Utviklingsfondet

Bærekraftig samfunnsutvikling og naturforvaltning

Utviklingsfondet har siden 1998 støttet et prosjekt for en deltagende og bærekraftig samfunnsplanlegging i Ilam-distriktet, øst i Nepal.

Prosjektet drives av Utviklingsfondets partner Namsaling Community Development Center (NCDC), en organisasjon som arbeider for å fremme utvikling av selvhjulpne og rettferdige lokalsamfunn.

I prosjektet legger NCDC til rette for at lokalsamfunn skal utvikle en 5-års plan for samfunnsutvikling, og de legger spesielt vekt på at kvinner, lavkaster, minoriteter og andre marginaliserte grupper får delta i prosessen og fremme sine interesser. Planen belyser behovene i lokalsamfunnet, hvilke utviklingstiltak som skal prioriteres, samt hvordan og når de skal iverksettes.

Lokalsamfunnet står selv ansvarlig for å realisere planen, men NCDC bistår med opplæring og trening i aktiviteter som kan fremme en bærekraftig utvikling innen områder som:

  • Bærekraftig landbruk
  • Økonomisk utvikling
  • Energi
  • Helse og sanitet

Siden oppstarten av prosjektet i 1998 har NCDC lykkes med å gjennomføre planleggingsprosessen i alle kommunene i Ilam, og en god del kommuner i nabodistriktene. Prosjektet har styrket deltagelsen, gjennomsiktigheten og eierskapet i forbindelse med samfunnsplanlegging på kommunenivå. I tillegg har det fremmet desentralisering og godt styresett på distriktsnivå.

I videreføringen av prosjektet, frem mot 2016, vil prosjektet utvides til store deler av Nepal. NCDC sine metoder er nasjonalt anerkjent i Nepal, og organisasjonen vil trene lokale organisasjoner i å bruke den samme tilnærmingen for å bygge lokaldemokrati. NCDC vil følge opp nøye gjennom hele perioden og bruke erfaringene fra Ilam til å lære opp og veilede organisasjoner i nabodistriktene i deltagende og bærekraftig samfunnsplanlegging.

Lokal bærekraftig naturforvaltning

Tilgang på naturressurser er en forutsetning for samfunnsutvikling. Med støtte fra Utviklingsfondet har NCDC rettet fokuset mot bærekraftig naturforvaltning. I prosjektet sikter NCDC på å spre kunnskap om biologisk mangfold, samtidig som de inspirerer lokalbefolkningen til økt deltagelse innen naturvern og naturforvaltning på lokalnivå.

I tillegg satser prosjektet på å lette presset på lokale naturressurser ved å introdusere alternative, forbedrede driftsmetoder. NCDC har bygget et lokalt resurssenter og underviser for eksempel lokalbefolkningen i å:

  • Produsere vedovner som utnytter brensel mer effektivt
  • Lage økologisk gjødsel og insektmiddel
  • Utnytte husdyrmøkk til biogass
  • Rense vann og kloakk

Resurssenteret forsker også på planteforedling for å finne ut hvilke vekster som trives best og gir størst avkastning under lokale forhold. I tillegg har NCDC et lite mikrokraftverk på senteret, slik at folk kan komme og lære mer om hvor lite som skal til for å produsere strøm til eget bruk i landsbyene.

Powered by Galleria.