Bondekvinne Malawi med redskap i hånd

Årets suksess og lærepenge

Tro på lokale løsninger og anerkjennelse av lokal kunnskap har vært en grunnpilar i vårt arbeid i over 40 år. Arbeidet med å styrke vår målgruppes rettigheter har gitt oss mange læringspunkter, og vi ser også tilbake på gledelige suksesshistorier.

Ekskludering av fattige på landsbygda er et stort hinder for bærekraftig utvikling

Årets suksess og lærepenge gjenspeiler viktigheten av å styrke lokalsamfunn

De fattige i førersetet for egen utvikling

Helt siden Utviklingsfondet ble opprettet har vi jobbet for at det er de fattige og deres lokalsamfunn som skal stå i førersetet for utviklingen. Det er de som best vet hvilke behov de har og hvordan disse best kan ivaretas. Tro på lokale løsninger og anerkjennelse av lokal kunnskap har vært en grunnpilar i vårt arbeid i over 40 år. I vår strategi for 2021-2030 ligger dette som et viktig premiss for vårt arbeid, hvor styrking av lokalsamfunn og grasrotorganisasjoners makt og innflytelse er et av tre delmål som er avgjørende for å nå vårt overordnede mål om å styrke motstandskraften til lokalsamfunn på landsbygda.

Styrking, myndiggjøring og «empowerment»

Styrking, myndiggjøring, eller det engelske ordet «empowerment» som ofte brukes i utviklingssammenheng, er anerkjent som en viktig tilnærming innenfor utviklingsarbeid. Samtidig har det også blitt et svevende og lite konkret begrep hvor det ofte er vanskelig å måle konkrete resultater og vise hvordan utsatte grupper har fått økt makt og innflytelse.

Det er ingen enkel oppgave å oppnå eller måle konkrete resultater. Empowerment handler om å endre maktbalansen – det vil si å flytte makt fra de som har mye makt til de som har lite, eller ingen makt. Teorien kan synes enkel. Makt kan overføres ved at rettigheter overføres fra en institusjon eller gruppe til en annen. Økt kunnskap og bevissthet om egne rettigheter gjør det enklere å stille krav og holde rettighetsbærerne ansvarlig. Innflytelse økes ved å legge til rette for deltakelse. Økte inntekter fører til økt økonomisk selvstendighet. Men i praksis er dette noe av det vanskeligste man kan gjøre – og sannsynligvis noe av det aller viktigste man kan gjøre.

Rettigheter og innflytelse i beslutninger

I over 40 år har Utviklingsfondet jobbet med å styrke vår målgruppes rettigheter og innflytelse i beslutninger og samfunnsutviklingen. I møter med kvinner, ungdom, bondeorganisasjoner eller skogavhengige lokalsamfunn forteller de oss hvordan våre prosjekter har bidratt til å styrke deres rettigheter og gi dem økt innflytelse. Vi ser forskjellene når vi møter de samme gruppene noen år senere.

Kvinnene som aldri tok ordet snakker nå høyt og kritiserer myndighetene for å ikke ha fulgt opp det de lovet. Vi har fulgt bondekooperativ fra de ble opprettet til de forhandler avtaler om salg av kaffe eller bønner. Dette er viktige observasjoner som viser at vi lykkes i arbeidet vårt. Samtidig sliter vi, som så mange andre, med å finne gode måter å måle og vise disse viktige endringene på.

Årets lærepenge

Vi har lært mye gjennom alle disse årene. Arbeidet med å styrke kvinners rettigheter har gitt oss mange læringspunkter, og vi jobber stadig med å forbedre arbeidet vårt. Som årets lærepenge viser, har vi gått fra å fokusere på å telle antall kvinner som var med i våre prosjekter til å forstå at vi trenger en dypere innsikt i kvinnenes utfordringer, behov og ønsker for å lære hvordan vi kan jobbe for grunnleggende endringer. Lærepengen handler om en gradvis innsikt i at enkle måter å måle resultater på ikke hjelper oss med å forstå hvorvidt vi oppnår endringene vi ønsker, og hvorvidt menneskene vi jobber med får økt livsmestring og innflytelse. Dette har også ført til at vi har tatt nye grep for å øke vår egen kunnskap og på denne måten styrke arbeidet vårt.

Årets suksess

Årets suksesshistorie viser hvordan vi har lyktes i å øke skogavhengige lokalsamfunns innflytelse og rettigheter over skogen, gjennom formelle avtaler hvor bruksforvaltning og eiendomsrettigheter overføres fra staten til lokalsamfunnene. Slik har lokalsamfunnene fått juridisk gyldige papirer på sine rettigheter, noe som igjen er viktig for at disse rettighetene respekteres. Formell overføring av rettigheter innebærer også overføring av makt. Ved å utvikle systemer som viser disse gruppenes bidrag til å ta vare på skogen og forhindre avskoging økes deres anerkjennelse i samfunnet, noe som igjen er viktig for å øke makt og innflytelse.

Elin Cecilie Ranum
Leder for programavdelingen

Elin Cecilie Ranum

Elin Cecilie Ranum, leder for programavdelingen i Utviklingsfondet