Utviklingsfondet

Malawi

Malawi ligger sør-øst i Afrika og er et av de fattigste landende i verden, nummer 171 av 187 land på UNDPs indeks for menneskelig utvikling. Ca 42 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen på en dollar om dagen.

Landbruket og økonomien

84 prosent av befolkningen i Malawi får sitt levebrød fra landbruket. Landbruket sto for ca 40 prosent av brutto nasjonalprodukt og 75 prosent av Malawis eksportinntekter i 2011. Tobakk utgjør mer enn 60 prosent av eksporten. Mais er den dominerende matplanten og Malawi har mais til å fø sin egen befolkning. Likevel har det de siste årene vært nødvendig med utdeling av mat til omtrent 2 millioner mennesker i Malawi.

Malawis landbrukssektor har flere utfordringer, som bidrar til å svekke matsikkerheten:

   • Dårlig jordsmonn
   • Dyre innsatsvarer, for eksempel gjødsel
   • Små dyrkningsenheter og mangel på jord
   • Mangel på veiledningstjenester
   • Mangel på infrastruktur og markeder
   • Ensidig fokus på dyrking av mais som påvirker både ernæring og matsikkerhet
   • Avskoging og erosjon

Lav produktivitet både i landbruket og industrien, kombinert med dårlig tilgang til kapital, bidrar til fattigdommen og gjør at Malawis økonomi er veldig avhengig av støtte fra bilaterale giverland og internasjonale finansinstitusjoner. I 2000 ble Malawi godkjent for gjeldslette, under Verdensbanken og IMFs Heavily Indebted Poor Countries-program (HIPC).

Malawis grønne revolusjon

Malawis subsidieringssystem for småbønder har blitt omtalt som en suksesshistorie når det gjelder å bedre matsikkerhet i et usikkert klima. Men bondeorganisasjoner og uavhengige institusjoner jubler ikke. Flere av Utviklingsfondets samarbeidspartnere i landet kritiserer subsidieprogrammet for ikke å være bærekraftig, og for å være avhengig av gode regnforhold.

Klimaendringer og miljø

Verdensbanken har pekt ut Malawi som et av utviklingslandene som er i størst fare for tørke som et resultat av global oppvarming. I våre prosjektområder er det tydelig for folk at ’noe er i ferd med å skje med været’. Regnmønstre forandrer seg og folk har vanskeligheter med å planlegge dyrking av vekster. Tiltak for klimatilpasning er derfor svært viktig for småbøndene i landet.

Hiv og aids

Forventet levealder i Malawi har gått ned de siste årene, fordi sykdommen aids forkorter levetiden. I jordbruket går dette utover produksjonen både fordi de voksne dør, og fordi mange bruker mye tid på pleie og omsorg av syke familiemedlemmer.

Skjørt demokrati og svakt sivilt samfunn

Malawi har ingen lang demokratisk tradisjon, og har kun avholdt fire demokratiske presidentvalg etter diktaturets fall i 1994. Det som så ut som en positiv demokratisk utvikling, snudde etter siste valg i 2009. Det er lagt opp til valg på president, parlament og lokale institusjoner (Distric Counsils) i 2014. Lokalvalget i 2014 vil være det første siden år 2000.

Det sivile samfunnet er lite utviklet og særlig fattige på landsbygda er lite organisert. For å få til en samfunnsutvikling på bønders egne premisser er det viktig å skape fora slik at disse gruppene blir hørt og at den nasjonale politikken også baserer seg på ressurssvakes behov. Både ulike kirkesamfunn og tradisjonelle høvdingdømmer er viktige aktører i det sivile samfunn på landsbygda.