Utviklingsfondet

Fellesskapsbasert forvaltning av biologisk mangfold

Med støtte fra Utviklingsfondet hjelper LI-BIRD lokalbefolkningen med å organisere seg for å forvalte sitt lokale biologiske mangfold på en god måte og skape en bærekraftig lokal utvikling.

Organisasjonen Local Initiatives for Biodiversity, Research and Development (LI-BIRD) er en nepalsk organisasjon som støtter opp om lokale initiativ for bærekraftig forvaltning av fornybare naturressurser og for å forbedre livsgrunnlaget for fattige og marginaliserte mennesker. Målgruppene for dette prosjektet er fattige husholdninger og småbønder på landsbygda i Sør-Asia, spesielt i Nepal, Bangladesh, India, og Sri Lanka. Et hovedfokus er å engasjere kvinner og vanskeligstilte grupper.

Sør-Asia er rikt på biologisk mangfold. Dette mangfoldet er en viktig kilde til bønders levebrød. Dessverre er livsgrunnlaget for en rekke husdyr og landbrukssorter truet i dette området som i mange andre deler av verden. Det er mange årsaker til, men den viktigste er utskifting av bondens tradisjonelle plantesorter og dyreraser med moderne varianter. Det er anslått at bare 30 forskjellige typer landbruksprodukter står for 95 prosent av alle menneskers konsum, og fire av disse - ris, hvete, mais og poteter – for mer enn 60 prosent.

Denne reduksjonen i biologisk mangfold, i kombinasjon med klimaendringer og økende matvarepriser, truer matsikkerhet og inntekter for flere hundre millioner fattige bønder i utviklingsland. Mange av disse bor i Sør-Asia. Bønder som driver i liten skala er spesielt utsatt fordi de som regel driver selvbergingsjordbruk, og mangler tilgang til markedsplasser og formelle finansieringssystemer.

Prosjektet til LI-BIRD engasjerer deltagerne i grupper som sammen skal forvalte sitt lokale biologiske mangfold og skape bærekraftig lokal utvikling. Prosjektet utvikler tilgang, kontroll og forvaltning over egne ressurser, og beskytter bøndenes rettigheter. LI-BIRD bruker lokale bønders kunnskap og evne til innovasjon og bygger på godt etablerte metoder for bærekraftig utnyttelse og bevaring av lokale planter og dyr.

Prosjektets metoder og strategi

Et hovedmål med prosjektet er at lokalsamfunnet skal få eierskap og selvbestemmelse i beslutningsprosesser slik at de selv kan organisere bevaring og utvikling. Eierskap betyr at målgruppene kjenner og forstår fordelene med prosjektet. Lokalsamfunnet administrerer et register over alle lokale landbrukssorter. Gruppene bygger og eier frøbanker sammen, noe som sikrer tilgang på såfrø i dårlige tider. I tillegg forvalter de et fond som stimulerer bevaring, utvikling og produktiv utnyttelse av lokale ressurser. Deltagerne i prosjektet står sterkere sammen enn hver for seg, og derfor tar gruppene kollektive avgjørelser.

For å sikre deltagelse og bærekraft i prosjektet må bøndene ha et økonomisk incentiv for å delta. Dette sikres ved at prosjektet styrker bøndenes evner til å oppnå verdiøkning på sine produkter, gjennom foredling, markedsføring og tilgang til lokale markeder. I tillegg økes verdien av produktene gjennom genetisk forbedring av jordsbruksproduktene og ved deltakende planteforedling. Deltakende planteforedling går ut på at eksperter og lokale bønder samarbeider om å foredle frem nye sorter. Ekspertkunnskapen er nødvendig for å få til foredling og lokalkunnskapen er nødvendig for at de nye sortene skal være best mulig tilpasset de lokale forholdene og bøndenes driftsmåte og levesett.

Biologisk mangfold i landbruket

Ikke alle lokale vekster eller dyr har en åpenbar økonomisk verdi og da kan det være utfordrende for bøndene å finne umiddelbar motivasjon for å bevare dem. Men disse genetiske ressursene utgjør viktige elementer i økosystemet og et rikt biologisk mangfold muliggjør at landbruket kan tilpasses klimaendringer. Biologisk mangfold er en livsforsikring for fattige bønder. Om åkrene deres rammes av plantesykdommer eller uvær vil det være større sjanse for at noen av vekstene overlever dersom de dyrker flere ulike sorter. Den beste måten å ta vare på biologisk mangfold er gjennom bruk, slik LI-BIRD sitt prosjekt stimulerer til.

Prosjektet styrker også den lokale matsuvereniteten. Prosjektet gir tilgang til frø og lærer brukergruppene hvordan man kan få god avkastning med mindre innsatsfaktorer og uten sprøytemidler. Dette gir bøndene mer frihet til å tilpasse dyrkingen etter egne ønsker og behov.

Prosjektet utvikler ulike sosiale mekanismer for bevaring av vekster og dyr. Eksempler på slike mekanismer er frøbanker, kartlegging og registrering av biologisk mangfold, kunnskapssentre, fond som sikrer bevaring, kjøkkenhager, økoturisme og tilknytting til læringsinstitusjoner.

Vitenskap og dokumentasjon

Forskning og dokumentasjon er kjernen i utvikling av LI-BIRD sine prosjekter. LI-BIRD har vært en pionerorganisasjon innen deltagende planteforedling og i utvikling av nye arter av for eksempel ris. Organisasjonen har også spilt en avgjørende rolle i å institusjonalisere læring og nye metoder på nasjonalt nivå i Nepal.

Et omfattende samarbeid

LI-BIRD jobber for å spre kunnskap om prosjektet og ønsker også å endre politikken i Nepal, slik at det kan bli lettere for småbønder å komme ut av fattigdom, få et variert inntektsgrunnlag og bevare lokale planter og dyr. LI-BIRD samarbeider både med lokale og nasjonale myndigheter og forskjellige organisasjoner og jobber iherdig for å mobilisere allianser og nettverk både i Nepal og i hele Sør-Asia.

LI-BIRD har eksistert siden 1995 og Utviklingsfondet har samarbeidet med organisasjonen siden 2005. De jobber nå over store deler av Nepal og er også involvert i Utviklingsfondets satsning i Humla, nordvest i Nepal.