Kvinne i en frøbank

Kvinner, deltakelse og «empowerment». Hvordan skape og hvordan måle?

Et viktig mål i Utviklingsfondets arbeid er å styrke kvinners deltakelse og innflytelse. For å få til dette må vi endre maktbalansen – det vil si å flytte makt fra de som har mye makt til de som har lite, eller ingen makt. I praksis er dette noe av det vanskeligste, og sannsynligvis noe av det aller viktigste, man kan gjøre. Men hvordan kan det måles?

Deltakelse_Malawi_Klimatilpasning
Selv om det er menn som eier jorda er det ofte kvinner som gjør mesteparten av arbeidet i åkeren

Hvordan kan vi måle om deltakelse i våre prosjekter endrer maktbalansen?

Kvinner i utviklingsarbeid

I landbruket i Sør er den formelle sektoren tradisjonelt mannsdominert. De fleste agronomer er menn, det er menn som eier jorda og ofte menn som deltar i den formelle økonomien knyttet til landbruket. Samtidig er det kvinner som gjør storparten av arbeidet ute i åkrene. Utviklingsarbeidet innenfor landbruks- og miljøsektorene ble tidligere kritisert for å være kjønnsblind. I likhet med mange andre organisasjoner innenfor denne sektoren hadde heller ikke Utviklingsfondet en klar strategi og god nok bevissthet rundt viktigheten av å sikre kvinners deltakelse i prosjektene. Siden 2012 har vi gjort en massiv innsats for å øke denne deltakelsen. I dag er 57 % av deltakerne i Malawi kvinner, 82 % i Nepal, 48 % i Etiopia, 62 % i Mosambik, 64 % i Guatemala og 40 % i

Makt og innflytelse

Denne deltakelsen i Utviklingsfondets prosjekter gir kvinner tilgang til ressurser som innsatsvarer, forbedrede redskaper, ny teknologi, kunnskap, ferdigheter og inntekt. Videre jobber Utviklingsfondet for å øke kvinners deltakelse i grasrotsorganisasjoner som låne- og sparegrupper, landbrukskooperativer m.m., inkludert å sitte i lederstillinger. Et suksesseksempel her er at fra 2017-2020 økte andelen kvinner i lederstillinger i grasrotsorganisasjoner vi støtter fra 28 % til 49 %.

Disse tallene viser at vi har lyktes i å inkludere flere kvinner i vårt arbeid. Men å virkelig forstå prosjekters påvirkning på kvinners makt og innflytelse krever dypere analyser enn om de deltar i prosjekter og grasrotsorganisasjoner. I Malawi har vi funnet eksempler på kvinner som deltar i låne- og sparegrupper, men når de kommer hjem gir de lånet videre til ektemannen sin. Og selv om vi oppnår at kvinner sitter i styrer i organisasjoner, kan vi være sikre på at de har innflytelse?

Undersøkelse om kvinnelig deltakelse

I mai 2021 gjorde Utviklingsfondet en kort undersøkelse av kvinners aktive deltakelse i grasrotsorganisasjoner. Et utvalg kvinnelige medlemmer og styremedlemmer i alle programland ble spurt om hvor ofte de deltar på møter, om de uttrykker sine meninger der, og om de blir hørt. Nesten 60 % av kvinnene scoret høyt på disse tre forholdene. Dette viser at kvinner har reell innflytelse på lokalsamfunnet gjennom sin deltakelse i grasrotsorganisasjoner, men at det er rom for ytterligere forbedring.

Resultater fra våre prosjekter

Gjennom våre prosjekter har tusenvis av kvinner fått tilgang på kreditt og økte inntekter. Vi jobber for å øke bevisstheten om likestilling og kvinners rettigheter hos både kvinner og menn. Bedre tilgang på drikkev- ann og vedbesparende ovner fører til at kvinner og jenter bruker mindre tid til å hente vann slik at de har mer tid tilgjengelig til å investere i landbruket og/eller delta i andre økonomiske aktiviteter. Dette er viktige resultater. Men i hvilken grad har dette endret makt- balansen i husholdet og ført til at kvinner øker sin innflytelse over husholdningsøkonomien?

Til ettertanke og refleksjon for videre arbeid

Maktbalansen i husholdene er utviklet gjennom komplekse relasjoner. Etter hvert som vi har lyktes i å inkludere kvinner og øke deres deltakelse og inntekter, ser vi et behov for å bedre forstå disse komplekse relasjonene slik at vi kan styrke arbeidet og bidra til økte rettigheter for kvinner og økt likestilling. Gjennom fokusgruppediskusjoner håper vi å få mer kunnskap om dette. Vi har fortsatt ikke en klar oppskrift på hvordan økt innflytelse og makt best kan måles. Etter hvert som vi tar nye skritt på veien, innhenter lærdom og tar grep ut ifra hva vi lærer håper vi at vi finner gode løsninger.

Anette Kirkebø
Rådgiver resultatdokumentasjon

Anette Kirkebø, rådgiver resultatdokumentasjon i Utviklingsfondet