Utviklingsfondet

Styrking av lokale institusjoner

Utviklingsfondet jobber for at lokale organisasjoner skal kunne skape bevissthet om folks rettigheter og om hvordan de kan påvirke politikken. Styrking av organisasjoner samt grupper og forum for informasjonsdeling, har ført til en større bevissthet rundt utviklingsspørsmål både på lokalt nivå og blant beslutningstakere i Malawi.

Disse gruppene bidrar til debatt og mobilisering, og fungerer i tillegg som plattformer for kommunikasjon med myndighetene og som vaktbikkjer for å sikre gjennomsiktighet og forutsigbarhet i offentlig beslutningstaking.

Å fremme og legge til rette for utveksling av ideer og kunnskap mellom partnerorganisasjoner, lokalsamfunn, samt andre nasjonale og internasjonale aktører er viktig for Utviklingsfondets arbeid i Malawi. Slikt samarbeid styrker det politiske påvirkningsarbeidet og gjør det lettere å gjennomføre gode tiltak. Gode møteplasser skapes gjennom nettverksmøter, felles opplæring og utvekslingsbesøk.

Lokale organisasjoner

Sivilsamfunnet i Malawi er på mange måter svakt. Utover forberedelser til bryllup, begravelser og andre seremonielle begivenheter er det lite tradisjon for at bønder på landsbygda organiserer seg til felles arbeid. For å bygge opp organisatorisk og institusjonell kapasitet blant de fattige legger Utviklingsfondet til rette for etablering av klubber, kooperativer og lokale organisasjoner i Malawi.

Gjennom en slik organisering vil bøndene ha et styrket utgangspunkt for å oppnå bedre priser ved salg av sine varer og en samlet, sterkere stemme for å hevde sine rettigheter. Bøndene oppfordres til aktivt å jobbe for sine rettigheter og formulere utviklingsplaner, og kobles opp til påvirkningsorganisasjoner slik at deres stemme kan bli ytterligere styrket.

Kvinner og ungdom

Velfungerende, lokale myndighetsstrukturer er avgjørende for at individuelle lokalsamfunn skal kunne spille en mer fremtredende rolle i egen utvikling. Da kan lokalsamfunnet i større grad sette agendaen, samt ha eierskap til arbeidet som gjøres. Lokale strukturer som fungerer godt gir også utvidede muligheter for lokalt sivilsamfunns påvirkningsarbeid, og er en nødvendig forutsetning for at lokalsamfunnet skal få større innflytelse over saker som nå bestemmes av sentrale myndigheter.

I Malawi jobber Utviklingsfondet og våre partnere med styrking av lokale utviklingskomiteer, både på landsby- og områdenivå. Utviklingskomiteene er lokalt valgte organer som skal initiere og koordinere aktiviteter for utvikling i lokalsamfunnet. Kompetanseheving av utviklingskomiteene, samt å bidra til økt samarbeid mellom disse og landbruksdepartementets rådgivningstjeneste er viktige deler av dette arbeidet.

Utviklingsfondet fokuserer spesielt på å bedre kvinners og ungdoms mulighet til aktiv deltagelse og reell medbestemmelse gjennom arbeidet med å styrke lokale institusjoner og organisasjoner.