Utviklingsfondet

Skogbevaring og skogfolks rettigheter

Verdens skoger er viktige for klimaet, og utgjør livsgrunnlaget for millioner av mennesker. Prosjektet om deltakende skogforvaltning i Etiopia er et effektivt virkemiddel for å sikre skogfolks rettigheter og samtidig redusere avskoging.

I sørvestlige deler av Etiopia, hvor en av de siste to gjenværende skogsområdene med relativt intakt høylandsskog i landet ligger, lever mange mennesker av det de kan hente ut av skogen. Viltvoksende kaffe, villhonning og ulike krydderplanter gir små, men viktige, inntekter for fattige familier. Når skogsområder forsvinner og dør i rasende fart, er det et stort problem, for dem, men også for hele landet – og potensielt for hele verden. 

Skogen forsvinner

Avskogingsraten i Etiopia er økende, og lå i perioden 2001-2005 på 3-3,6 prosent årlig, noe som er en dobling av det som har vært gjennomsnittet de siste 20 år. Blant annet har uklart forvaltningsansvar av skogsområdene ført til en forbruksmentalitet der uttaket av skogsprodukter er uregulert og lite bærekraftig, omfattende ulovlig tømmerproduksjon er et eksempel. I en slik situasjon er det vanskelig for lokalsamfunnene, der mange er fattige og har få ressurser, å investere tid og krefter i skogforvaltning og -bevaring, særlig når det er mer å tjene på å konvertere skog til jordbruksareal. I alle fall på kort sikt.

Involverer lokalsamfunn

Prosjektet om deltakende skogforvaltning forsøker å svare på denne problemstillingen. Prosjektet tar sikte på å sikre skogfolks rettigheter og livsgrunnlag, samtidig som avskoging og skogsforringelse reduseres. Slik økes skogens kapasitet til å lagre karbon. Dette skjer gjennom å aktivt involvere lokalsamfunnene, dem som lever ved og av skogen, i både planleggingen og forvaltningen.

Skog eller mat?

En stor utfordring er knyttet til spørsmål om befolkningsvekst og behovet før å øke matproduksjonen i framtida. Utvidelse av jordbruksareal er en viktig årsak til avskoging i Etiopia, samtidig kan man ikke be mennesker velge mellom mat og skog. Noe av det viktigste å finne svar på er hvordan man best kan ta vare på skogen, samtidig som man sikrer menneskers livsgrunnlag. Lokalsamfunnene er gjennomgående veldig interessert i skogforvaltning, nettopp fordi de er helt avhengige av det skogen gir. De har over mange år tatt vare på, og brukt skogen på enn bærekraftig måte. Konvertering av skogsområder til plantasjedrift og ulovlig tømmerhogst rammer både skog og skogsfolk hardt, og fratar de livsgrunnlaget.

Øke inntekter

Aktiviteter som fokuserer på å øke inntekter for fattige mennesker i og rundt skogen, er en essensiell del av prosjektet. Det er også avgjørende for å begrense avskogingen.  Det gis blant annet opplæring i mer og bedre utnyttelse av skogsprodukter, som kontrollert uttak av tømmer, honning-, kaffe- og krydderproduksjon.  I tillegg er det stort potensiale for å øke jordbruksproduksjonen på eksisterende areal for eksempel gjennom forbedrede dyrkingsteknikker.

Eierskap og lovgiving

For å ta vare på skogen og menneskene som er avhengig av den, er det viktig at det lages gode lover og reguleringer som både sikrer at lokalsamfunn har rett til å bruke skogen bærekraftig, og som hindrer utarming av ressurser og avskoging. Etiopisk lovgiving åpner for overføring av retten til forvaltning (bruk og bevaring) av skogsområder til organiserte lokalsamfunn. Det er dette som gjør det mulig å formalisere modellen for deltakende skogforvaltning. I hovedtrekk går det ut på at staten overfører retten til forvaltning av skogen til organiserte skoggrupper i lokalsamfunn i skogsområder. Gruppene utarbeider deltakende forvaltningsplaner og regulerer bruk, samt patruljere områdene som er utsatt for ulovlig virksomhet.  Ved å samle seg i en større enhet har skoggruppene  for første gang i Etiopias fått legale papirer på deres rett til bruk og forvaltning av skogen. På denne måten sikres dere juridiske rettigheter.  

Forberedelser til Redd+

Deltakende skogforvaltning er et viktig redskap for implementering av en REDD+ modell i Etiopia som kommer lokalbefolkningen til gode.  I Etiopia blir REDD+ implementert som del av en bredere grønn økonomisk utviklingsstrategi. Etiopias egen strategi for grønn økonomi, Climate Resilient Green Economy (CRGE) Strategy, har som mål å skape økonomisk vekst på en klimavennlig måte og få Etiopia inn på en lavutslipps utviklingsvei. For Etiopiske myndigheter er framtidige inntekter gjennom et resultatbasert REDD+ finansieringsskjema attraktivt. Dette kan kompensere for tapte inntekter fra salg av konsesjoner til landinvesteringer eller fra tømmersektoren. Samtidig er det også nødvendig å skape vekst og arbeidsplasser på lokalt nivå. Dette forutsetter gode fordelingsmekanismer innenfor REDD+ og utvikling av alternative inntektskilder for lokalbefolkningen i skogsområder som gjør det mulig å kombinere skogbevaring (og bruk) og økonomisk vekst. I tillegg er det avgjørende at skogfolk og lokalsamfunn har eierskap og styring over de lokale prosessene, og at REDD+ anerkjenner deres rettigheter og bidrag i skogbevaring.