Utviklingsfondet

Bærekraftig landbruk

Sri Lanka regnes som en av verdens "hot spots" for biologisk mangfold. Arbeid for å ta vare på dette biologiske mangfoldet er viktig både for å øke matproduksjon og for å stå bedre rustet i møte med klimaendringer som vil ramme land i sør hardt.

Sri Lanka har en unik økologi. Det er store klimatiske forskjeller mellom regnskogene i sørvest, fjellområdene sentralt på øya og de noe tørrere områdene i nord og øst. Dette mangfoldet trues imidlertid av et landbruk som i stor grad  er basert på omfattende bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel.

Overforbruk av kjemikalier i landbruket har utarmet mye av jorda og redusert forekomsten av nyttige insekter og dyr. Samtidig er det blitt økt resistens mot sprøytemidler blant skadedyr. Avskoging er også et økende problem som medfører redusert tilgang til vann og økt risiko for jordskred.

Utviklingsfondets partnere på Sri Lanka har et helhetlig syn på hvordan matproduksjon er viktig både for den enkelte og for samfunnet. De jobber derfor for å bedre familiers mattilgang, helse og økonomi, samtidig som det langsiktige miljøperspektivet ivaretas. Dette mener vi gjøres best gjennom et bærekraftig landbruk, et landbruk som ivaretar det biologiske mangfoldet, tilpasses klimaendringene, og gir økt tilgang til sunn og god mat.

For å oppnå dette jobber vi gjennom våre lokale partnere Green Movement of Sri Lanka (GMSL), Kinniya Vision (KV) og Future in Our Hands (FiOH) for å:

  • Gi opplæring i miljøvennlig landbruk og kjøkkenhager
  • Ivareta og spre kunnskap om tradisjonelle arter
  • Påvirke beslutningstakerne, til bl.a. å stoppe promotering av farlige sprøytemidler
  • Bedre markedstilgang for økologiske produkter
  • Gjenopprette utarmet jord, gjennom blant annet bærekraftig skogsjordbruk
  • Gi opplæring i videreforedling av mat

Sikre vannkilder, både til landbruksformål, drikkevann og sanitet