbønder i skogområder tilhører også ulike urfolksgrupper. Urfolk i skogsområder har over mange generasjoner tatt vare på og brukt skogen på en bærekraftig måte, de har viktig kunnskap om skogen og kjenner til de mange spiselige mulighetene som ligger i og rundt den.

Sult og fattigdomsbekjempelse er med andre ord viktig brannforebygging i verdens skoger – dersom det skjer på lokalbefolkningens premisser. Utviklingsfondet står sammen med småbønder og urfolk i Guatemala og Etiopia for å sikre bevaring og bærekraftig forvaltning av skogen.

Du kan investere i vann og klimatilpasning i Etiopia

Som utviklingsinvestor kan du investere ulike i løsninger som sikrer både familier og lokalsamfunn tilgang på vann når tørken rammer. Investeringer i vann betyr mye for matsikkerheten til menneskene som bor i de utsatte områdene!

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Etiopia!

Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

I Etiopia opplever mange kvinner manglende rettigheter og undertrykkelse i hjemmet. I dette fondet investerer du i yrkesopplæring, ungdomsklubber som holder jentene på skolen og i vanningssystemer. Kvinnene får flere bein å stå på og gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.