Stortingets Utenrikskomité diskuterer i dagene frem mot sommerferien Stortingsmelding 14, 2010 – 2011, Mot en grønnere utvikling. Stortingsmeldingen sier Norge vil satse på klimatilpasning, men sier lite om hvilken type landbruk som skal støttes.

– Utviklingsfondet vil derfor at Norge øker bistanden til bærekraftig landbruk fra dagens 3 prosent til 10 prosent innen fem år og med en første økning til 7 prosent i 2012. Og det må først og fremst satses på småskala landbruk rettet mot de som produserer for de lokale markedene, sier Kroglund.

Dette innebærer økt støtte til FAOs satsing på småbønder, økt støtte til internasjonale og nasjonale bondeorganisasjoner, økt støtte til forskning rettet mot småbønder, bonde- til bonde utvekslinger, frivillige organisasjoner og institusjoner som arbeider for bønders rettigheter.
 
Utviklingsfondet vil derfor at Regjeringen skal høre mer på FNs spesialrapportør for retten til mat, Olivier de Schütter. Han har nettopp lagt fram en rapport om landbruk og retten til mat for FNs menneskerettighetsråd (A/HRC/16/49) som understreker betydningen av småskala landbruk og satsing på agroøkologiske metoder. I resolusjon A/HRC/16/L.17 fra FNs menneskerettighetsråd understrekes det at forbedret tilgang til produktive ressurser og investeringer i landsbygdsutvikling er avgjørende for å bekjempe sult og fattigdom.    Småskala bønder kan doble matproduksjonen i kritiske områder innen 10 år ved hjelp av økologiske metoder, og det vil utkonkurrere bruken av dyr eller subsidiert kunstgjødsel (http://www.srfood.org/index.php/en/component/content/article/1-latest-news/1174-report-agroecology-and-the-right-to-food)

– Foreløpig ser det ut til at Norge satser like mye på å subsidiere bruken av norsk kunstgjødsel via Yara, enn på en reell satsing på matsikkerhet for fattige, sier Kroglund.

Utviklingsfondet minner om at Verdensbankens World Development Report i 2008 viet sin rapport til jordbruk for utvikling og behovet for mer og bedre landbruksbistand. Det statlige oppnevnte Bie-utvalget anbefalte også i 2003 at andelen som går til landbruket, skulle økes til 15 prosent i løpet av tre år.

– Det er kort og godt behov for å lage en ny strategi for norsk landbruksbistand. Den gjeldende strategien ble laget av Bondevik 2-regjeringen i 2004, sier Kroglund