Vedtekter

Tørke

FN varsler om at så mye som en tredjedel av verdens matjord er av dårlig kvalitet, og lite egnet til matproduksjon.

Kristoffer Nyborg

Her kan du lese Utviklingsfondets vedtekter.

§ 1 Navn

Stiftelsens navn er Utviklingsfondet STI. Stiftelsen Utviklingsfondet STI er en stiftelse omdannet fra medlemsorganisasjonen Utviklingsfondet som ble opprettet i 1978. Organisasjonen ble omdannet til en stiftelse i 2021. Utviklingsfondet STI er en uavhengig miljø- og utviklingsorganisasjon. Utviklingsfondet STI samarbeider med ungdomsorganisasjonen Spire.

§ 2 Formål

Utviklingsfondet STI sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden uten sult, fattigdom og ekskludering. Utviklingsfondet STI jobber med mennesker som lever i fattigdom på landsbygda for å bekjempe sult, fattigdom og urettferdighet ved å styrke rettigheter, sosial organisering, klimatilpasning, naturressursforvaltning, og bærekraftige matsystemer, særlig matproduksjon. Utviklingsfondet STI sitt arbeid respekterer lokale ressurser og behov, og styrker folks evne til å drive sin egen utvikling.

§ 3 Finansiering

Utviklingsfondet STI sin virksomhet finansieres ved innsamlede midler, direkte bidrag eller på annen måte i regi av Utviklingsfondet STI eller på oppdrag fra Utviklingsfondet STI. Utviklingsfondet STI skal være tilsluttet lnnsamlingskontrollen i Norge.

§ 4 Grunnkapital

Utviklingsfondet STI har en grunnkapital på NOK 1.000.000,- (en million kroner)

§ 5 Utviklingsfondets organer

Utviklingsfondet STI skal ha et styre og en valgkomité.

Et medlem av Utviklingsfondet STI sine organer er inhabil til å delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik betydning for personene selv eller noen som står vedkommende nær at vedkommende må sies å ha personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Likeså er personen inhabil når vedkommende har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende interesse i saken, eller når vedkommende i en slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken.

§ 6 Styret

Styret har ansvar for at Utviklingsfondet STI forvaltes tilfredsstillende i henhold til formålsparagrafen, stiftelsesloven, og andre gjeldende lover og bestemmelser.

Styret består av sju til ni medlemmer, hvorav en skal velges som leder, en som nestleder og øvrige velges som ordinære styremedlemmer. Ett av styremedlemmene velges av Spire med vara, og ett velges av de ansatte med vara (ansattevalgt styremedlem). Styrets medlemmer velges for to år, fortrinnsvis slik at halvparten av styret er på valg hvert år. Styremedlem valgt av Spire og de ansatte velges for ett år av gangen, og kan ikke velges til leder eller nestleder. Styremedlem som fratrer styret, kan ikke gjenvelges på nytt til styret før tidligst to år etter fratredelsen.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styret er til stede. Alle vedtak i styret fattes med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet har lederens stemme dobbelvekt.

Styret fastsetter Utviklingsfondet STI sitt budsjett og skal påse at regnskap og forvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret godkjenner Utviklingsfondet STI årlige handlingsplan.

Styret ansetter generalsekretær og fastsetter instruks og lønn for denne.

Styret skal holde minst fire møter i året. Generalsekretæren kan ikke sitte i styret, men deltar i styremøtene og er ansvarlig for protokollen.

§ 7 Valg av styremedlemmer

Styret velger nye styremedlemmer og foretar gjenvalg av uttredende styremedlemmer med de begrensninger som ligger i valgkomiteens mandat (§8).

Uttredende styremedlemmer kan gjenvelges inntil to perioder uten opphold slik at samlet funksjonstid blir 3 perioder. Dersom særlige hensyn tilsier det, kan et styremedlem velges ytterligere en periode til.

Styret velger leder og nestleder etter innstilling fra valgkomiteen. Funksjonstiden for leder og nestleder er 2 år med mulighet for gjenvalg så lenge man er styremedlem. Når et sittende styremedlem velges til leder eller nestleder, forlenges inneværende periode som styremedlem med 2 år fra disse posisjonene inntas.

§ 8 Valgkomité

Utviklingsfondet STI skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer, hvorav et medlem velges av og blant de ansatte, og to blir utpekt av styret. Generalsekretær kan ikke sitte i valgkomiteen. Et styremedlem kan ikke sitte i valgkomiteen. Styret utpeker leder for valgkomiteen.

Funksjonstiden for valgkomiteen er to år, fortrinnsvis slik at minst et medlem er på valg hvert år. Uttredende valgkomité medlemmer kan gjenvelges i inntil to perioder uten opphold.

Valgkomiteens mandat

Valgkomiteen er ansvarlig for å foreslå et godt sammensatt styre. Spesielt legges det vekt på at følgende bør være representert i styret:

- Styreerfaring og kompetanse
- Økonomisk og juridisk kompetanse
- Mangfold i forhold til bakgrunn og alder
- Erfaring fra relevante samfunnssektorer, særlig landbruks, utviklings- eller miljørettede organisasjoner, forskningsinstitusjoner og næringsliv.

Styret skal ha minst 40 % av hvert kjønn

Valgkomiteen er ansvarlig for å fremme nye kandidater til styret, samt vurdere om uttredende medlemmer skal fremmes for gjenvalg. Alle ansatte, styremedlemmer og valgkomitémedlemmer kan fritt komme med forslag til styrekandidater til valgkomiteen.

Styret fastslår hvilke kompetansekriterier som skal legges til grunn for valg av nye styremedlemmer og for gjenvalg av sittende styremedlemmer.

Valgkomiteen kan fremme forslag om forkortelse av et styremedlems funksjonstid.

Valgkomiteen vurderer forslagene og lager en innstilling som presenteres for styret for vedtak.

§ 9 Revisor

Revisor velges av styret, vanligvis i samme møte som godkjennelse av årsregnskapet.

§ 10 Generalsekretæren

Generalsekretæren er ansvarlig for Utviklingsfondet STI sin daglige drift og rapporterer til styret. Generalsekretæren møter i styret med tale og forslagsrett.

Generalsekretæren ansettes på åremål for fem år med mulighet for forlengelse inntil en periode.

Generalsekretæren skal registreres i Brønnøysundregistrene som Utviklingsfondet STI sin daglige leder.

§ 11 Fullmakt

Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan gi styremedlemmene eller generalsekretær rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap. Styret kan når som helst kalle tilbake fullmakt. Generalsekretær representerer stiftelsen utad i saker som inngår i den daglige driften. Styret kan meddele prokura.

§ 12 Vedtektsendringer

Endring av Utviklingsfondet STI sine vedtekter skal gjennomføres i henhold til stiftelseslovens kapittel 6 og skal meldes til Stiftelsestilsynet for godkjennelse. Utviklingsfondet STI sine vedtekter kan besluttes endret når tre-fjerdedeler av styrets medlemmer stemmer for. Forslag til vedtektsendringer skal sendes ut skriftlig til styremedlemmene senest fire uker på forhånd.

§ 13 Oppløsning

Vedtak om oppløsning av Utviklingsfondet STI kan kun gjøres av et enstemmig styre med samtlige styremedlemmer til stede enten fysisk eller digitalt. Dersom Utviklingsfondet STI oppløses, skal disponible midler tilfalle et formål eller tiltak i samsvar med formålet.

Oppløsning av Utviklingsfondet STI skal ellers gjennomføres i samsvar med stiftelsesloven kapittel 6.