Utviklingsfondets offisielle uttalelse til Panorama
- saken

Nylig har Panorama Nyheter skrevet en kritisk reportasje om Utviklingsfondet og vårt arbeid. Reportasjen handler om en sak som ble lukket for et år siden. Vi understreker at det ikke ble gjort funn av hverken mislighold eller misligheter av midler ved vårt kontor i Malawi eller ved vårt hovedkontor i Oslo.

Det er heller ikke gjort funn som tyder på negative konsekvenser for ansatte som har meldt fra om kritikkverdige forhold i organisasjonen, slik reportasjen kan gi inntrykk av.

Ingen funn av misligheter eller mislighold

Selv om saken omtales som en pågående sak, ble den skrevet i lys av varsler mot våre kontorer i Oslo og Malawi tilbake i september 2022, som Utviklingsfondet tok svært alvorlig. Varslene førte til frys av overføring av nye midler til vårt landkontor og partnere i Malawi, samt en granskning av landkontoret. Både frys av midler og granskning er nødvendige og naturlige grep når slike varsler finner sted. Norad engasjerte EY til å gjøre granskningen, samt en grundig gjennomgang av våre systemer og rutiner på Oslo-kontoret. Etter gjennomgangen ble saken lukket av Norad og frys av midler opphevet i mai 2023.


Norad i brev datert 14.04.2023 – konkluderer med:

«Vår granskning har ikke avdekket økonomiske misligheter eller mislighold av Norads eller UDs midler. Også anklager om gjengjeldelse ved varsling har ikke blitt dokumentert i vår gransking.»


Store og nødvendige endringer i Utviklingsfondet


Utviklingsfondet sentralt fikk kritikk for svake administrative systemer i en periode. I tråd med Norads anbefalinger og krav, har Utviklingsfondet brukt mye ressurser de siste årene på å styrke organisasjonen. Vi har rekruttert mange nye ansatte med solid kompetanse innenfor områdene hvor det ble avdekket svakheter. Vi har jobbet etter en omfattende handlingsplan for å bedre våre rutiner og systemer på tvers av organisasjonen. Malawi-kontoret ble klarert i mai 2023 for å igjen håndtere bistandsmidler.

Utviklingsfondet var gjennom en avtalt kontrollhandling høsten 2023, hvorpå konsulentselskapet Deloitte ga våre nye rutiner og systemer grønt lys på samtlige punkter. Norad har bekreftet den positive utviklingen organisasjonen har hatt det siste året og tiltakene som har blitt gjort.


Utviklingsfondet anerkjenner svakheter


Vi anerkjenner at vi har hatt mangelfulle administrative rutiner og systemer. Dette skyldes i hovedsak mangel på ressurser for å sikre god oppfølging av administrasjon og økonomiforvaltning.

Utviklingsfondet jobber i noen av verdens fattigste land med institusjonelle utfordringer, og det kan forekomme avvik som kan være kritikkverdige. Vi vedkjenner at systemer og rutiner ved Malawi-kontoret hadde behov for å styrkes, noe vi har jobbet systematisk med siden sommeren 2021. Vi tar alltid avvik og varsler på største alvor, både fra ansatte, eksterne og bønder i våre programmer. Eksterne rapporter dokumenterer at utfordringene i all hovedsak ikke har hatt påvirkning på resultatene i våre programmer.


Sitat fra styreleder Asbjørn Eidhammer;


«Det er svært viktig for Utviklingsfondet at kontrakter holdes, og at vi har solide systemer og rutiner. Det siste året har vi gjennomført et omfattende program for å styrke organisasjonenes administrative rutiner, noe Norad har bekreftet.»

«Det er lite som tyder på at de administrative svakhetene har hatt vesentlig betydning for resultatene i felten, som ifølge evalueringsrapporter er svært gode og dels viser høy kostnadseffektivitet.»


Vårt arbeid skaper langsiktige endringer


Gjentatte eksterne evalueringsrapporter viser at vårt arbeid gir gode resultater og bidrar til positive endringer for småbønder og deres lokalsamfunn. Det er vi stolte av. Siden 1978 har Utviklingsfondets målsetning og verdigrunnlag handlet om å styrke de lokale partnere vi jobber med, slik at de kan skape langsiktig endring lokalt. Styreleder Eidhammer forklarer hvordan kostnadsfordelingen fungerer i vårt arbeid:

«Her er vi inne på et kjernespørsmål i en vurdering av Utviklingsfondets politikk — eller filosofi — om en vil. Det er ikke å støtte bøndene med omfattende materiell eller økonomisk støtte. Våre partnerorganisasjoner hjelper bøndene med å organisere seg i grupper. En gruppe kan for eksempel gjennom felles sparing fremskaffe midler til tiltak selv.»

«For prosjekter som Utviklingsfondet støtter — med blant annet mye opplæring av bønder — vil lønn være den største utgiftsposten. Det er som i andre organer som formidler kunnskap og fremmer organisering.»


Konklusjon etter prosessen


Utviklingsfondet har tatt bekymringer og tilbakemeldinger fra ansatte på alvor. Ansatte som har meldt ifra om svakheter har vært direkte involvert i prosesser for å videreutvikle og forbedre systemene våre. I dag ser vi positivt framover. Det er ikke funnet økonomiske misligheter eller mislighold og vi er klarert etter granskingen. I dag, nesten to år etter varslingene, er vi kommet styrket ut av prosessen. Vi er i god dialog og har godt samarbeid med Norad og andre samarbeidspartnere.