Utviklingsfondet

Etiopia

Etiopia, med en befolkning på nesten 90 millioner, er det nest mest folkerike landet i Afrika. Landet har en lang og rik historie, flott natur og et stort mangfold av folk og kulturer. Likevel er Etiopia et av de fattigste landene i Afrika og har problemer med tørke, klimaendringer, avskoging og politisk uro.

Politikk og styring

Etiopia har vært styrt av dagens regjeringskoalisjon Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) siden det kom til makten i 1991. Ved det siste valget i 2010 befestet disse sin posisjon ytterligere ved, sammen med sine allierte, å oppnå 99,6 % av stemmene. Mange i landet uttrykker nå bekymring for at styresmaktene beveger seg i en autoritær og totalitær retning.

Økonomi, klimaendringer og tørke

Etiopia har et rimelig godt ressursgrunnlag. Jordbrukssektoren bidrar med nesten halvparten av bruttonasjonalprodukt, står for 90 prosent av all eksport og sysselsetter 85 prosent av arbeidsstokken i landet. Produktiviteten i sektoren er imidlertid lav ettersom de fleste gårdene er små og har dårlig tilgang på utstyr og kapital.

Jordbruksavhengigheten gjør Etiopia ekstremt sårbar for klimaendringer. De siste årene har problemene med uforutsigbare nedbørmengde økt. De vanskelige dyrkingsforholdene medvirker til at Etiopia har et kronisk matunderskudd. Selv i et normalår er omkring fem millioner mennesker avhengige av matvarehjelp for å overleve.

Miljø og naturressurser

Etiopia er blant landene i verden med rikest biologisk mangfold. Fattigdom har imidlertid tvunget befolkningen i rurale områder til overutnytting av ressursene, noe som resulterer i at naturlig habitat forsvinner og sjeldne dyr og planter står i fare for å dø ut.

De senere årene har utenlandske investorer og myndigheter begynt å anlegge storskala jordbruk for produksjon av mat og biodrivstoff. Utviklingsfondet, og andre kommentatorer er bekymret for negative følger for befolkningen som helhet, som at småbønder og pastoralister kan bli presset bort fra land de tidligere har brukt.

Krig og konflikt

Konflikt og krigføring med nabolandet Eritrea, sist i 1998-2000, har ført til lidelser for sivilbefolkningen, og konflikten har bidratt til å tappe landet for ressurser og også gått utover miljø og naturressurser, spesielt i de regionene som grenser til Eritrea.

Vinteren 2006-2007 gikk Etiopia og Eritrea aktivt inn i borgerkrigen i Somalia og støttet ulike sider i konflikten. Dette økte igjen spenningen på Afrikas horn.

Etiopias historie

Etiopia er det eneste store landet i Afrika som ikke ble kolonisert, hvis man ser bort fra den italienske okkupasjonen i 1936-1941.

Det 20. århundre i Etiopia bærer preg av Haile Selassie 1, som var eneveldig keiser i perioden 1930-1974. Han ble styrtet av en militærjunta, som opprettet en sosialistisk ettpartistat, ofte omtalt som Derg-regimet. Forsøk på kollektivdrift av jordbruket, tvangsflytting av store befolkningsgrupper og krigføring mot nabolandene førte landet ut i en dyp økonomisk og politisk krise.

Fra 1995 har Etiopia gjennomført flere demokratiske valg, men EUs valgobservatører konkluderte med at det siste valget ikke kunne kalles rettferdig. Meles Zenawi var president i landet fra 1991 til han døde høsten 2012. Det har vært få endringer i styresettet etter hans død og ingen uroligheter.

Kilder:
OneWorld Guide
Landinfo
CIA World Factbook
Insitute of Biodiversity Conservation, Ethiopia