I Etiopia er ofte fattige bønder og pastoralister utestengt fra beslutningstakende prosesser. Dette gjelder spesielt kvinner og ungdom. Deres stemme blir sjelden hørt. Deres behov og forutsetninger blir sjelden tatt i betraktning når handlingsplaner eller lovverk utvikles. Opprettelse av ulike former for grasrotorganisasjoner, som spare- og lånegrupper, lokale skoggrupper og kooperativ, er en viktig del av Utviklingsfondets arbeid. Dette gir medlemmene en arena for å diskutere utfordringer og finne løsninger for hvordan de sammen best kan løse disse. Det gir dem også en felles stemme og øker deres gjennomslagskraft. Skoggruppene er spesielt viktig for å styrke skogfolks rettigheter over skogen og sikre gjennomsiktige og demokratiske REDD+ prosesser.  

Etiopiske kvinner opplever daglig at deres rettigheter ikke blir respektert. De har mindre tilgang og kontroll over ressursene, få inntektsmuligheter og liten tilgang på kreditt. Mange kvinner utsettes systematisk for vold og overgrep, også kjønnslemlestelse. Det er stort sett kvinnene som er ansvarlige for å hente vann og ved, i tillegg til at de må dyrke jorden, lage mat og gjøre annet husarbeid, samt passe barn. Få kvinner har muligheter til å delta på møter utenfor hjemmet og får dermed begrenset informasjon om hva som skjer og mulighet til å uttrykke sine meninger og påvirke beslutninger. Utviklingsfondet har svært god erfaring med spare- og lånegrupper eller egne kvinnekooperativ som et tiltak for å styrke kvinners rettigheter. Gjennom disse gruppene får kvinner et eget rom hvor de sammen kan utveksle erfaringer og snakke med noen om det som er vanskelig. Ved å starte små bedrifter får kvinnene egne inntekter og de bidrar også til husholdningens økonomi. Dette gir kvinner en mulighet til å vise hva de kan, og fører i mange tilfeller til økt respekt både hjemme og i lokalsamfunnet generelt.

Gjennom Operasjon Dagsverk støtter Utviklingsfondets organisering av ungdom, og særlig jenter og unge kvinner. Gjennom de såkalte «Young Women Can Do It»-klubbene blir jenter og gutter mer bevisst sine rettigheter, og de jobber aktivt med bevisstgjøring av andre ungdom. Ikke minst er dette viktig for å øke bevisstheten hos gutter og unge menn rundt kjønnsbasert diskriminering og likestillingsspørsmål. I klubbene snakker ungdom om overgrep, tidlig ekteskap og kjønnslemlestelse. Klubbene organiseres både i og utenfor skolene. 

Utviklingsfondet jobber for å styrke både grasrotorganisasjoner og våre samarbeidspartneres bevissthet om likestilling og kapasitet til å integrere et likestillingsperspektiv i arbeidet. Dette gjelder alt fra likestillingsperspektiver i prosjekter til organisasjonenes egne strategier og regelverk. Vi bruker en av våre lokale partnere, Women’s Support Association (WSA) som ressurs i dette arbeidet, og de bidrar med opplæring av andre partnere,

Etiopia er har en mangfoldig befolkning. I flere områder er det minoritetsgrupper som tradisjonelt har blitt marginalisert av flertallet. Vi jobber bevisst med å integrere minoritetsgrupper i grasrotorganisasjoner og prosjektaktiviteter. Dette er særlig aktuelt i skogforvaltningen, der mange minoritetsgrupper er helt avhengig av skogen for å overleve. Minoritetsgruppene organiseres på grasrotnivå og inkluderes i skoggrupper og kooperativ på kommune- eller distriktsnivå.