Utviklingsfondet

Matsikkerhet og utvikling i høylandet

Utviklingsfondet har støttet prosjekter for styrking av matsikkerheten og rehabilitering av naturen i Tigray-regionen i Etiopia siden midt på 1980-tallet. Resultatene er meget gode. Vegetasjonen og frodigheten i naturen er i ferd med å vende tilbake, og matproduksjonen øker.

Økt matsikkerhet og forbedring av miljøet

Økt matsikkerhet og rehabilitering av naturressursene er det sentrale i et stort landbruksprogram Utviklingsfondet støtter gjennom Relief Society of Tigray (REST) i Nord-Etiopia. Programmet omfatter ca 500 000 mennesker i den sentrale delen av Tigray-provinsen. Det er et av de tettest befolkede områdene i regionen, og er sterkt rammet av tørke. Overforbruk av naturressursene, kombinert med krig gjennom 30 år og gjentatt tørkeperioder, har ført til store miljø-ødeleggelser og matunderskudd.

Over 90 prosent av befolkningen i Tigray er småbønder. De fleste av disse lever under fattigdomsgrensen og mange er helt avhengig av "arbeid-for-mat" og andre former for organisert arbeid og nødhjelp for å kunne overleve.

Programmet har ført til en økende bevissthet i befolkningen om den nære sammenhengen mellom rehabilitering av miljøet og økt matvareproduksjon. Gjennom organisert arbeid;

  • bygges dammer for å samle opp og fordele regnvannet
  • bygges steingjerder for å hindre at jorda vaskes og blåses vekk
  • plantes trær og gress både for å stoppe erosjonen og for å bringe fruktbarheten tilbake i naturen

De folkevalgte organene på landsbynivå deltar i alle fasene av programmet; fra utformingen, i selve gjennomføringen, og i evalueringen. Det er også de lokale folkevalgte organene og allmøter i landsbyene som vedtar avstenging av områder for beiting og henting av brensel, for at gress, busker og skog skal kunne komme tilbake i de ødelagte områdene.

Samtidig som disse tiltakene fører til økt matsikkerhet for befolkningen i Tigray, er de viktige for å bevare biologisk mangfold og stå bedre rustet i møte med klimaendringer. Klimaendringer vil ramme allerede sårbare områder hardt, og er derfor en integrert del i landbruksprogrammet i Etiopia.

Frøbanker

Det integrerte landbruksprogrammet omfatter også støtte til frøbanker. De finner fram til og kjøper opp det beste såkornet, lagrer det slik at det holder seg, og selger det til bøndene som betaler etter høsting av avlingen såkornet gir. Erfaringene viser at avlingene øker, og at det lokale biologiske mangfoldet i jordbruket tas bedre vare på på denne måten.

Andre viktige komponenter i landbruksprogrammet er;

  • Styrking av kvaliteten på okser
  • Styrking av fórproduksjonen
  • Melkeproduksjon
  • Honningproduksjon

Dette er tiltak som er viktige både for å øke matproduksjonene og inntektene til hver enkelt familie, og for å styrke økonomien i hele provinsen. Styrking av kompetansen på ulike områder, både blant bøndene og i REST, er også en del av det integrerte landbruksprogrammet.