Lokale frøbanker styrker matsikkerheten

Publisert . | Oppdatert

Norge bør støtte etableringen av langt flere lokale frøbanker rundt om i fattige land.

Genetisk mangfold er viktig for å sikre framtidens matvareproduksjon

Klimaendringene fører til mer tørke og flom og økte utfordringer med plantesykdommer og skadedyr. For å møte dette trenger bønder planter med andre egenskaper enn de har i dag. Fattige bønder har ikke råd til å bevare genetisk mangfold bare for bevaringens skyld. Lokale frøbanker er en metode som kombinerer fattige bønders kortsiktige behov med langsiktig bevaring av genetisk mangfold.

Genbanker er den mest kjente metoden for å bevare genetisk mangfold i landbruket. I en genbank samler man inn og lagrer såfrø av kulturplanter og deres ville slektninger. Norge har vært en pådriver for dette arbeidet gjennom støtten til både nasjonale og internasjonale genbanker, og ikke minst gjennom etableringen av Svalbard Globale frøhvelv.

Både klimaendringer og andre menneskeskapte endringer medfører endringer i samspillet mellom planter og miljø. Frø som er lagret i et hvelv blir ikke eksponert for disse endringene på samme måte som frø som spirer ute på åkeren. Bevaring av genetisk mangfold i landbruket må derfor også skje ute i det praktiske landbruket. Det tekniske begrepet for dette er in-situ bevaring. Det betyr bevaring av sortsmangfoldet i åkeren, der hvor plantene vokser, i motsetning til ex-situ bevaring i genbanker.

Lokale frøbanker

De fleste bønder i utviklingsland kjøper ikke kommersielle frø, men sparer selv frø fra sesong til sesong. Disse frøene utsettes for miljøendringer, og det pågår både mutasjon, kryssing, naturlig og menneskelige seleksjon i populasjonen. Under slike vilkår blir plantesortene ofte hardføre og har høy genetisk variasjon.

Fordi disse frøene har liten utbredelse og bare brukes av noe få bønder kan de lett forsvinne hvis det skjer dramatiske hendelser i området. Slike hendelser kan for eksempel være flom, tørke, orkan og krig. For å bevare de genetiske egenskapene som finnes i disse frøene kan man sørge for at frøene får større sirkulasjon. En metode for å oppnå dette er å opprette lokale frøbanker hvor bønder lagrer og deler frø i større grupper. Slik distribusjon av frø skjer hovedsakelig gjennom låneordninger til medlemmer, men det er også eksempler på salg av frø til ikke-medlemmer

Kollektivt eierskap

De fleste bønder i utviklingsland kjøper ikke kommersielle frø, men sparer selv frø fra sesong til sesong. Disse frøene utsettes for miljøendringer, og det pågår både mutasjon, kryssing, naturlig og menneskelige seleksjon i populasjonen. Under slike vilkår blir plantesortene ofte hardføre og har høy genetisk variasjon.

Fordi disse frøene har liten utbredelse og bare brukes av noe få bønder kan de lett forsvinne hvis det skjer dramatiske hendelser i området. Slike hendelser kan for eksempel være flom, tørke, orkan og krig. For å bevare de genetiske egenskapene som finnes i disse frøene kan man sørge for at frøene får større sirkulasjon. En metode for å oppnå dette er å opprette lokale frøbanker hvor bønder lagrer og deler frø i større grupper. Slik distribusjon av frø skjer hovedsakelig gjennom låneordninger til medlemmer, men det er også eksempler på salg av frø til ikke-medlemmer.

Næringsaktør

I Etiopia og Nepal hvor Utviklingsfondet har støttet lokale frøbanker, er det behov for kvalitetssåfrø hos bønder siden såfrøindustrien og offentlige institusjoner kun dekker 10 prosent av behovet for såfrø. I denne situasjonen har noen lokale frøbanker tatt rollen som produsent av kvalitetssåfrø og fyller et rom som såfrøindustrien og offentlige jordbruksinstitusjoner ikke betjener. På denne måten kan lokale frøbanker utvikle seg til å bli næringsaktører innen salg av kvalitetsfrø.

To forutsetninger må være på plass for at lokale frøbanker skal kunne selge egenproduserte såfrø. For det første må bøndene få opplæring i hvordan såfrø produseres for å oppnå nasjonal standard. Offentlige såfrøinstitusjoner kan inviteres til å gi opplæring gjennom sesongen frem til frøene er klare for distribusjon. For det andre må lovverket tillate salg av såfrø utenfor de formelle kanalene. Mange land har lover som forbyr salg fra andre aktører enn såfrøselskap. Utviklingsfondet støtter derfor arbeidet for anerkjennelse av bønders rettigheter til å eie og selge egenproduserte frø.

Samarbeid gir resultat

Mange utviklingsland har høy kompetanse på planteforedling og har betydelig forskning på såfrø. Resultatene har imidlertid ikke kommet flertallet av bønder til gode. Lokale frøbanker bør brukes til å distribuere kvalitetsfrø som offentlige forskningsinstitusjoner har bevart eller utviklet ved sine forsøksstasjoner eller i offentlige frøbanker. Prosjekter i Honduras hvor disse miljøene samarbeider resulterer i bedre produksjon og interesse fra både bønder og forskere.

Mange land har fått øynene opp for betydningen av lokale frøbanker. Blant foregangslandene er Etiopia, Nepal, Uganda, Guatemala og Sør-Afrika. For at flere land skal ta i bruk in-situbevaring og støtte opp om lokale frøbanker er det behov for å samle erfaring fra eksisterende virksomhet og forske på metode som kan tas i bruk i mange land. Dette omfatter etablering og forvaltning av lokale såfrøbanker og metoder for lagring, distribusjon, såfrøproduksjon, kobling til nasjonale genbanker og, ikke minst, sikring av bøndenes rettigheter til eget såfrømateriale.

Norsk støtte

Et av FNs forskningssentra for landbruk: Bioversity International, har gjennomført en global undersøkelse av erfaringene med lokale frøbanker. Deres konklusjon er at lokale frøbanker kan bidra til nasjonal frøsikkerhet. Norge, som er en internasjonal pådriver for bevaring av genetisk mangfold i landbruket, bør derfor støtte etableringen av langt flere lokale frøbanker og bidra til koblingen mellom lokale og nasjonale frøbanker.

Skrevet av: Waranoot Tungittiplakorn Strand, leder for utenlandsavdelingen og Teshome Hunduma, politisk rådgiver, agrobiodiversitet

*Saken ble først publisert hos Bistandsaktuelt

Bli utviklingsinvestor i ett av våre fem fond

Tenk deg et fond der verdiene kan øke med mange hundre prosent på bare ett år, og den eneste avkastningen investorene får igjen er en god følelse.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Nepal!

l våre prosjekter i Nepal går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Malawi!

l våre prosjekter i Malawi går innbyggerne sammen for å finne løsninger på miljø og klimaproblemer de har i sin landsby. De lager en prioriteringsliste med tiltak og redskap som trengs for å tilpasse seg klimaendringene og øke matsikkerheten. For å gjennomføre de nødvendige tiltakene trengs det midler. Ved å investere i våre prosjekter, bidrar du til bærekraftig utvikling i et av verdens mest klimasårbare land.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Etiopia!

Likestilling_klimatilpasning_kvinner_Etiopia

I Etiopia opplever mange kvinner manglende rettigheter og undertrykkelse i hjemmet. I dette fondet investerer du i yrkesopplæring, ungdomsklubber som holder jentene på skolen og i vanningssystemer. Kvinnene får flere bein å stå på og gir dem en sterkere stemme både på markedet og i hjemmet.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Guatemala!

Endringer i klima skaper store utfordringer for bønder i Guatemala. Klimatilpasning gjør det imidlertid mulig å fortsette å produsere kvalitetskaffe og nok mat. Ved å investere i klimatilpasning er du med på å ivareta, ikke bare kaffens framtid, men også bøndene som produserer kaffen. Et viktig grep er å ta vare på og forbedre de frøene som klarer seg i hardere vær eller økte temperaturer. Derfor investerer fondet også i en frøbank og en grønn mikrolånsordning, som hjelper bøndene i gang — når det trengs som mest.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.

Det skal ikke mye til for å skape store endringer i Somalia!

Klimaendringer gjør det stadig vanskeligere å være bonde i Somalia. I dette fondet investerer du i de gode løsningene for å skape et jordbruk som tåler endringene. Enkle grep kan utgjøre en stor forskjell. Ved å plante med riktig avstand mellom plantene, velge riktige sorter og gi dem plass til å vokse med andre sorter som de trives sammen med, er man mindre utsatt for uventet tørke. Din investering bidrar til at bøndene får kunnskap om hvordan de kan tilpasse seg klimaendringene og at de får bedre markedstilgang som øker inntekten til bøndenes familie.

Bli utviklingsinvestor

Total investering
3 000 kr

Du betaler ditt månedsbeløp til du sier opp avtalen.