Vedtekter

Tørke

FN varsler om at så mye som en tredjedel av verdens matjord er av dårlig kvalitet, og lite egnet til matproduksjon.

Kristoffer Nyborg

Her kan du lese Utviklingsfondets vedtekter.

§ 1 Utviklingsfondet

Utviklingsfondet er en selvstendig, partipolitisk og religiøst uavhengig miljø- og utviklingsorganisasjon. Spire er Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon.

§ 2 Formål

Utviklingsfondet er en uavhengig norsk miljø- og utviklingsorganisasjon som arbeider for en bærekraftig og rettferdig verden uten sult og fattigdom i samarbeid med partnere.

§ 3 Medlemskap

Medlemmer av Utviklingsfondet er de som har gitt minst kr 600 i året, og aktivt har meldt fra at de ønsker å være medlemmer.

For studenter, skoleelever, vernepliktige, lærlinger og arbeidsledige er beløpet kr 300.- Medlemskapet gjelder så lenge minimums-beløpet pr år betales eller til utmelding.

§ 4 Årsmøtet

a) Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av august. Stemmerett har alle medlemmer som har betalt minimumsbeløpet foregående år. Ansatte i Utviklingsfondet som oppfyller kravene til medlemskap, velger selv fire representanter som har stemmerett. Styrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som gjelder regnskap og årsberetning. Årsmøtet er vedtaksført når det er lovlig innkalt.

b) Medlemmer som ønsker det må fremme saker for årsmøtet innen utgangen av mars.

c) Styret gjør innkalling og sakspapirer tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet avholdes.

d) Årsmøtet behandler følgende saker

Styrets beretning for siste kalenderår,
Regnskap for siste kalenderår,
- Budsjett for inneværende år
- Vedtektsendringer,
- Valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen, valgkomité etter innstilling fra styret, revisor etter innstilling fra styret.
- Innkomne saker.

e) Vedtektsendring gjøres med 2/3 flertall av de stemmeberettigede.

§ 5 Styret

Styret består av styreleder og fire valgte styremedlemmer, samt et styremedlem fra de ansatte og ett fra Spire.

a) Årsmøtet velger styreleder og fire faste medlemmer, og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge. De ansattes representant i styret med personlig vara velges av de ansatte, og Spires representant med personlig vara velges av Spire. Styreleder, medlemmer og varamedlemmer velges for en periode av to år, og kan gjenvelges for ytterligere to perioder. Styreleder velges for en periode av to år og kan gjenvelges for ytterligere to perioder, uavhengig av tidligere perioder som styremedlem eller varamedlem.

b) Ansatte kan ikke velges til andre verv.

c) Styret konstituerer seg selv, og velger en nestleder.

d) Styret skal være bredt sammensatt, og begge kjønn skal ha minst 40% representasjon.

e) Styret disponerer Utviklingsfondets midler i tråd med organisasjonens retningslinjer og rammer gitt av årsmøtet og ansetter daglig leder. Styret gir de nødvendige fullmakter til administrasjonen. Oppstart og utfasing av betydelige prosjekter og partnerforhold styrebehandles. Styret har ansvaret for at det føres regnskaper i henhold til lover, forskrifter og god regnskapsskikk, og at revisjon utføres av statsautorisert revisor.

f) Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak kan fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme, nestleder i leders fravær. Dersom verken leder eller nestleder er til stede, velges en ordstyrer, uten dobbeltstemme.

§ 6 Ekstraordinært Årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret etter vedtak av ordinært årsmøte, styret, eller når minst 50 medlemmer med stemmerett krever det. Krav om ekstraordinært årsmøte sendes skriftlig til Utviklingsfondets styre. Gjelder kravet omgjøring av vedtak truffet av årsmøtet, må kravet fremsettes innen to uker etter årsmøtet. Kravet har oppsettende virkning for vedtaket. Ekstraordinært årsmøte kan overprøve vedtak fattet av ordinært årsmøte.

§ 7 Oppløsning av Utviklingsfondet

Forslag om oppløsning eller nedleggelse av Utviklingsfondet må fattes med 2/3 flertall på to påfølgende lovlig innkalte årsmøter, med likelydende vedtak. Blir Utviklingsfondet oppløst, velges et avviklingsstyre som står for avviklingen og fordeler midlene i samsvar med formålet.

Vedtatt av Årsmøtet i Utviklingsfondet 15. juni 2017.