REDEmpowermentWomanToolsFarmerClimate adapted agricultureSmall Scale Farmerorganization
Kvinnedagen 8. mars

Slik svarer kvinnene om arbeidet for likestilling og deltakelse

Utviklingsfondets pågående spørreundersøkelse innen vårt arbeid med kvinners deltakelse i grasrotorganisasjoner, viser viktigheten av å styrke deres stemmer i beslutningsprosesser.

Monitorering og evaluering

En sentral komponent av Utviklingsfondets arbeid er å kontinuerlig monitorere og evaluere effekten av aktivitetene i våre programmer. Det er også svært viktig for oss å skape et aktivt rom hvor programdeltakerne selv kan gi uttrykk for sin mening om programmene og tiltakene de har tatt del i innenfor trygge rammer.

Derfor gjennomfører vi jevnlig undersøkelser og datainnsamlinger blant programdeltakerne våre. For tiden er vi midt i en undersøkelse hvor vi ønsker å måle kvinner i beslutningstakende roller sin aktive deltakelse i grasrotorganisasjoner. Hovedmålet med undersøkelsen er å evaluere kvinnenes tilstedeværelse i beslutningstakende roller innad i grasrotorganisasjoner, men også om de deltar aktivt i møter og hvorvidt de opplever at deres meninger blir hørt.

Guatemala: - Fellesskapet har styrket oss som kvinner

I Guatemala har undersøkelsene foreløpig blitt gjort blant åtte grasrotorganisasjoner, hvor de ulike organisasjonene har mellom 11 og 2700 medlemmer. 24 kvinner i lederposisjoner ble intervjuet. Tallene viser følgende:

 • Gjennomsnittlig er 49% av beslutningstakende roller i organisasjonene besatt av kvinner.
 • 23 av de 24 kvinnene som ble intervjuet opplyser at de deler sine meninger med de andre i organisasjonen, og samtlige av de som deler meningene sine opplyser at deres meninger blir tatt i betraktning.
 • 96% av kvinnene deltar aktivt i organisasjonene. Dette betyr at de 1) har deltatt på noen, de fleste eller alle møtene, 2) forteller sine meninger til andre, og 3) føler at deres meninger blir tatt i betraktning.

Undersøkelsen viser at kvinnene i Guatemala i stor grad har hatt positive erfaringer. De fleste føler at de har like mye beslutningskraft som menn, og at det å være en del av fellesskapet har
styrket dem som kvinner.
Flere kvinner påpeker at de tidligere var redde for å uttrykke sine meninger, men at aktiv deltakelse i organisasjonen har hjulpet dem med å overvinne frykten for å tale offentlig. Andre nevner at de har kunnet utvikle seg som kvinner og innse at de er likestilt med menn, og at deres ektemenn og barn også har støttet dem.

Til slutt nevner én kvinne at det er vanskelig å balansere det å være et aktivt medlem av fellesskapet og samtidig holde tritt med husarbeid, men at hun med tiden har klart å tilpasse seg begge deler. De fleste kvinner uttrykker at disse positive erfaringene og egenskapene strekker seg utover arbeidet i organisasjonen og at de har inspirert kvinner i deres samfunn til også å engasjere seg.

Etiopia: - Flere kvinner må delta i beslutningsprosesser

I Etiopia har undersøkelsene blitt gjort blant 50 grasrotorganisasjoner, hvor de ulike organisasjonene har mellom ni og 2000 medlemmer. 85 kvinner i lederposisjoner i organisasjonene ble
intervjuet. Tallene viser følgende:

 • Gjennomsnittlig er 28% av beslutningstakende roller i organisasjonene besatt av kvinner.
 • 84 av de 85 kvinnene som ble intervjuet opplyser at de deler sine meninger med de andre i organisasjonen, og samtlige av de som deler meningene sine opplyser at deres meninger blir tatt i
  betraktning.
 • 96,5% av kvinnene deltar aktivt i organisasjonene.

Generelt oppgir de fleste kvinnene som er intervjuet i Etiopia at deres stemmer blir hørt og respektert. Selv om kvinnene stort sett har gode erfaringer med å være involvert på grasrotnivå, nevner mange at det er altfor få kvinner som aktivt deltar i beslutningsprosesser. Sosiale, kulturelle og samfunnsmessige normer, samt mangel på erfaring, interesse og tid (på grunn av kvinners produktive og reproduktive oppgaver hjemme) blir ofte nevnt som faktorer som hindrer kvinner i å ta beslutningstakende roller og delta i beslutningstaking.

Mange foreslår at det trengs mer støtte, bevisstgjøring og kapasitetsbygging for å øke kvinners deltakelse i beslutningsprosesser. Opplæring i likestilling og samfunnsaksept er også nødvendig, ifølge flere av kvinnene.

Tre blide kvinner som er med i Utviklingsfondets prosjekter i Etiopia.

Tre blide kvinner som er med i Utviklingsfondets prosjekter i Etiopia.

Addis Aemero

Nepal: 62% av beslutningstakende roller besatt av kvinner

I Nepal har undersøkelsene blitt gjort blant 47 grasrotorganisasjoner. 210 kvinner i beslutningstakende posisjoner ble intervjuet. Tallene viser følgende:

 • Gjennomsnittlig er 62% av beslutningstakende roller i organisasjonene besatt av kvinner.
 • 95% av kvinnene som ble intervjuet opplyser at de deler sine meninger med de andre i organisasjonen, og 97% av de som deler meningene sine opplyser at deres meninger blir tatt i betraktning.
 • 90,5% av de spurte kvinnene deltar aktivt i organisasjonene.

Mange av kvinnene forteller at deres taleferdigheter, selvtillit og evne til å uttrykke sine synspunkter offentlig har økt gjennom deltakelse i grasrotarbeidet. Mange føler også at de deltar på lik linje med menn og at deres meninger verdsettes og respekteres.

Likevel foreslår mange at det trengs mer kapasitetsbygging samt opplæring i ledelse og ferdighetsutvikling for å øke kvinners deltakelse og beslutningskraft. Det er en generell enighet om behovet for å inkludere flere kvinner i beslutningsprosesser og -stillinger, spesielt utdannede kvinner. Noen nevner vanskelighetene med å balansere husholdningsansvar med beslutningstakende roller, og at kvinner holdes tilbake av samfunnet og deres familier.

Til slutt uttrykker et par kvinner følelsen av å ikke ha en stemme i grasrota, og at deres beslutningsposisjon kun er symbolsk ettersom alle beslutninger i realiteten tas av menn. Selv om fåtallet av de spurte kvinnene uttrykte dette, er dette en svært viktig tilbakemelding som understreker viktigheten av å følge opp og styrke arbeidet med kvinners deltakelse i beslutningstakende prosesser.

Uten likestilling, ingen bærekraftig verden

Likestilling og myndiggjøring av kvinner og jenter er viktig for å håndtere alle verdens sammenvevde kriser: fra naturtap og klimaendringer, til krig og konflikt, fattigdom og ulikhet.

Kvinnelige bønder har omtrent 24% lavere avlinger enn menn. Dette skyldes i hovedsak ulik tilgang på ressurser. FAO beregner at hvis en hadde klart å lukke dette produktivitetsgapet mellom menn og kvinner, kunne antall matusikre mennesker i verden vært redusert med 45 millioner.

Uten likestilling og anerkjennelse av kvinners rettigheter vil vi aldri kunne bekjempe sult og urettferdighet, og vi vil aldri oppnå en bærekraftig verden. Å styrke likestilling og kvinners rettigheter i landbruket har i tillegg positive virkninger på myndiggjøring, investeringer, forvaltning av naturressurser, robusthet, samt tilgang til tjenester og institusjoner. Dette kan redusere kjønnsbasert vold og øker kvinners forhandlingsmakt.

Vi trenger din signatur

Signer og krev at Norge mer enn dobler støtten til verdens småbønder

Utviklingsfondet arbeider opp mot regjeringen for økt støtte til verdens småbønder. Norges utviklingsminister har selv uttalt at kampen mot sult er kamp nummer én globalt og at økt støtte må prioriteres. Nå krever vi handling!

Signer aksjonen og krev at Norge mer enn dobler den langsiktige støtten til verdens småbønder. Utviklingsfondet sørger for at hver signatur overbringes utviklingsministeren og resten av regjeringen.