Operasjon Dagsverk 2014

Jenter fullfører grunnskolen

Det er mange ting som må skje for at jenter skal få mulighet til å fullføre sin skolegang. Vi er nødt til å jobbe med hele lokalsamfunnet. Både foreldre og lærere må bli mer bevisst og dras inn i planleggingen, slik at viktigheten av jenter utdannelse kommer på dagsorden.

Ungdommene skal selv, med støtte og hjelp fra våre partnerorganisasjoner, lage kjøkkenhager på skolene, slik at alle elevene får et måltid i løpet av dagen. Det kan være avgjørende for en fattig familie når avgjørelsen om barna skal gå på skole eller ikke tas.

En viktig hindring for jenter skolegang er dårlig sanitære forhold. Det er ofte ikke toaletter til jentene, noe som gjør det vanskelig å fullføre en skoledag for mange. Derfor skal vi bygge toaletter på skolene.  Trakassering og overgrep skjer ofte både på skolen og på selve skoleveien. Vi skal jobbe for at jenter føler seg trygge på skolen, og på vei til skolen.

Lurer du på noe? Ta kontakt med OD-koordinator Siri O. Kvalø på siri@utviklingsfondet.no

Jenter har yrkesfaglig utdanning

I tillegg til grunnutdannelse må jenter sikres mulighet til yrkesfaglig utdanning. For å få til det skal vi jobbe med lokale yrkesopplæringsinstitusjoner slik at de kan tilby opplæring i tjenester lokalsamfunnet trenger. Ungdommene skal få materiell til å utdanne seg, og de skal få kurs og veiledning i hvordan de kan starte egne bedrifter for å tjene til livets opphold.

En annen viktig komponent er opplæring i bærekraftig landbruk. I både Malawi og Etiopia er over 80 % av befolkningen avhengige av landbruket som inntektskilde for å overleve, og mange av ungdommene vil i framtiden være avhengige av å dyrke sin egen mat. Da er det viktig med god opplæring og teknikker som gjør tilpasning til et endret klima enklere.

Styrking av ungdoms rettigheter

For å styrke ungdomsrettigheter og deltakelsesmulighet i beslutninger skal både gutter og jenter få opplæring i likestillings- og påvirkningsarbeid. Vi arrangerer kurs i ledelse, etablerer møteplasser og ungdomsklubber hvor ungdom selv, spesielt jentene, skal sette agendaen og diskutere saker som er viktige for dem.

Vi skal også drive bevisstgjørende arbeid og samarbeide med foreldre, skoler og lokale myndigheter for å redusere omfanget av kjønnslemlestelse og andre skadelige skikker. Ungdom skal også få seksualundervisning for å forebygge HIV/AIDS og graviditet i tidlig alder.

Ungdom tar vare på miljøet

Bevaring av miljøet og bærekraftig bruk av naturressursene vil ha stor innvirkning på ungdoms muligheter i framtida. For ungdom på landsbygda i fattige land som Malawi og Etiopia er det særlig viktig med tilpasning og opplæring. Klimaendringer truer matproduksjonen mange steder. Både gutter og jenter skal delta på leirskoler hvor de lærer om naturen og miljøvern.

Hvem når vi?

Prosjektet skal nå ut til minst 34 000 ungdommer i to av verdens fattigste land. To tredjedeler vil være jenter – rett og slett fordi det er det behovet er størst. Men vi skal ikke glemme guttene: Jenter og gutter må jobbe sammen for å skape et mer likestilt og rettferdig samfunn for alle, uavhengig av kjønn. Vi tror også at guttene tjener på å leve i et mer likestilt og rettferdig samfunn.

Ungdom med funksjonshemninger skal inkluderes spesielt.

 

Lurer du på noe? Ta kontakt med OD-koordinator Siri O. Kvalø på siri@utviklingsfondet.no

Les mer: Her kan du lese Utviklingsfondets søknad om Operasjon Dagsverk