Utviklingsfondet

Styrking av kvinners stilling

Utviklingsfondet jobber med å redusere de store forskjellene mellom kvinner og menn i Malawi. Målet er å øke kvinners deltakelse og å få flere kvinner inn i ledende posisjoner.

I Malawi er forskjellene mellom menns og kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon stor. Kvinnene står generelt ovenfor mye større utfordringer og deres mulighet til selvstendighet og deltagelse er markant mindre. Situasjonen er i stor grad påvirket av kulturelle og politiske faktorer som det tar tid å endre. Utviklingsfondet mener at aktiv deltagelse fra kvinner i større grad må reflekteres i ulike nasjonale retningslinjer. Vi vil styrke påvirkningsarbeidet for å få flere kvinner inn i maktposisjoner.

For Utviklingsfondets program i Malawi har vi som av mål at minst 40 % av alle innflytelsesrike verv i klubber, kooperativer og organisasjoner i lokalsamfunnene vi jobber med skal være besatt av kvinner. Videre skal kvinner utgjøre minst halvparten av dem som deltar i aktiviteter og drar direkte nytte av prosjektenes tiltak.

Young Women Can Do It

Utviklingsfondets partnerorganisasjon Network for Youth Development (NfYD), et ungdomsnettverk bestående av 15 ungdomsorganisasjoner fra ulike deler av Malawi, har som et av sine overordnede mål å øke unge kvinners mulighet for deltagelse.

Inspirert av Kvinner Kan (Women Can Do It), et program utviklet av den norske arbeiderbevegelsens kvinnebevegelse, startet NfYD kampanje Young Women Can Do It (YWCDI). Mer enn 50 Young Women Can Do It-klubber er nå etablert i Malawi. Her får ungdom opplæring innen blant annet ledelse og organisasjonsarbeid, samt politisk påvirkningsarbeid og nettverksbygging. Disse klubbene etableres både på skoler og i lokalsamfunn. Det er viktig at også unge kvinner som ikke går på skole får muligheten til å delta i disse aktivitetene.

Parallelt, og i samarbeid med YWCDI-klubbene, jobber NfYD med å øke bevisstheten om viktigheten av kvinners deltagelse hos de lokale myndighetene, for på den måten å øke antall kvinner i beslutningstakende posisjoner.

NfYD arbeider gjennom media med å skape blest rundt YWCDI-kampanjen. Slik ønsker de å skape interesse blant ungdom for å starte YWCDI-klubber i hele landet. Målet er at unge kvinner, i hele Malawi, vil få økt mulighet til reell, aktiv, deltagelse på ulike nivåer i deres lokalsamfunn.

Les mer om dette arbeidet på NfYD sin nettside.

Kvinnelig ledelse for et bedre samfunn - unge kvinner i praksis

Med mål om å øke antall kvinner i ledende posisjoner i Malawi har Utviklingsfondet, under slagordet ”Kvinnelig ledelse for et bedre samfunn,” startet en praksisordning for unge kvinner. Gjennom ordningen jobber de nyutdannede kvinnene et år hos Utviklingsfondet i Malawi eller hos våre malawiske partnerorganisasjoner. Her tar de først del i alle organisasjonens oppgaver før de for det andre halvåret velger et arbeidsområde de ønsker å spesialisere seg i.  Deltagerne i ordningen har en kontaktperson i organisasjonene som følger dem opp spesielt. I tillegg har de en mentor som gir veiledning underveis i praksisperioden, samt råd i forbindelse med videre karriere. Mentorene er anerkjente malawiske kvinner i ledende posisjoner.

I 2012 er tre unge kvinner del av praksisordningen. To jobber hos Utviklingsfondets partnere, henholdsvis Center for Environmental Policy and Advocacy og Find Your Feet, og en jobber på Utviklingsfondets Malawi-kontor. I 2013/2014 vil tre nye unge kvinner tilbys denne praksisordningen.