Utviklingsfondet

Politisk påvirkning

Utviklingsfondet støtter opp om arbeidet for å lage sterke og klare reguleringer som fremmer bærekraftig landbruk og god naturressursforvaltning i Malawi.

I Malawi finnes det mange ulike lover og regler innen sektorene jordbruk og miljø.  Dessverre er det svak sammenheng mellom ulike reguleringer og en mangel på helhetstenking. Dårlig fungerende lokale strukturer bidrar også til at oppfølgingen av politiske vedtak undergraves.

Det er viktig å basere politisk påvirkningsarbeid på vitenskapelig kunnskap og praktisk erfaring. Utviklingsfondet ønsker derfor å styrke koblingen mellom forskning og resultater i felt med lobbyarbeidet for å få gjennomslag for nye og forbedrede retningslinjer i Malawi.

For å få til dette, og for at bøndenes behov skal stå sterkere i påvirkningsarbeidet, jobber Utviklingsfondet i Malawi sammen med bøndene om flerårige utprøvinger av dyrkningsmetoder og bruk av demonstrasjonsåkre.

Sentralt fokus på miljøet

Utviklingsfondets partner, Center for Environmental Policy and Advocacy (CEPA), har som mål å legge til rette for bred deltakelse i utformingen av politikk innen miljø og naturressursforvaltning. For å sikre at miljø blir prioritert i strategier og planer for fattigdomsbekjempelse og for å sikre at bærekraftig utvikling blir vektlagt både i Malawis lover og av Malawis internasjonale partnere, arbeider CEPA strategisk gjennom forskning og politisk påvirkning.

For å skape engasjement om klimaendringer har CEPA flere prosjekter som inkluderer både media og nasjonale og internasjonale partnere. Målet er å gi lokalbefolkningen tilgang til kunnskap om klimaendringer og om sine rettigheter som bønder for lettere å kunne delta aktivt i arbeidet for en bærekraftig utviklingspolitikk.

For å oppnå felles forståelse og deltagelse fra ulike aktører som jobber innenfor temaet klimaendringer tok CEPA initiativ til et nasjonalt klimanettverk. CEPA er for tiden sekretariat for dette nettverket, Civil Society Network on Climate Change (CISONECC), som består av nærmere 30 medlemsorganisasjoner. Nettverkets overordnede mål er å utvikle klimarobuste lokalsamfunn.

Gjennom deltakelse på internasjonale konferanser, økt felterfaring og forskningskapasitet, har CEPA styrket Malawis miljøpolitikk og etterspørselen for deres kunnskap har økt i stor grad.  Les mer på CEPAs nettsted.

Nettverk av engasjert ungdom

Gjennom Network for Youth Development (NfYD) jobber Utviklingsfondet med ungdomsorganisering i Malawi.  NfYD er et ungdomsnettverk basert i Blantyre (Malawis nest største by), som består av 15 ungdomsorganisasjoner fra ulike deler av Malawi. Nettverket gir ungdom med ulik bakgrunn et forum hvor de kan utveksle ideer, erfaringer og lære fra hverandre i kampen for et bedre liv.

NfYDs mål er å styrke ungdom i Malawi slik at de kan ta del i utviklings- og påvirkningsprosesser, særlig innen temaer relatert til ungdommen selv. Hovedtemaer for NfYD og Utviklingsfondets samarbeid er styrking av kvinners stilling og klimaendringer.

NfYD samarbeider også med Spire, Utviklingsfondets Ungdom. Etter flere år med felles ungdomsutveksling planlegger de i 2012 besøk på hverandres årsmøter og kurs om klimaendringer i Norge og Malawi.

Les mer om NfYD  på deres nettside.