Utviklingsfondet

Nicaragua

Nicaragua har vært utsatt for mye ekstremvær som har gitt store utfordringer for jordbruket. Det unge demokratiet har hatt sine utfordringer, men har nå blitt godkjent for gjeldsslette.

Historie

Landets historie er preget av politiske uroligheter, diktatur, sosial revolusjon og væpnet konflikt. Den venstreorienterte Sandinista-geriljaen nedkjempet det USA-støttede Somoza-diktaturet i 1979, og geriljalederen Daniel Ortega ble president. Siden 1984 har Nicaragua avholdt flere valg, og landet har oppnådd en viss demokratisk stabilitet. Landet har i tillegg et sterkt og aktivt sivilsamfunn.

Fordi Nicaragua er et såpass ungt demokrati, har landet fortsatt flere utfordringer knyttet til styresett og demokrati:

  • Flere av landets institusjoner er fortsatt ikke uavhengige
  • Det er manglende skillelinjer mellom de lovgivende, utøvende og dømmende grener av statsmakten
  • Institusjonene er utsatt for korrupsjon
  • Grensene mellom parti- og regjeringspolitikk er uklare

Økonomi

Selv om Nicaragua regnes som et mellominntektsland, er landet et av de fattigste i Mellom-Amerika. Store deler av befolkningen bor på landsbygda og driver selvbergingsjordbruk. De viktigste eksportvarene er bananer, kaffe og tobakk, men myndighetene ønsker å modernisere økonomien. Sektorer som energi, tekstilindustri og turisme er prioriterte områder. Økonomien har vokst de senere årene, men Nicaragua er fortsatt tynget av en diger utenlandsgjeld som tilsvarer 78 % av BNP. Derfor er landet blant de som er godkjent for gjeldslette under  Heavily Indebted Poor Countries programmet (HIPC).

Klima

Nicaragua er utsatt for ekstreme værforhold som ødeleggende jordskjelv, vulkanutbrudd, jordskred og orkaner. I 1998 ble Nicaragua rammet av orkanen Mitch, som tok livet av tusenvis av mennesker og gjorde to millioner hjemløse. Globale klimaendringer er forventet å føre til at naturkatastrofer som denne kommer oftere, og øker i intensitet. Samtidig får endrete værforhold konsekvenser for landbruket.

Landbruk

Landbruket utgjør mer enn 30% av Nicaraguas økonomiske produksjon og 80% av Nicaraguas fattige er avhengige av landbruk for sitt levebrød. Dette legger enormt press på sårbare naturressurser. Eierskapet av jord er skjevt fordelt. Mye av jorda småbøndene har tilgang på har lav produktivitet, og deres adgang til markedet er begrenset. Tørken i 2004 hadde alvorlige konsekvenser for mange småbønders matsikkerhet og inntektskilder. I 2009 skapte tørke igjen problemer, mens for mye regn har vært utfordringen mange småbønder har møtt i 2010.

Frihandel og Cafta

Nicaragua har undertegnet en frihandelsavtale med USA som er ment å øke handelen med landbruksvarer mellom de to landene, men det finnes ingen tydelig strategi for å beskytte nicaraguanske småbønder i konkurransen med subsidierte amerikanske storbønder.

Nicaraguas kaffebønder er spesielt utsatt for svingninger i det svært ustabile kaffemarkedet. I motsetning til i mange andre kaffeproduserende land, er de fleste av Nicaraguas kaffebønder småbønder. Utviklingsfondets partnere hjelper disse bøndene med markedsføring og sertifisering av kaffe for eksport til det lukrative markedet for økologisk og rettferdig handlet kaffe.