Utviklingsfondet

Kvinnedeltakelse i kooperativer

Prosjektet har som hovedmål å øke deltakelsen fra kvinner i styrer og andre beslutningstakende organ i kooperativbevegelsen i Nicaragua. Det ble startet opp i 2011.

En stor andel av Nicaraguas småbønder og matprodusenter er kvinner. I kooperativorganisasjonen Federación de Cooperativas para el Desarrollo (FECODESA), utgjør kvinner omtrent halvparten av medlemmene. Egne undersøkelser fra FECODESA viser likevel at kvinnene har mindre kjennskap enn mennene til fordelene de kan få som medlem – for eksempel tilgang på kreditt, koordinert markedstilgang og opplæring i enkle jordbruksteknikker. Selv om kvinneandelen i kooperativene er høy, er det få kvinner i kooperativenes ledelse og styrer.

Derfor har Utviklingsfondet gått sammen med med FECODESA og den lokale organisasjonen Centro para la Investigación y Promoción Rural y Social (CIPRES) og startet et prosjekt for å styrke kvinners deltakelse i kooperativbevegelsen. Kvinner fra fem kooperativer som er tilsluttet kooperativsentralen La Jigüina, nord i Nicaragua, deltok aktivt i planleggingsprosessen og utformingen av prosjektet.

Prosjektet sørger for opplæring av kvinner i arbeid med kooperativer og i lederskap. De deltar også i prosesser for å revidere reglene for kreditt, slik at disse er mer tilpasset kvinnenes virkelighet. Andre tiltak for denne målgruppen er opplæring i enkle agroøkologiske (bærekraftige) jordbruksteknikker for å sikre økt produksjon og avkastning samt kursing i hvordan de kan få bedre tilgang til markeder. I tillegg jobbes det bevisst med både kvinner og menn for å øke bevissthetem om likestilling.

Fra 2012 blir prosjektet utvidet til et nytt område. Det vil arbeides også med å skaffe tilgang til foredlede såkorn, urteplanter, husdyr, og transport. I det videre arbeidet vil de som var med på den tidlige fasen av prosjektet brukes som ressurspersoner for den nye gruppen kvinner.