Utviklingsfondet

Agroøkologiske modellgårder

Å bedre livskvaliteten til bønder på landsbygda i Nicaragua kan være en utfordring. Centro para la Promoción, la Investigación y el Desarollo Rural y Social (CIPRES) har jobbet med dette lenge. De har oppnådd mange gode resultater i sine prosjekter tidligere. Men dette er ikke nok; de har som mål å spre kunnskap og erfaringer om gode agroøkologiske jorbruksteknikker til flere.

 

Jordbruk kan omtales som agroøkologisk når det drives bærekraftig med et mangfold av vekster, lite bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel og på en måte som er skånsom mot jorda. Det legges vekt på å bruke lokale ressurser i størst mulig grad og dra nytte av naturens egne metoder for å regulere ugress, plantesykdommer og skadedyr.

Målet i dette prosjektet er at bøndene skal planlegge helhetlig, som i et økosystem. Dette gjør dem i stand til å ta vare på og benytte seg av ressursene på best mulig måte. For eksempel dyrker bøndene trær på en del av åkeren - dette gir bedre jordsmonn og trærne kan også brukes til byggemateriale. De planlegger vanningsanlegg, dyrking av planter til dyrefôr, dyrking av planter som holder skadedyr borte og produksjon av gjødsel.

20 modellgårder

Prosjektet som startet i 2011 har som hovedhensikt å etablere 20 modellgårder for agroøkologisk jordbruk i Segovias regionen, nord i Nicaragua. Opplæring i agroøkologiske metoder, planlegging, husdyrhold og bedre sanitære forhold på gårdene er hovedkomponentene. Gjennom metoden fra bonde til bonde vil bøndene lære opp andre bønder, og gårdene vil fungere som eksempler på at agroøkologisk jordbruk er et reelt alternativ for et mer bærekraftig og effektivt jordbruk.

Noen bønder hadde allerede begynt å bruke agroøkologiske teknikker og ble derfor valgt ut til dette prosjektet. Andre ble plukket fordi de hadde motivasjon til å lære og lære bort. Prosjektet har det første året støttet 20 bønder med utstyr og kunnskap til å spre sine gode erfaringer videre. Prosjektet sikter høyt og målet er at hundrevis av flere bønder skal læres opp i agroøkologiske jordbruksteknikker før utgangen av 2014. I tillegg ønsker CIPRES (ekstern lenke) å starte kooperativer for disse bøndene og involvere dem i arbeidet med markedstilgang.