Operasjon Dagsverk 2014

Etiopia ligger i Øst-Afrika og er med sine 90 millioner innbyggere den nest mest folkerike staten i Afrika. Malawi ligger sør-øst i Afrika og har 15 millioner innbyggere på et areal som er mindre enn en tredjedel av Norge. Felles for de to landene er at omlag 85 % av befolkningen får inntektene sine fra landbruket.

Etiopia er blant landene i verden med rikest biologisk mangfold. Fattigdom har imidlertid tvunget befolkningen i rurale områder til overutnytting av ressursene, noe som resulterer i at sjeldne dyr og planter står i fare for å dø ut.

Sårbare for klimaendringer

Jordbruksavhengigheten gjør Etiopia ekstremt sårbar for klimaendringer. De siste årene har problemene med uforutsigbare nedbørmengde økt. De vanskelige dyrkingsforholdene medvirker til at Etiopia har et kronisk matunderskudd. Selv i et normalår er omkring fem millioner mennesker avhengige av matvarehjelp for å overleve.

Verdensbanken har pekt ut Malawi som et av utviklingslandene som er i størst fare for tørke som et resultat av global oppvarming. I våre prosjektområder er det tydelig for folk at ’noe er i ferd med å skje med været’. Regnmønstre forandrer seg og folk har vanskeligheter med å planlegge dyrking av vekster. Tiltak for klimatilpasning er derfor svært viktig for småbøndene i landet. De siste årene har omlag 2 millioner mennesker vært avhengig av matvarehjelp.

Manglende demokrati

Malawi er et demokrati, men har ingen lang demokratisk tradisjon. De har gjennom hele sin historie bare avholdt fem presidentvalg etter diktaturets fall i 1994. Det sivile samfunnet er lite utviklet og særlig fattige på landsbygda er lite organisert.

For å få til en samfunnsutvikling på befolkningens egne premisser er det viktig å skape fora slik at ulike grupper blir hørt og at den nasjonale politikken også baserer seg på ressurssvakes behov. Både ulike kirkesamfunn og tradisjonelle høvdingdømmer er viktige aktører i det sivile samfunn på landsbygda.

Etiopia er et autoritært regime og har vært styrt av dagens regjeringskoalisjon, Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF), siden den kom til makten i 1991. Det gjennomføres valg av president og andre folkevalgte, men det er ikke reell konkurranse om maktposisjonene. Det er heller ikke full ytringsfrihet i landet og de fleste som er kritiske til myndighetene holder kritikken for seg selg i frykt for å straffet for sine ytringer.

Ung befolkning

Både Malawi og Etiopia er blant de 12 landene i verden hvor størst andel av befolkningen er under 15 år. I Malawi er 47% av befolkningen under 15 år og i Etiopia er 44% under 15 år. Til sammenligning er bare 18% av befolkningen i Norge like unge. I en slik sammenheng er det spesielt viktig å satse på ungdommen.

Les hva OD-prosjektet skal bidra med i Etiopia og Malawi.