– Utviklingslandene vil selv måtte ta ansvar for gjennomføring av klimatilpasningstiltak i egne land, og det haster, ettersom flere land allerede opplever effekten av klimaendringene. Uten et velfungerende sivilsamfunn vil ikke fattige land ha gode nok klimatilpasningstrategier i felt, våre partnere er derfor viktige endringsagenter. Ved å delta  i Durban opparbeider de seg mer kunnskap , og vil være i stad til å påta seg mer ansvar på hjemmebane framover. De blir også tatt mer på alvor av egne lands myndigheter, hevder Kroglund

Utviklingsfondet ser at mye av tilpasningsarbeidet vil være relatert til bedre og mer klimarobuste landbruksteknikker. Vi vil bruke Durban-møtet til å promotere mer lavinnsats landbruksmetoder, dvs mindre bruk av plantevernmidler og kunstgjødsel enn i det industraliserte landbruket Forskning viser at småskala landbruk som utnytter lokale ressurser, binder mer CO2 i jorda og plantene enn det mer høytytende moderne monokulturelle landbruket. I tillegg viser forskning at et lavintensivt landbruk også kan fø større deler av befolkningen enn tidligere antatt.

– Vi ønsker ikke at jordbruk og landbruksjord skal brukes i kvotemarkedet. Det vil være med på å underbygge dagens uheldige trend med land-grabbing, hvor utenlandske investorer kjøper opp eller leier store deler av fattige menneskers matjord, sier Kroglund, og spår at det vil bli økt fokus også på landbruk i klimaforhandlingene nå.

I tillegg til å arbeide for en klimarobust matproduksjon håper Utviklingsfondet å bidra til en operasjonalisering av det grønne klimafondet, med en god fordeling mellom klimatilpasningsmidler og klimaforebyggende tiltak. Ikke minst blir det viktig å komme et skritt videre på veien til  å skalere opp midler til fondet, fra 10 millioner USD i 2012, til 100 milliarder dollar i 2020.

Utviklingsfondet har en representant i den utvidede norske delegasjonen, Gitte Motzfeldt, spesialist på klimatilpasning.Motzfeldt og Kroglund drar til Durban henholdsvis den 30.11 og 2.12.

For kontakt:

Informasjons- og politikksjef Andrew P. Kroglund:
E-post: andrew@utviklingsfondet.no og akroglund@gmail.com 
Telefon: +47 95139725

Klimarådgiver Gitte Motzfeldt:
Telefon:+47 92287487