Utviklingsfondet

Bærekraftig forvaltning av jord og vann

Somaliland ligger i et tørrlandsområde, med dårlig tilgang på vann og dårlig jordsmonn.

Beiteområdene i Somaliland er generelt i dårlig forfatning på grunn av overbeite, gjengroing, introduksjon av fremmede arter og befolkningsvekst. Erosjon har blitt et alvorlig problem ettersom for mye skog har blitt hugget ned og beiteområdene benyttes for intensivt.

Å forvalte jorda på en god måte er blant de viktigste tiltakene om man vil få til bærekraftig utvikling og beskyttelse av miljøet. Bærekraftig forvaltning av jord bidrar ikke bare til sunne økosystemer, men kan også gjøre det mye lettere å tilpasse seg klimaendringene.

Vann spiller en sentral rolle for å sikre god kvalitet på jorda – både når det er for lite vann og når det er for mye vann. Somaliland opplever lange perioder nesten uten regn. Dette gjør at det er veldig viktig å samle opp og ta vare på regnet når det kommer. Når det først regner har det en tendens til å komme veldig mye vann i løpet av to-tre timer. De resulterende flommene strømmer ofte over beitemarker og jorder og drar med seg både den fruktbare jorda og små planter på sin ferd. For å sikre bedre jordkvalitet støtter Utviklingsfondet flere ulike tiltak med ulike partnerorganisasjoner:

  • Bygging av voller og demninger for å samle opp regnvann og som vern mot flom
  • Støtte til miljøaktivister og opplæring av befolkningen i miljørelaterte tema
  • Arrangere kurs i politisk aktivisme