Strategi

Vektlegging av klimatilpasning og klimasmart matproduksjon setter fattige mennesker i en bedre posisjon når de konfronteres med klimaendringer. I tillegg til å øke matproduksjon og tilgang til sunn mat, må vi utvikle markeder, så det blir mulig å tjene penger og bryte ut av fattigdom.

Naturkatastrofer og klimakriser er trusler mot samfunnsutviklingen. Når kriser oppstår i de områdene vi jobber, bidrar vi med effektiv nødhjelp innenfor våre kompetanseområder. Vår humanitære bistand må imidlertid alltid ses i sammenheng med et langsiktig behov for bærekraftig utvikling.

Lokale utfordringer som fattige mennesker møter påvirkes av globale og sosiale faktorer. De fattige mangler ofte innflytelse og effektiv deltakelse i lokale, nasjonale og internasjonale politiske prosesser. Utviklingsfondet arbeider for å endre de politiske og økonomiske rammene som skaper og opprettholde fattigdom og alvorlige miljøproblemer. Vårt påvirkningsarbeid har som mål å styrke sivilsamfunnets innsats for å delta aktivt i prosesser som angår de fattige på landsbygda. I tillegg søker vi å være en pådriver for utenriks- og utviklingspolitikk som reduserer sult, ekstrem fattigdom og alvorlige miljøproblemer. For å nå målene som er nedfelt i våre tematiske hovedprioriteringer, må vi styrke økonomisk grunnlag for Utviklingsfondet, styrke vår kompetanse innenfor våre prioriterte områder, og øke vår innvirkning.

Les om våre verdier her